بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین سازمانی (زن و مرد) و رضایت شغلی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی و رضایت شغلی و بررسی آن بین زنان و مردان انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شاغلین بیمارستان کامیاب مشهد بودند . پس از جمع آوری اطلاعات وتحلیل داده­ها از میان سیزده فرضیه، دوازده فرضیه تأیید شد که نتایج فرضیات اصلی بدین صورت بود. بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین ورضایت شغلی مقدار پیرسون 578/ 0بود که رابطه معنادار نسبتاً قوی بین دو متغیر را نشان می‌دهد، مقدار پیرسون برای فرضیه دوم592/0 بود ورابطه نسبتاً قوی ویژگی کارآفرینی زنان و رضایت شغلی را نشان می‌دهد ومقدار پیرسون برای فرضیه رابطه ویژگی‌های کارآفرینی و رضایت شغلی در مردان601/0 و رابطه قوی تأیید شد. نتایج آزمون تفاوت بدین صورت بود که بین اعتماد به نفس، کنترل درونی، نگرش مثبت، نیاز­به توفیق، نیاز به استقلال وآینده­نگری در زنان و مردان تفاوت معناداری نبود در­حالیکه بین خلاقیت، نوآوری، گرایش به رفاه اقتصادی و ریسک پذیری بین زنان و مردان تفاوت معنادار بوده و مردان این ویژگی‌ها را بیشتر داشتند. همچنین از نظر میانگین روحیه کارآفرینی تفاوت معناداری بین دو جنس وجود ­داشته ­و مردان میانگین روحیه کارآفرینی بالاتری نسبت به زنان داشتند و از نظر رضایت شغلی، تفاوت معناداری بین دو جنس وجود نداشت.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and Comparing the Relationship between Entrepreneurial Characteristics of Organizational Personnel (Male & Female) and Their Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Jafar Hezarjaribi 1
  • Maryam Ebrahimi 2
1 Associate Professor, Department of Sociology, Allameh Tabatabaee University
2 M.A Student of Social Welfare Planning, Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate and compare the relationship between entrepreneurial characteristics and job satisfaction among male and female participant nurses. The study population consisted of the nurses working at the Kamyab Hospital in the city of Mashhad. After the collection and analysis of the data, 12 hypotheses out of the total 13 were confirmed and the main results were as follows: The Pearson correlation between entrepreneurial characteristics of the personnel and their job satisfaction turned out to be 0.578 which indicates a quite strong meaningful relationship between the two variables. For the second hypothesis, the Pearson correlation of the entrepreneurial characteristics of the female participants and their job satisfaction turned out to be 0.592 in comparison to 0.601 for the male participants, both of which showed a strong correlation between the two variables. The results of the t-test indicated that there was no meaningful difference between male and female participants in terms of their self-confidence, internal control, positive attitude, need of success, need of independence and prudence whereas a meaningful difference existed between male and female participants in terms of creativity, innovation, tendency towards economic welfare and risk-taking. The male participants enjoyed the later characteristics more than females. Furthermore, a meaningful difference was observed between the two genders in terms of the average entrepreneurial morale where male population showed a higher level compared to female participants. Also no meaningful difference was observed between the two genders in terms of their job satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur
  • organizational entrepreneurship
  • Job satisfaction
  • Medical Sections
  • Nurses
1-     احمد پور داریانی،محمود وهمکار (1385)مبانی کار آفرینی،تهران :فراندیش

2-     اکبری،کرامت الله (1386 ) توسعه کارآفرینی، تهران: سازمان جهاد دانشگاهی

3-     امیر کبیری،  علیرضا و محمودیان، امید (1386) "تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی: تحقیقی در شاخه صنعت فن­آوری‌های اطلاعات و ارتباطات" مدیریت دانش، دوره 20 شماره 79 ص127-144

