بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی – جمعیتی موثر بر رضایتمندی از مهاجرت به شهر نورآباد ممسنی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی

چکیده

 پدیده مهاجرت بویژه در کشورهای جهان سوم یک مشکل و معضل اجتماعی و دارای پیامدهائی متفاوت است. در ایران، که از جمله این نوع از کشور ها تلقی می شود، عمده تحقیقات صورت گرفته در مورد مهاجرت با تمرکز بر پیامد های منفی آن، به دنبال راه حلی برای کاهش آن بوده است. اما مهاجرت به علت کارکردی هائی که برای مهاجران داشته همچنان ادامه یافته است. میزان رضایت مندی یا عدم رضایت مهاجران از مهاجرت می تواند نشانه ای از کارکرد مثبت یا منفی آن برای مهاجران تلقی شود. در این تحقیق می خواهیم بدانیم میزان رضایتمندی از مهاجرت مهاجرین شهر نور آباد ممسنی چه مقدار است و چه نسبتی با دیگر عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی دارد. با استفاده از روش تحقیق پیمایش با انتخاب نمونه ای متشکل از 258 نفر مهاجر شهرستان نورآباد، رابطه بین دوازده متغیر زیر با رضایتمندی از مهاجرت سنجیده شده است: 1- سن، 2- وضعیت تاهل، 3- مدت اقامت در مقصد، 4- فاصله بین مبدا و مقصد، 5- تحصیلات، 6- داشتن اقوام در مقصد، 7- رفتار مردم شهر مقصد، 8-امکانات بهداشتی مقصد، 9- امکانات آموزشی مقصد، 10- داشتن مسکن مناسب در مبدا، 11- داشتن شغل مناسب در مبدا و 12- درآمد. در نتیجه رابطه همه متغیرها بجز متغیرهای سن، وضعیت تاهل و تحصیلات که عمدتاً زمینه ای بودند با رضایتمندی مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز پنج عامل داشتن اقوام در مقصد، امکانات آموزشی مقصد، امکانات بهداشتی مقصد، درآمد و رفتار مردم شهر مبدا بر متغیر وابسته بیشترین تاثیر را داشتند. این متغیرها در نهایت 59/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.        

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Social-Economic-Demographic Factors Affecting Satisfaction from Migration to Nourabad

نویسندگان [English]

 • Saeid Zahed 1
 • Fariban Khorshidi 2
1 Associate professor, Department of Sociology, Shiraz University
2 M.A. in Population Studies
چکیده [English]

