رابطه هویت دینی و سرمایه‌ی اجتماعی در بین مردم شهرکاشان

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

  این پژوهش به مطالعه و بررسی رابطه میان هویت دینی و سرمایه اجتماعی مردم شهرستان کاشان درسال 1387 می‌پردازد. جامعه آماری دراین پژوهش، مردم شهرکاشان است که تعدادآنهابراساس سرشماری سال 1385، 162136نفربوده وحجم نمونه براساس فرمول کوکران 383 نفر تعیین شده است.روش تحقیق پیمایشی است وبراساس ابزارپرسشنامه دارای روایی مبتنی برآلفای کرونباخ، داده هاواطلاعات مربوط به جامعه آماری گردآوری شده است.پس ازبررسی نظریات مطرح شده در زمینه موضوع مورد مطالعه و همچنین جمع آوری اطلاعات وداده ها چنین استنتاج شده که هویت دینی که خود متشکل از بعد دینداری، بعد تعلقی و بعد تعهدی است، دارای دستاوردهای زیادی درجامعه کاشان است که ازآن جمله می‌توان به جهت بخشیدن زندگی افراد، ایجاد رویکرد مثبت به آینده و تقویت روحیه امیدواری و نشاط برای آینده‌ی بهتر، پاسخ دادن به پرسش های بنیادین وعمیق انسان درزندگی، ایجاد حس همدلی، همبستگی و انسجام در جامعه (که ازمصادیق سرمایه اجتماعی‌اند) اشاره کرد. بنابراین دراین پژوهش با افزایش میزان هویت دینی افراد جامعه به ویژه در ابعاد تعهدی و دینداری، میزان حضورجمعی افزایش یافته ودرنتیجه سرمایه اجتماعی جامعه بالاتر می رود.      

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between religious identity and social capital in kashan the kashan city

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ganji 1
  • Zahra Nematolahi 2
  • Zahra Taheri 3
1 Assistant Professor, Department of Sociology, University of Kashan
2 M.A. social sceiences
3 M.A. social sceiences
چکیده [English]

 This research study and examination of relationship between religious identity and social capital in kashan people in 1387 year).the population of kashan city is 162136 in 1385 year. The sample size based on Cockran formula is 384. The significant are: survey research.data and information for the census community has been collected based on the questioner.and the questionnaire by suitable structures Reliability (based on kronbaghs coefficient of Alfa) After examining the theory for the mentioned topic and collecting data and information , The results of statistical methods are:the  religion  identity that is composition 0f  attachment ,warranty and religious dimensions has much results in the kashan society for example :to guide way people life,to procreate position approach to aftertime and corroborate sprite and expectation moral to better aftertime ,to answered for  deep and fundamental questions for human in the life ,to procreate,integeration and empathetic sense in society (that are social capital evidence). So in this research, the mount of collective appearance and social capital will increase by increasing religious identity in religious and warrant dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • Religious Identity
  • society trust
  • society integeration
  • society partnership
1-     احمدپور٬علی و شائمی(1378)رابطه ی تعهد و وجدان کاری با تعهد سازمانی٬ مجله توسعه مدیریت٬شماره یازدهم و دوازدهم

2-     اکبری٬ امین(1383) بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی و اجتماعی٬ پایان نامه ی کارشناسی ارشد٬ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3-     توسلی٬ غلامعباس و مرضیه موسوی (1384) مفهوم سرمایه از نظریات کلاسیک و جدید٬ نامه ی علوم اجتماعی٬ شماره بیست و ششم

4-     خانیکی، هادی(1383)هویت در ایران: رویکرد سیاسی اجتماعی فرهنگی و ادبی به هویت و بحران در ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی اجتماعی

5-     چیت سازقمی، محمدجواد (1383)، هویت دینی جوانان در ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی اجتماعی

6-     ربانی، علی و محمدگنجی (1387)، تحلیلی بر رابطه دینداری و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

7-     رضادوست، کریم وابراهیم میرزایی (1387)، فصلنامه توسعه انسانی، دوره ی سوم، شماره اول

8-     سعادت، رحمان(1385)، تخمین سطح وتوزیع سرمایه اجتماعی استان ها، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم

9-     شجاعی زند٬ علیرضا(1384)٬مدلی برای سنجش دینداری٬ مجله جامعه شناسی ایران٬ دوره ششم٬ شماره یک

10- عبداللهی، محمد و میرطاهر موسوی (1386)، سرمایه اجتماعی در ایران، وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار، فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره بیست و پنج

11- فوکویاما، فرانسیس(1379)پایان نظم، مترجم غلامعباس توسلی، تهران، چاپ اطلس.

12- فیلد٬ جان(1386)سرمایه اجتماعی٬ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی ٬تهران ٬انتشارات کویر

13- قادری٬ مهدی (1384) آثار و پیامدهای جامعه ی شبکه‌ای بر روی هویت اجتماعی جوانان, پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی علوم اجتماعی , دانشگاه اصفهان

14- کارکنان نصرآبادی، محمد(1388) تبیین جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی درهویت ملی، مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ و توسعه در منطقه ی مرکزی ایران، دانشگاه کاشان، اردیبهشت

15- کتابی، محمود ٬محمدگنجی٬ یعقوب احمدی و رضا معصومی (1383) دین٬ سرمایه اجنماعی و توسعه ی اجتماعی فرهنگی٬ مجله ی پژوهشی دانشگاه اصفهان٬ جلد هفدهم٬شماره دوم

16- کلانتری، عبدالحسین، جلیل عزیزی و سعید زاهدانی(1388)، هویت دینی و جوانان(نمونه آماری جوانان شهر شیراز)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، دوره ی دوم، شماره دوم

17- کمالی اردکانی، علی اکبر (1383)هویت در ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی اجتماعی

18- گل محمدی، احمد(1386)جهانی شدن فرهنگ و هویت، تهران، نشر نی

19- گنجی، محمد(1383)، تبیین وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

20- محرمی، توحید(1383)هویت در ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی اجتماعی

21- موحد، م؛ عنایت، ح و پورنعمت، آ(1387)، بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی«ویژه نامه ی پژوهش های اجتماعی».

22- منصور نژاد٬ محمد(1385)دین و هویت٬ تهران٬موسسه مطالعات ملی

23- وحیدا فریدون٬ صمدکلانتری وابوالقاسم فاتحی (1383) رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان٬جلد هفدهم٬ شماره دوم