بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-85

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

4 استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این مقاله بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاد دهنده در دانشگاههای دولتی کشور بود. مؤلفه های سازمان یاددهنده در پنج مقولۀ دیدگاه قابل یاددهی، ایده ها، ارزشها، انرژی و قاطعیت در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 25067 نفر اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی کشور (13335 نفر در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 11372نفر در دانشگاه‌های وابسته به بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در سال تحصیلی86- 85 بوده و یک نمونه 345 نفری از میان آنان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بصورت تصادفی انتخاب شد که 315 نفر در پژوهش شرکت نمودند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 74 سؤالی بر مبنای نظریه سازمان یاددهنده تیچی در قالب طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است. پایایی کل پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 87 /0 برآورد گردید. برای آزمون سؤالهای پژوهش از آزمون های آماری پارا م تریک از جمله t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در گروه نمونه همه کمتر از حد متوسط(3) می باشد و در تمام مؤلفه ها تفاوت معنی دار است. همچنین میزان مطلوبیت استفاده از مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاهها با میانگین 25/4 بسیار بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده و t مشاهده شده از t بحرانی جدول بزرگتر است. لذا در این خصوص نیز تفاوت میانگین ها معنی دار می باشد.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of the application of teaching organization indices in Iranian public universities

نویسندگان [English]

 • Hossein Zare 1
 • Saeid Rajaeipour 2
 • Hossein Molavi 3
 • Mehdi Jamshidian 4
1 ph. D. student, University of Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences University of Isfahan
3 Professor, Department of Psychology University of Isfahan
4 Professor, Deparment of Management, University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this article is to survey the amount of application and desirability of teaching organization's indices in public universities of Iran. The paper determines the indices of teaching organization in five domains, teachable point of view, ideas, values, emotional energy and edge. In this study the method is descriptive- survey. The statistical population of this research are all the faculty members of public medical and non medical universities in 1385- 1386. The sample consist of 345 managers and faculty members who were selected through random cluster multi stages sampling, but 315 took part in the research. In order to gather the data, a 74 item researcher made questionnaire on the basis of Tichy's teaching organization theory in the form of Lykert's 5 degree scale with a reliability of 0.87 is used. One sample t test is used to analyze the data. The findings of this research indicates that the mean scores of the subjects about the application of teaching organization indices are all less than the mean of criterion (3) and there is a significant difference between all the means of indices. But the examinees' responses regarding desirability in applying the teaching organization indices in universities with score mean of 4.25 is much more than the mean criterion. The observed t revealed that the differences of means in regarding all indices were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • teaching organization
 • teachable point of view
 • ideas
 • values
 • emotional energy
 • Edge
 • and higher education
1-     سنگه، پیتر، پنجمین فرمان، خلق سازمان فراگیر، ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن، تهران. انتشارات مدیریت صنعتی، (1380).

2-     سرمد، زهره، بازرگان عباس و حجازی، الهه، روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، (1378).

3-     شریفی، حسن پاشا، و شریفی، نسرن، روش های تحقیق در علوم رفتاری تهران، انتشارات سخن، ( 1380).

 

4-   Bennis,Warren.(1996). Learning to lead. A workbook on becoming aleader. New York: Addison- Wesely Pub Co.

5-   Bridges, William.(1994). Jobshift. Reading,Mass: addison- Wesley.

6-   Burns, James McGregor.(1978). Leadership. New York: harper& Row, Torchbooks.

7-   Cacioppe, Ron.(1998). Leaders developing leaders: An effective way to enhance leadership development programs. Leadership and Organization Development Journal 19/4. pp.194- 198.

8-   . Drucker, peter F.(1995). Managing in a time of great change. New York: Dutton, truman talley books.

9-   Fitz-Enz, Jac.(1997). The 8 practices of exceptional companies. How great organizations make the most of their human assets. New York:American Management Association.

10-          Garbor, Andrew.(2004). Leadership principles for public school principals.The New York city leadership Academy: www.nycleadership academy.org.

11-          Gardner, Howard.(1996). Leading Minds: An anatomy of leadership.New York: Basic books.

12-          Gardner, John William.(1990). On Leadership. New York: Free press.

13-          Kerfoot, karlene.(2003).Learning organizations need teachers: Theteacher's challenge. Nursing Economics.vol.21.Iss3.pg148.

14-          Kotter, John.(1996). Leading change. Boston: Harvard Business School press.

15-          Thompson,J.A.(1999). Rewiews. Human Resource Development Quarterly winter10,4.

16-          Tichy, Noel and Sherman, Stratford.(2005).Contorol your destiny orsomeone else will. New York: HarperBusiness.

17-          Tichy, Noel and Cardwell,Nancy.(2004). The cycle of leadarship: How great leaders teach their companies to win.New York: HarperBusiness.

18-          Tichy, Noel and Cohen, Eli. (2002). Leadership engine:How winning companies build leadrs at every level.New York: HarperBusiness.

19-          Tichy, Noel and Cohen,Eli.(1998). The teaching organization, Training and Development. Vol.52 Iss7.pg. 26.

20-          Ulrich, David.(1997). Human Resource Champions: The next agenda for adding value and delivering results. Boston: Harvard Business School press.