ارائه الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد زمینه ­ای (مطالعه موردی: یک شرکت تولیدی)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

   با ورود به هزاره سوم و شتاب تغییرات در محیط سازمان­ها، توجه به مسائل درون سازمانی و از جمله فرهنگ سازمانی بسیار مهم است. سازمان­ها جهت رسیدن به اهداف خود و فعالیت در محیطی رقابتی و پرچالش می­بایستی به فرهنگ سازمانی توجه نمایند. هدف از این مقاله ارائه الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی در شرکتی تولیدی است که این هدف با رویکردی زمینه­ای نسبت به شناخت فرهنگ موجود و مطلوب سازمان و ارائه پیشنهاد­های تغییر فرهنگ سازمانی جهت رسیدن به فرهنگ مطلوب دنبال می­شود. در راستای هدف مزبور سه سؤال طراحی شده تا بر اساس بررسی سؤال­های مورد نظر الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی طراحی گردد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است و ابزار گردآوری داده­ها مشاهده، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقّق ساخته بوده است. از مشاهده و مصاحبه نیمه ساختارمند جهت شناخت زیر بناهای فرهنگ سازمانی موجود و تأیید متغیّرهای اولیه فرهنگ سازمانی موجود و از پرسشنامه جهت آزمون و بررسی متغیّرهای اولیه فرهنگ سازمانی موجود و شناخت فرهنگ سازمانی مطلوب استفاده شده است. جهت سنجش فرهنگ سازمانی موجود با استفاده از فرمول آماری کوکران، از جامعه آماری 150 نفری تعداد 116 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته­اند. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب سازمان شکاف وجود دارد که بر اساس این شکاف و مطالعه ادبیات و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق، الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی طراحی و ارائه گردیده است. نتایج کاربردی این مقاله می­تواند مورد استفاده جامعه شناسان سازمانی، مدیران سازمان­های خدماتی و صنعتی، محققان و پژوهشگران حوزه فرهنگ و مدیریت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation a Model of Organizational Culture Management with Contextual Approach (Case Study: An Industrial Company)

نویسندگان [English]

  • Mohammadesmaeil Ansari 1
  • Ali Shaemi Barzoki 1
  • Ali Safari 2
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Isfahan
2 Ph.D. Candidate, Management Department, University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this article is representation a model of organizational culture in an industrial company with contextual approach in diagnostic of present and desire organizational culture and suggestions about organizational culture change for obtain desire culture. For this purpose, three questions designed and in based on, the model of cultural management represented. For gathering data observation, semi structure interview and researcher designed questionnaire were used.Observation and semi structure interview were used for diagnostic of basic variables of present organizational culture and confirm of initial variables of organizational culture. Questionnaire was used for testing and diagnosing of the initial variables of organizational culture and diagnosing of desired organizational culture. For testing the present and desire organizational culture, 116 people selected with Cochran’s formula as a sample and all questionnaire distributed feed backed. Result obtained showed that there is a gap between present and desire organizational culture that based on, model of organizational culture management designed and represented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Organizational Culture
  • Model
  • Industrial Company
  • Contextual Approach
1- ابزری، مهدی و دلوی، محمد رضا. (1385). مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد تعالی گرا. ، اصفهان: انتشارات قاصد سحر. چاپ اول

2- ابزری، مهدی و دلوی، محمد رضا و تیموری، هادی. (1387). «بررسی مؤلفه­های فرهنگ سازمانی با رویکرد آسیب شناسی فرهنگی». فصلنامه راهبرد فرهنگ، دوره اول، شماره 4، ص 137-119.

3- اردلان، محمد رضا و سلیمی، قربانعلی و رجایی پور، سعید و مولوی، حسین. (1387). «بررسی رابطه بین یگانگی فرد-سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاه­های دولتی غرب کشور(همدان، کرمانشاه و کردستان)». فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 47، ص 131-97 .

4- پور کاظمی، محمد حسین و شاکری نوائی، غلامرضا. (1383). «بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده­های مدیریت دانشگاه­های تهران و نقش آن در بهره­وری دانشکده­ها». فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، ص 62-37 .

5- رعنایی کردشولی، حبیب الله. (1386). «مدیریت فرهنگ سازمانی: طراحی مدلی بر مبنای چارچوب ارزشهای رقابتی». فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 2، شماره 6، ص 94-69.

6- رحیم نیا، فریبرز و علیزاده، مسعود. (1388). «بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.» مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، شماره 1، ص170-147.

7- سید عامری، محمد حسین. (1387).«بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهره­وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان­های آذربایجان شرقی و غربی.» فصلنامه حرکت، شماره 35، ص 158-143.

