سرمایه‏ اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ‏اجتماعی دانشگاه بوعلی ‏سینا

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

   تجربه توسعه در کشورهای پیش‏گام نشان‏گر تأثیر متغیر مهمی به‏نام سرمایه‏ی اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوم‏اجتماعی و به‏ویژه جامعه‏شناسی و اقتصاد ‌شده و در کنار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایه‏ی اجتماعی و اثرات آن بر فعالیت‏های اقتصادی است. بر همین اساس، ابتدا سرمایه‏ی اجتماعی را به‏طور مستقیم و با استفاده از پرسشنامه در شهرهای استان همدان اندازه‌گیری نموده و سپس بر اساس آن به بررسی تأثیر آن بر وضعیت کسب و کار پرداخته شده است. روش تحقیق در این مطالعه استفاده از پیمایش میدانی در نقاط شهری استان همدان بوده است. نتایج تحقیق نشان‏گر سطح پایین سرمایه‏ی اجتماعی است که به نوبه‏ی خود باعث افزایش هنجارشکنی و گسترش جرایم، تخلفات و بی‏اعتمادی بالا و در نتیجه افزایش هزینه‏های تولید و فعالیت‏های اقتصادی می‏شود. نتایج هم‏چنین نشان‏گر رابطه‏ی منفی و کاملاً معنی‌دار، کاهش سرمایه‏ی اجتماعی با رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، کاهش سرمایه‏ی اجتماعی از طریق افزایش هزینه‏های تولید و توزیع دارای تأثیر منفی بر عملکرد بنگاه‏های اقتصادی می‌باشد.      

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Capital and its Impact on Economic Development in Hamden Province

نویسندگان [English]

  • Asadollah Naghdi 1
  • A. Mohammadpur 1
  • Ali Souri 2
1 Assistant Professor of Sociology, Bu Ali Sina University, Hamedan
2 Assistant Professor of Economic, Bu Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Social capital is considered to be a determinant factor in development experiences and policies in contemporary advanced societies; despite its short history in social sciences and economics literature, social capital has appeared as important as human and physical counterparts. Using quantitative methodology, this paper aims at investigate the impacts that social capital has on economic activities;  in this respect, the degree of social capital was measured through questionnaire in all cities of Hamadan province; then, its influences on economic activities was explored focusing on urban areas.The findings demonstrated a low degree of social capital which in turn leads to criminal behaviors, disobedience of law, and high mistrust. The mentioned factors has resulted to increasing cost of production and decreasing rate of economic productivity. In addition, this study showed that there is a significant and negative interrelationship between social capital, economic growth and enterprise in private section; thus, the low degree of social capital has negative impact on economic units through increasing cost of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • economic development
  • Hamadan Province
1-     ازکیا مصطفی و غلامرضا غفاری،(1384). جامعه شناسی توسعه تهران. انتشارات  نشر کلمه.

2-     بوردیو، پیر (1381) نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار.

3-     بیکر، واین(1382) مدیریت و سرمایه ی اجتماعی، ترجمه سید مهدی الوانی و محمدرضا ربیعی مندجین؛ تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

4-     پاتنام، روبرت (1380)، دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران.

5-     پورموسوی، سید فتح‌الله (1381)، جامعه مدنی و سرمایه‏ی اجتماعی، نشریه راهبرد، شماره 26، زمستان، ص 183ـ159.

6-     تشکر، زهرا و محمدرضا معینی (1386)، سرمایه اجتماعی و توسعه، قصلنامه رفاه اجتماعی، سال لول، شماره 4.

7-     توسلی و بی‏نیاز (1381)، رویکردی به ارزیابی سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره 75.

8-     رفیع‏پور، فرامرز (1378)، آناتومی جامعه، تهران: شرکت سهامی انتشار.

9-     رنانی، محسن (1381)، سقوط سرمایه‏ی اجتماعی، نشریه آفتاب، شماره 16، ص35-36.

10- سلیمانی، محمد (1387)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی، مجله راهبرد، شماره 15.

11- سوری، علی (1384)، سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 69.

12- شارع‏پور، محمود (1381). فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، شماره 3.

13- عسگری، محمد مهدی و ابوالقاسمتوحیدی‏نیا (1386)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، سالچهارم،شماره 8، پاییز و زمستان 1386.

14- علمی و همکاران (1384) سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 71.

15- فوکویاما، فرانسیس (1379)، پایان نظم: بررسی سرمایه‏ی اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران: انتشارات جامعه ایرانیان.

16- کلمن، جیمز (1381)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهرصبوری کاشانی، تهران: نشر نی.