4-     رستمی، فائزه (1386) "تحلیل کارآفرینان روستایی از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی تحت مدل اختصاری             LINDRCIS در شهرستانهای منخب استان همدان : دانشگاه رازی

5-     سعیدی کیا، مهدی (1386 ) اصول ومبانی کارآفرینی، تهران :کیا

6-     صابر، فیروزه (1382) راههای توسعه کار آفرینی زنان در ایران، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

7-     صمد آقایی، جلیل (1380 )" از کار آفرینی تا جان آفرینی"، ویژه نامه نشریه کار و جامعه

8-     ظهیری، هوشنگ (1383)" عوامل فرهنگی واجتماعی موثر بر پتانسیل کارآفرینی دانش آموزان و دانشجویان سال آخر تحصیلی 1382-1381"، تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی

9-     فروغ زاده، سیمین (1383 ) "بررسی مقایسه ای میزان دریافتی کارکنان ادارات مختلف و تاثیر آن بر رضایت شغلی"، مجله علوم اجتماعی دوره اول شماره 4

10- کرد نائیج، اسدا..، زالی، محمدرضا، هومن، حیدرعلی، شمس، شهابالدین(1386)، ابزار سنجش ویژگی‌های شخصیتی کار آفرینان ایرانی،تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

11- کوارتکو، دانلداف، هاجتس، ریچارد،ام. (1383) نگرش معاصر بر کار آفرینی جلد 1و2 ترجمه ابراهیم عامل محرابی با همکاری دکتر محسن تبرائی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد

12- -مطهری، علی (1386 ) کارآفرینی، خلاقیت ونوآوری، تهران :آزاد مهر

13- -مقدمی پور،مرتضی (1387)،روانشناسی کار، چاپ دوم،تهران:سیما

14- -مقیمی،محمد (1383) کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی پژوهشی در سازمانهای غیر دولتی ایران، تهران: موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران و مرکزکارآفرینی دانشگاه تهران

15- موسوی بازرگانی، جلال (1386) فرصتهای کارآفرینی در صنعت نشر ایران : پژوهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات

16- -هادیزاده مقدم، اکرم و رحیمی فیل آبادی، فرج الله (1384 ) کارآفرینی سازمانی، تهران: جانان

17- -هزار جریبی، جعفر (1387)، کارآفرینی، تهران : پژوهشکده امور اقتصادی

18- هومن، حیدر علی(1386) تهیه واستاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، تهران:مرکز آموزش مدیریت دولتی

19-  -Brem,Alexander (2007)the boundaries of innovation and intrepreneurship,gabler edishion wissenschaft.10

20-  Elif turkan Arsalan, Ezgi Cevhear (2008) “Intrapreneurship enablig organization to drive innovation”. Süleyman Demirel University, Turkey

21-  -Howard E.Aldrich.Amanda Brickman Elam and pat Ray Reese (1997),”Strong tied weak ties and stronger .do woman owner differ from men in their use of networking to obtain assistance?”,sue birleg and ian .macmillan

22-  Jennifer S.Skiba(2002)”personality and job satisfaction an investigation of central Wisconsin firefighters”,university of wisconsin-stout

23-  Jean-Marteau (2004) Guidelines on the NurseEntre/Intrapreneur Providing

24-  Nursing Service,Geneva, Switzerland : International Council of Nurses

25-  Judith Depalma,(2003)”Research Nurse Entrepreneurs. Home Health Care Management & Prac-Subhash C. Kundu and Sunita Rani,( ) Human resources entrepreneurial attitude orientation by

26-  gender and background:a study of Indian Air Force trainees.epartment of Business Management,Guru

27-  Jambheshwar University of Science and Technologytice”, Vol. 15, No. 2, 157-159

28-  Simon C.parker (2009) Intrapreneurship or entrepreneurship?school of business,university of vestern Ontario

29-  -William B.Gartner and Scott A. shane (1997) measuring entrepreneurship over time, sue birleg and ian c