بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

 پژوهش حاضر، پیرامون عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثّر بر بیگانگی از کار، در یکی از بزرگترین مراکز صنعتی کشور در سال 1388 انجام شده است. با توجه به جامعه آماری این تحقیق که کلیه کارکنان پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر می باشد از طریق فرمول کوکران تعداد 350 نفر به عنوان جمعیت نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی نظامند انتخاب شدند. داده‌های این تحقیق به روش پیمایش و از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. در چارچوب نظری تحقیق از نظریات کنش اجتماعی پارسونز، تئوری پویایی گرولی کورت لوین و همچنین نظریه برابری آدامز بصورت تلفیقی و در قالب مدل تحلیل نظری استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون‌های t، تحلیل واریانس، همبستگی و رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار spss انجام گردیده است. بر اساس نتایج حاصل شد، متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی کارکنان، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، عدالت سازمانی و همچنین امنیت شغلی بعنوان عوامل تأثیرگذار بر روی متغیر وابسته بیگانگی از کار تأیید گردید که نتیجه به دست آمده با تحقیقات انجام شده در مراکز بزرگ صنعتی در داخل و خارج از کشور همخوانی دارد. ضمناً نتایج نشان داد که میانگین میزان از خودبیگانگی مردان نسبت به زنان بیشتر است. همچنین با استفاده از رگرسیون چند متغیّره،  به دست آمد که نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل به میزان 62 درصد از واریانس متغیر وابسته بیگانگی از کار را تبیین نموده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Socio – Economic Factors on the Elination of Work Among Personnels in Petrochemistry Company of Bandar-e- Mahshahr

نویسندگان [English]

 • Abdolhossein Hosseinzadeh 1
 • Masoumeh Bagheri 1
 • Fatemeh Bakhtiyarizadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sceiences of Shahid Chamran University
2 M.A. Social Sceiences
چکیده [English]

Present research is about effective factors social – economic of factors on alienation of work. This research data with survey method is a350 members sample of personels in petrochemistry company of Bandar-e - Mahshar. This data has been selected with random sampling case. In this research the related variant is the alienation of work and its relation ship with independent variants in cluding, sex,kind of job, record employme , social- economic status , job satisfaction, job participation , job security organization justice which all of them have been earned from opinions of viewerse such as , Parson, Kurt lewin group dynamic theory and Adams equity theory , examined its. The results of this research indicate a significant rlationship among all of the above variant with alienation of work, while there isnot a relation between, record,kind of job ,and employment and relative privation with alienation of work.
The result of the regression model of the relationship between the independent variables in elination of work shows that R square is R2=0/62.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alienation of work
 • Social – economic status
 • Job satisfaction
 • Job security
 • Job Participation
 • Organization Justicue
 1. ایمان، محمد تقی و قائدی، حسین .(1383 ). «بـررسی عـوامـل مؤثّر بــر بیگانگی سیاسی، دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)»، مجلــه علــوم اجتماعی دانشکده ادبـیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ( 79-104 ).
 2. توسلی، غلامعباس و محسنی تبریزی، علیرضا .(1385 ). جامعه شناسی کار و شغل، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهها (سمت)‌.
 3. توسلی‌، غلامعباس و قدیمی، مهدی .(1380). « پدیده بیگانگی از کار در ساختار اداری ایران»، پژوهش نامه علوم انسانی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره 30، 87-115.
 4. ربانی، رسول و انصاری، محمداسماعیل .(1384). جامعه شناسی کار و شغل دیدگاه و نظریه‌ها، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
 5. ریتزر، جرج .(1381). نظریه جامعه شناسی در دوران مـعاصر، تـرجمه محسن ثـلاثی، انتشارات علمی.
 6. ساروخانی، باقر .(1373). روش‌های تحقیق در عـلوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران. (جلد اول )
 7. ساروخانی، باقر .(1380). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، (جلد دوم).
 8. صبوری، منوچهر. (1385). جامعه شناسی سازمانها، نشر شب تاب.
 9. کارگر مزین، آناهیتا .(1384). «بیگانگی از کار و تأثیر آن بر بهره وری نیروی کار؛ مطالعه موردی در میان کارکنان اداره کار و امور اجتماعی استان گیلان»، دانشگا ه کیلان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.
 10. کورمن، آبراهامز.ک .(1381).، روان شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه حسین شکرکن، انتشارات رشد.
 11. گلشن فومنی، محمد رسول .(1386). جامعه شناسی سازمان ها و توان‌سازمانی، نشر دوران.
 12. محسنی تبریزی، علیرضا .(1380). «بررسی پیامدهای انزوای اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی شماره 2، 26-73 .
 13. مدنی، حسن و زاهدی، محمد جواد .(1384). « تعیین اولویت عوامل مؤثّر بر تعهد سازمانی کارکنان»، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 1، 3-33
 14. مورهد، گرگوری و گریفین، ریکی .(1380). رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی / غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.
 15. ولف، جاناتان .(1385). چرا امروز مارکس را باید خواند، ترجمه شهریار خواجیان، انتشارات آشیان.
  1. Seeman , Melvin (1982 ) On the Meaning of alienation , University of California , Los Angeles
  2. Villiam , v. Muse jr (1999) A study of faculty s perception of worker alienation and degree of favorability toward learning organization theory . Dissertation , ph ,D. The Ohio state university.
Walter, Stephen Paul (1986 ) . Alienation , powerlessness, and social isolation among correctional officers.ph. university of Montana