17- متوسلی محمود و علی بی‏نیاز (1381)، رویکردی به ارزیابی سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران، فصلنامه برنامه و بودجه، شماره 57.

18- منظور، داوود و مهدی یادی‏پور (1387) سرمایه اجتماعی عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی، مجله راهبرد، شماره 15.

19- میدری  و دیگران (1383)، حکمرانی خوب بنیان توسعه، تهران: مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی.

20- نقدی ،اسداله(1388) سرمایه اجتماعی و معمای رشد و توسعه فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد  شوشتر پیش شماره هفتم صص156-145.

 

21-          Annen, K. (2005), Economic Returns to Social Capital in the Urban Informal Sector in Developing Countries: Micro Evidence from Small Textile Producers in Bolivia, University of Guelph, Department of Economics, mimeo.

22-          Becker,C.S.(1964), Human Capital, (NBER Columbia University Press; New York/NY).

23-          Christoforou, A. (2003), Social Capital and Economic Growth: The Case of Greece, Paper presented at the 1st LSE PhD Symposium on Modern Greece: Current Social Science Research on Greece, London School of Economics, June 21, 2003.

24-          Costa, D.L. and M.E. Kahn (2001), “Understanding the Decline in Social Capital, 1952-1988”, NBER, Working Paper.

25-          Debertin, D. L. (2007), Impacts of Social Capital on the Economic Development and Well-Being of Rural Area,  THE ECONOMIC DEVELOPMENT AND WELL-BEING OF RURAL AREAS,  Agricultural Economics, University of Kentucky,
Lexington, KY.

26-          Easterly, W. and R. Levine (1997), “Africa’s Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions”, Quarterly Journal of Economics, 112,(4), 1203-1250.

27-          Glaser, E., D. Lisbon, and B. Sacerdote, (2002), “The Economic Approach to Social Capital”, Economic Journal, 112, F437.

28-          Grier, K.B. and Tullock, G. (1989), “An Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth: 1951-1980”, Journal of Monetary Economics, 24:259-376

29-          Grootaert, C. and Van-Bastelaer (2002), The Role of Social Capital in Development. Cambridge University Press, Cambridge.

30-          Grootaert, C. and Van-Bastelaer (2002a), Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners, The World Bank Press.

31-          Guiso, L., Sapienza, P., Zingales, L. (2000), “The Role of Social Capital In Financial Development”, The American Economic Review. Vol. 94, No. 3: 526-556.

32-          Guiso,L. and Lui Gi Zingales (2001), “The Role of Social Capital in Financial Development”, NBER Working Paper, No. W7563.

33-          Hall, R.E. and Jones, C.(1999), “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker thon Others?” Quarterly Journal of Economics, 114,1, pp.83-116.

34-          Hallowell, J.F (1996), “Economic Growth and Social Capital in Asia”, NBER Working Paper, No.5470.

35-          Heliwell, J.F., Putnam, R. (1995), “Economic Growth And Social Capital In Italy”, Eastern Economic Journal, 21, 295-307.

36-          Hong, H. and Jeremy C. Stein (2001), “Social Interaction and Stock-Market Participation, NBER Working Paper, No.8358.

37-          Johnson, P.A., Temple, J. (1998), “Social Capability and Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, August 1998, 113(3), 965-990.

38-          Knack, S. and Keefer, P. (1997), “Does Social Capital have an Economic Pay-off? A Cross Country Investing Action”, Quarterly Journal of Economics, 112,4, pp.1251-1288.

39-          Kormendi, R.C. and Maguire, P.C. (1985), “Macroeconomic Determinants of Growth; Cross Country Evidence”, Journal of Monetary Economics, 16, pp.191-163.

40-          La Porta, R. (1997), “Trust in Large Organizations”, American Economic Association Papers and Proceedings, 87(2), 333-338.

41-          North, Douglass (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.

42-          Romer, P.M. (1990), “Endogenous Technical Change”, Journal of Political Economy, 98, pp. 71-102.

43-          Sabatini, Fabio (2005), The Role of Social Capital in Economic Development. Investigating the Causal Nexus through Structural Equations Models, University of Rome La Sapienza, Department of Public Economics, mimeo.

44-          Temple, J. and Johnson, P.A. (1998), “Social Capability and Economic Growth”, Quarterly and Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 1113, 3, pp.965-990.

45-          Woodhouse, Andrew (2006), “Social Capital and Economic Development in Regional Australia: A Case Study”, Journal of Rural Studies, Vol, 22, N,1, p83-94 Jan 2006.