Migration is one of the social problems, especially in third world countries, with different consequences. Many studies have been done in Iran concentrating on negative consequences of migration. In spite of taking some actions for reducing migration because of affecting development programs, however, it is going on due to some of its functions. Satisfaction or dissatisfaction of migrants can be one of the indicators to find out positive or negative functions of migration. This study’s aim is to find out how much migrants to Nourabad city in Mamassany District are satisfied with their migration and what is the relationship between this satisfaction with other social, economic and demographic factors. In a survey research on a sample of 258 migrants the correlation of satisfaction with 12 factors (age, marriage, period of residence, distance between departure and destination, education, joining kinship, welcoming migrants, hygienic facilities in destination, educational facilities of destination, accommodation in origin, job in departure, and income) has been analyzed. The relationship between all variables, except age, marriage, and education, with dependent variable has been approved. In multi-variable regression analysis, five variables, including joining kinship, educational facilities, hygienic facilities, income, and welcoming behavior affected dependent variable. These variables represent 59 percent of the variance of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Migration
 • Satisfaction
 • Affecting
 • Nourabad
 1. استالکر، پیتر (1380). کار در غربت (مهاجرت)، ترجمة فرهنگ ارشاد، تهران: موسسة کار و تامین اجتماعی.
 2. اکبری، نظام (1379). «بررسی عوامل موثر بر فرآیند سازگاری مهاجرین بین المللی، نمونة مورد مطالعه: ایرانیان مقیم امارات عربی متحده». پایان نامة کارشناسی ارشد، شیراز: دانشگاه شیراز، بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی.
 3. الوانی، مهدی (1371). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
 4. اوبرای، آمارجیت (1370). مهاجرت، شهرنشینی و توسعه، ترجمة فرهنگ ارشاد، تهران: موسسة کار و تامین اجتماعی.
 5. پورتر، ‌لیمن دبلیو و ریچارد. ام سیترز  (1372)، انگیزش و رفتار در کار، ترجمه سید امین الله علوی ،‌جلد اول ، ناشر : مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 6. پیتیه، ژان (1369). مهاجرت روستاییان، ترجمة محمد مومنی کاشی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 7. تودارو، مایکل (1367). مهاجرت داخلی در کشورهای درحال توسعه، ترجمه مصطفی سرمدی و پروین رئیسی فرد، تهران: انتشارات دفتر بین المللی کار.
 8. توسلی، غلامعباس (1381). نظریه های جامعه شناسی، تهران: سمت.
 9.  حسینی، حسین (1381)، «اثر مهاجرت بر ساختار اجتماعی و فرهنگی شهر رشت با تأکید برعلل و رضایت مندی مهاجرین» پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 10. ریتزر، جرج (1381). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 11. زنجانی، حبیب الله (1380). مهاجرت، تهران: انتشارات سمت.
 12. سالنامة آماری استان فارس (1385)، شیراز: سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
 13. سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1376)، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375، نتایج تفصیلی استان خوزستان، شهرستان اهواز، تهران: مرکز آمار ایران.
 14. سلیمانی درچه،‌ براتعلی (1373). «بررسی رضایتمندی از زندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین ساکن خمینی شهر». پایان نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامة طباطبایی، دانشکدة علوم انسانی.
 15. شیخی، محمد تقی (1371). تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی، تهران: انتشارات اشراقی.
 16. عظیمی، رضا (1336).«بررسی وضع روستای شهراب (توابع اردستان) در پانزده سال گذشته». پایان نامة کارشناسی،‌ تهران: دانشگاه تهران: دانشکدة علوم اجتماعی.
 17. قاسمی، یارمحمد (1372). «بررسی انگیزه های مهاجرت روستاییان و عشایر به شهر ایلام». پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی.
 18. گنجیان، مهدی (1371). «بررسی علل مهاجرت از مناطق روستایی استان تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
 19. محسنی تبریزی، علی رضا، ماندانا عدل (1386). "بررسی عوامل روان شناختی اجتماعی مؤثر بر تمایل اعضاء هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران به مهاجرت به خارج". نامة انجمن جمعیت شناسی ایران، سال دوم، شمارة 4 زمستان 1386، صص 98-70.
 20. مهجوریان، (1381). "بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی موثر بر رضایتمندی مهاجرین در نقاط حاشیه نشین فلاورجان". پایان نامه کارشناسی ارشد، شیراز: دانشگاه شیراز، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی.
 21. نقدی، اسدالله، صادقی، رسول(1386). سنجش رضایت مندی حاشیه نشینان (مطالعه موردی: شهر همدان). فصلنامه دانشگاه آزاد شوشتر. سال دوم، شماره سوم، بهار 1386، صص151-172.
 22. یزدانی، نسرین (1365). «علل مهاجرت از روستا به شهر و امکان بازگشت به روستا». پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
23-       Chiristopher, Rimberly (2000). "Determinants of psychological well-being in Irish immigrants". Western of Nursing Research, vol. 22. No. 2. p 21

24-       Dezal, Vandana (1997). "Migration and labor characteristics of slum dwellers in Bomby." Sociological Abstracts, Vol 1-2. No 45.

25-     Dissart, J and, Stevence Deller (2000). "Quality of life in the planning literature". Planning Literature, Vol. 15. No.1. p27

26-     Erman, T (1997). Spuater housing versus apartment housing" .Sociological Abstracts. Vol.3.No.45.P:2517.

27-     Lu, Max (1999). “Determinantes of residentil satisfaction jrowth” Change. Vol 30,  No.2, pp 14-25.

28-     Markovizky, Gila& Samid, Yuval(2008). “The Process of Immigrant Adjustment: The Role of Time in Determining Psychological Adjustment.” Journal of Cross-Cultural Psychology 2008; 39; 782.

29-     Potter, James & Cantarero, Rodrigo (2006). “How Does Increasing Population and Diversity Affect Resident Satisfaction? A Small Community Case Study”: Environment and Behavior 2006; 38; 605

30-     Sam, David (1998). "Predicting life satisfaction among adolescents from immigration fality in Norway." Ethnicity and Healt, Vol. 3. No. 1-2. p14.

31-     Shahiddul Haque, Md. (2005). “Migration Trends and Patterns in South Asia and Management Approaches and Initiatives” Asia-Pacific Population Journal, Vol. 20, No. 3, Dec. 2005, pp. 39-60.