بررسی نقّادانۀ نظریه­ های جامعه‌شناسی عواطف جاناتان ترنر، تئودور کمپر و ادوارد لاولر

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیارگروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

  یکی از حوزه‌های نوظهور جامعه‌شناسی که در سه دهۀ اخیر، از پیشینۀ پرباری برخوردار شده است، عواطف است. در دید اجتماعی، عاطفه فرایندی است که در آن کنشگران، موقعیت‌های واقعی یا تخیلی اجتماعی را ارزیابی نموده و به آنها واکنش نشان می‌دهند. در این حوزه، عاطفه به عنوان منبع سوگیری و در مقابل خرد، تلقی نمی‌شود؛ بلکه نیرویی است که جریان تعامل را پیش می برد. نظریه پردازان این حوزه، بر نحوۀ ورود عاطفه در روابط بین شخصی و ساختاربندی تعاملات اجتماعی تأکید دارند. گروهی نیز در تلاش برای پیوند این حوزه با سطح کلان هستند. جامعه‌شناسی عاطفه یکی از متنوّع‌ترین حوزه‌های جامعه‌شناسی است؛ چرا که نظریه پردازان از حوزه‌های مختلف در آن حضور دارند. در این مقاله، نظریه‌ها‌ی جامعه‌شناسی عواطف از جمله نظریۀ روانکاوانۀ‌ ‌ترنر، نظریۀ قدرت ـ منزلت کمپر، و نظریۀ مبادلۀ اجتماعی لاولر بررسی می‌شود. سپس نقاط قوت و ضعف آنها در رابطه با جامعۀ ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critical Investigation of Jonathan Turner, Theodore Kemper and Edward Lawler's Theories of Emotion

نویسندگان [English]

 • Aliasghar Moghadas 1
 • Shafieh Ghodrati 2
1 Associate professor, Department of Sociology, Shiraz University
2 Ph.D. Student , University of Tehran
چکیده [English]

One of the new fields of sociology that is well developed during recent three decades is Emotional theory. Emotion is a process by which actors evaluate real or imaginary positions and interact toward them. In this field emotion is not against rationality, but it is a source of energy that facilitates the process of interaction. Theorizers of this field emphasize on the way of entering emotion in personal and structuration of interaction. There is another group who tries connecting this field to macro level of society. Sociology of emotion is one of the most diversified field of sociology, because the participating theorizers are from different disciplines. In this article we reviewed Turner's analytical theory, Kemper's power- status theory and Lawler's theory of social exchange. Then we proposed some weaknesses and strong points of this theory in researches related to Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotion
 • Power- Status
 • Sociology of Emotion
 • Exchange
 • Power
 • Status
 • Turner
 • Kemper
 • Lawler
 • Iranian Society
1-              طباطبائی، سیدجواد(1384). دیباچه­ای بر نظریه انحطاط ایران، چاپ سوم، تهران: نشر نگاه معاصر.

2-              مقدس، علی اصغر و خدیجه احمدی( 1378).«بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثّر بر بهره وری کادر سازمانهای دولتی»، مجله علوم اجتماعی- اقتصادی، شیراز: دانشگاه شیراز.

3-             Cattarinussi, Bernardo (2000). Sentiments. In: Borgatta, Edgar. E. &Rhonola . J.V. Montgomery(eds). Encyclopedia of Sociology. Second edition Vol,4.pp2518-29 U.S.A: McMillan-Reference.

4-             Franks, D. D(2001). Sociology of emotions. in: International encyclopedia of social and behavioral sciences(eds). Smelser, Neil  J. & Paul. B. Baltes.Vol.7, pp4477-81. UK: Elsevier Science Ltd.

5-             Hommand, Michael (1983). The sociology of emotions and history of social differentiation. Sociological Theory. Vol.1, pp90-119.

6-             Kemper, Theodore D & Randall Collins (1990) Dimensions of micro interaction.American Journal of Sociology. Vol.96 No. 1 pp: 32-68.

7-             Kemper, Theodore D (1991). Predicting emotions from social relations. Social Psychology Quarterly Vol. 54 No. 4 pp: 330-342.

8-             Kemper, Theodore D(2006). Power and status and the power-status theory of emotions. In: Handbooks of the Sociology of Emotions. Edited by Stets, Jan E & Jonathan H Turner. New York. Springer Science + Business Media, LLC.

9-             Kemper, Theodore(1981). Social constructionist and positivist approaches to the sociology of emotions. American Journal of Sociology, vol.87, no.2, pp336-62.

10-         Kemper, Theodore. D(2000). The place of emotions in nineteenth- century sociology.. In: Borgatta, Edgar. E. & Rhonola, J. V. Montgomery(eds).

11-         Encyclopedia of sociology. Second edition. Vol,2. pp773-88 U.S.A: McMillan   -Reference.

12-         Lawler, Edward J & Shane R. Thye (2006). Social exchange theory of emotion.In: Handbook of the Sociology of Emotions. Edited by Stets, Jan E & Jonathan

13-         H Turner. New York. Springer Science + Business Media, LLC.

14-         Lawler, Edward J (2002). Micro social orders. Social Psychology Quarterly. Vol.65. no 1. pp: 4-17.

15-         Lawler, Edward J. (2001). An affect theory of Social exchange. American Journal of Sociology. Vol. 107, No. 2, pp: 321-352.

16-         Lawler, Edward. D & Shane R Thye (1999). Bringing emotions into social

17-         exchange theory. Annual Review of sociology. Vol. 25 .pp: 217-244. 

18-         Scheff, Thomas. J(2006). The emotional/rational world: Shame and the social bound. In: Handbook of sociological theory.(ed). Turner, Jonathan. H. New York. Springer Science.

19-         Stets, Jan E. & Jonathan H. Turner (2009) The Sociology of Emotions. In: Handbook of Emotions. Edited by Lewis, Michael, Jeannette M. Haviland-Jones, and Lisa Feldman Barrett. New York: Guilford.

20-         Simon, Robin. W. Lida. E. Nath(2004). Gender and emotion in the United States: Do men and women differ in self-reports of feelings and expressive behavior?.American Journal of Sociology.vol,109. no,5. pp1137-76.

21-         Thamm, Robert A (2006). The classification of emotion. In: Handbook of the Sociology of Emotions. Edited by Stets, Jan E & Jonathan H Turner. New York. Springer Science.

22-         Thoits, Peggy(1989). The sociology of emotion. Annual Review of Sociology. Vol,15. pp317-42.

23-         Turner, Jonathan H & Jan E. Stets (2006). Moral emotions. In: Handbook of the Sociology of Emotions. Edited by Stets, Jan E & Jonathan H Turner. New York. Springer Science + Business Media, LLC.

24-         Turner, Jonathan H (2006). Psychoanalytic sociological theories and emotion. In: Handbooks of the Sociology of Emotions. Edited by Stets, Jan E & Jonathan H

25-         Turner. New York. Springer Science + Business Media, LLC.

26-         Turner, Jonathan. H. & Randall Collins (1989). Toward a Microtheory of structuring. In Theory building in sociology: Assessing theoretical cumulation.(ed.) Turner, Jonathan. H. Sandiago: SAGE Publications.

27-         Turner, Jonathan. H (1998). The structure of sociological theory. USA:Wadsworth Publishing Company.

28-         Turner, Jonathan. H. (2000). On the origins of human emotions: A sociological inquiry into the evolution of human affect. USA: Stanford University Press.

29-         Turner, Jonathan. H (2003). The Structure of Sociological Theory. Belmont:Wadsworth.