8- قربانی، محمد حسین و اسدی، حسن و گودرزی، محمود و شفیعی، محسن. (1387). «مطالعه فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل دنیسون و مقایسه آن با میانگین­های جهانی». فصلنامه حرکت، شماره 39، ص 48-33.

9- میر فخرالدینی، سید حیدر و فرید، داریوش و صیادی تورانلو، حسین. (1388). «به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی(مطالعه موردی: بیمارستان­های یزد)». مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد، دوره 17، شماره 2، ص 42-30.

10- نصیری پور، امیر اشکان و رئیسی، پوران و هدایتی، سید پوریا. (1388). «رابطه فرهنگ سازمانی با بهره­وری کارکنان در بیمارستان­های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران». فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 35 ،ص 24-17.

11- Colleen L. , & Theresa, K. (2008). Understanding the influence of organizational culture and group dynamics on organizational change and learning. The Learning Organization. Vol. 15, No. 3, pp. 277-287.  

12- Denison, D. R. , & Adkins, B. (2007). An action learning approach to organizational culture: Rethinking the balance between action and learning?. In Dulworth, M & Bordonaro, F. (Eds. ), San Francisco: Jossey-Bass.

13- Doherty, A. , & Macintosh, W. E. (2010). The influence of organizational culture on job satisfaction and intention to leave. Sport Management Review, Vol 13, pp 106–117.

14- EMERGE International. (2005). Putting Cultural Due Diligence to Work: The Four-Phase Process. Available at: http://www. Emergeinternational. Com /cultural due diligence working. htm

15- Glaser, S. R. , & Zamanous, S. , & Hacker, K. )1987. (Measuring and Interpreting Organizational Culture. Management Communication Quarterly, Vol 1, No 2, pp 173-198.

16- Green, L. C. (2007). Redesigning Relationships: Understanding Organizational Culture During Change Initiatives. A Thesis Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Learning and Training, USA: Royal Roads University.

17- Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences. Beverly Hills, CA:Sage.

18- Hofstede, G. (1983a). Dimensions of National Cultures in Fifty Countries and Three Regions. In J. B. Deregowski, S. Dziurawiec and R. C. Annis(eds. ), Expiscations in Cross-Cultural Psychology: 335-355. Lisse, Neth. : Swets and Zeitlinger.

19- Hofstede, G. (1983b ). The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories. Journal of International Business Studies, Vol 14, pp 75-89.

20- Hofstede, G. (1983c). National Cultures Revisited. Behavior Science Research, Vol 18,No 2, pp 285-305.

21- Hofstede, G. , & Neuijen, B. , & Ohayv, D. D. , & Sanders, G. (1990). Measuring Organizational Cultures: A Qualitative and Quantitative Study Across Twenty Cases. Administrative Science Quarterly.
Vol 4,No 3,pp 45-67.

22- LaCasse, A. J. (2010). A Multi Method Organizational Culture Analysis of State Correctional Institution Using a Modified Denison Organizational Culture Survey. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Education, USA: Minnesota University.

23- Martin, J. and Frost, P. (1996). The organizational culture war games: a struggle for intellectual dominance, in Clegg, S. , Hardy, C. and Nord, W. (Eds), Handbook of Organization Studies, London: Sage.

24- Mahal, P, K . (2009). Organizational Culture and Organizational Climate as a Determinant of Motivation. The IUP Journal of Management Research, Vol. 4,No. 10, pp 38-50.

25- O’Reilly, C. A. , J. A. Chatman, & D. F. Caldwell. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal, Vol 34. No. 3: 487-516.

26- Quinn, R. E. , & Rohrbaugh, J. (1983). A spatial model of effectiveness criteria: Towards a competing values approach to organizational analysis. Management Science, Vol 29,No 1, 363–377.

27- Reiman, T. , Oedewald, P. , & Rollenhagen, C. (2005). Characteristics of organizational culture at the maintenance units of two Nordic nuclear power plants. Reliability Engineering and System Safety, Vol 89, pp 331–345.

28- Robbins, S, P. (1991). Management. 3rd , New York: Prentic-Hall.

29- Schein, E . (1984). Coming to a New a Awareness to Culture. Solan Management Review,Vol 1,No 2, pp 3-16.

30- Schein, H, E. (2004(. Organizational Culture and Leadership. 3d ed: Jossey-Bass.

31- Yoswick, J. (2009). Gauging Your Company Culture. Career and Technical Education, Vol 48, No 11, pp 88-94.

32- Yauch, C. , & Steudel, H. (2003). Complementary use of Qualitative and Quantitative Culture Assessment Methods. Organization Research Methods, Vol 6, No 4, pp 465-481.

33- Van de Post, W. Z. , & de Coning, T. J. , & Smit, E. M. (1997). An instrument to measure organizational culture . South African Journal of Business Management, Vol. 28, No. 4, pp 147-168.