رویکرد نظریه زمینه ای روش نرم یا سخت؟

نویسندگان

1 هیات علمی

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 عضو هیات علمی

چکیده

چکیدهمطابق با تغییرات اجتماعی پدید آمده در سطح جهانی، اندیشمندان علوم اجتماعی، نظریه های جدیدی را برای تبیین پدیدههای اجتماعی مطرح کرده اند. با عنایت به اینکه در تحقیقات اجتماعی، نظریه ها با روشهای تحقیق رابطه تنگاتنگی دارند،فلذا مطابق با نظریه های مطرح شده، روشهای تحقیق نیز دچار تغییرات عدیده ای شده اند. منظور نظر اینکه، همگام باظهور نظریه های فراثباتی، در حوزه روش تحقیق هم، رویکردهایی چون رویکرد نظریه زمینه ای پدیدارگشته اند. رهیافتنظریه زمینه ای بر پایه روشهای کیفی بوده و از مجموعه منظمی از رویه ها و فرایندهای متعدد در گردآوری داده ها وتحلیل ها به منظور توسعه نظریه مبتنی بر استقرا، استفاده می نماید. این روش با داشتن ویژگیهای مهمی چون انعطافپذیری ٢ و بازاندیشی ٣، سبب گردیده ، محققین بیشتری جهت فهم پیچیدگیهای روابط موجود در پدیده ها از این رهیافتاستفاده نمایند. در مقاله حاضر به معرفی تئوری زمینه ای و نقد آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Grounded Theory approach

نویسندگان [English]

  • Ali Rabbani Khorasghani 1
  • Mohammad Abbaszadeh 3
1 اصفهان دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات وعلوم انسانی- گروه علوم اجتماعی
2 Assistant Professor the University of Tabriz
3 تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده علوم اجتماعی- گروه علوم اجتماعی
چکیده [English]

AbstractAccording to social changes in global level, social scientist introduced new theories to explanation of socialphenomena. According to appearance new theories, research methods have changed. The Idea is that,Simultaneity with Appearance post positivist theories, research approaches such a grounded theory hasestablished. This method, acts in the base of qualitative methods and use systematic complex of multipleProcedures to gathering data for theory development upon induction. This method with characteristics as ifflexibility, reflexivity, has caused many of researchers used it. In the present article, we paid to introductionof grounded theory and its critics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Theoretical Sensitivity
  • Theoretical Saturation
  • Open Coding
  • Axial Coding