سنجش وضعیت تفاوت نسل‌ها در ابژه‌های فرهنگی، اجتماعی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه )

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور سنندج

2 مربی، گروه جامعه شناسی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه

چکیده

       تحولات فنی و جمعیتی قرن نوزدهم و دهه‌های آغازین قرن بیستم، سبب گردیده که نسل جوان کنونی به سادگی گذشته، حاضر به پذیرش نقشهای اقتدارگرای گروههای اجتماعی و والدین و همچنین ارزشها، الگوها و قواعد رفتاری آنها نشود. حاصل این فرایند بروز نوعی تفاوت ارزشی، هنجاری و... بین نسل‌هاست که با تعابیری مختلفی از تفاوت و فاصله نسلی تا گسست و شکاف نسلی مورد خطاب قرار گرفته است. نوشتار حاضر نیز در پی واکاوی وضعیت رابطه نسلی در شهر کرمانشاه برآمده است. به عبارتی هدف نوشتار حاضر سنجش وضعیت تفاوت میان نسل‌ها در ابعاد مختلف است. این نوشتار از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی، از نظر وسعت پهنانگر و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه دوّم 1388). جامعه آماری پژوهش شهروندان 18-29 و 40 سال به بالای مناطق 3 گانه شهر کرمانشاه بوده، حجم نمونه مقتضی بر اساس فرمول کوکران 360 نفر تعیین شده است، البته این میزان با توجه به بررسی دو نسل در 2 ضرب شده و نمونه نهایی 720 نفر تعیین شد و نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام پذیرفته است. یافته‌ها نشان از آن دارند که تفاوت دو نسل در مقوله‌های نوگرایی، مادیگرایی/فرامادیگرایی، نگرش به زنان و خانواده معنی دار بوده و این نسل جوان است که در هر چهار مقوله رتبه بالاتری کسب کرده است. در رابطه با پیوستار نسلی در زمینه دینداری می‌توان تفاوت‌های مکشوف میان نسل‌ها را با عبارت " فاصله نسلی" بیان داشت. اگرچه در پاره‌ای از ابعاد مانند بعد مناسکی می‌توان تاحدودی قائل به "شکاف نسلی" بود. در باب تقاوت در نوگرایی، مادیگرایی/فرامادیگرایی، نگرش به زنان و خانواده نیز بهترین مفهومی که توان تبیین وضعیت را دارد همان مفهوم " فاصله نسلی" است.     

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Situation of Differences between Generations on Relationship’s Generation Continuum (Case Study Kermanshah City)

نویسندگان [English]

  • Y. Ahmadi 1
  • B. Hamed 2
1 Professor Assistant, Department of Social Science Payam E-Noor University
2 Academic Member of Sociology, Jahad University of Kermanshah
چکیده [English]

With change of social and cultural structure of Iran society and development of using of communication technology like Internet and Satellite ,in particular by young people in recent decades due to some challenges in relation between generation of Iran. This paper with emphasis on important of Culture in generation relationship focuses on the study of situation of generation in culture context. This paper is a survey study by control of terms, is a broaden study by extended and is a cutting study by time (in the second half of 1388). The population is the entire person that has 18- 29 and 40 to up years old in Sanandaj city. The sample size based on kockran formula is 360. The questionnaires with suitable structures validity (based on Kronbagh’s coefficient of Alfa) in the ratio of age, sex in deferent areas have been distributed. Results show that there are meaningful difference between two generation in Ritual and Consequently dimension and religiosity Index and also there is not any meaningful different between two generation in Confidence Dimension. Results also represent that there is meaningful difference between two generation in Modernism and Martial / post martial Values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • Young
  • Generation's Gap
  • Generation's cleavage
  • Postmaterial values
1-             آرون، ریمون .(1377). مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر علمى فرهنگى.

2-             آزاد ارمکی، تقی .(1380). «شکاف نسلی در ایران»، نامه انجمن جامعه شناسی، شماره 4.

3-             آزاد ارمکی، تقی؛ غفاری، غلامرضا.(1383). جامعه شناسی نسلی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

4-                ازکیا، مصطفی .(1364). مقدمه‌ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، تهران: نشر اطلاعات.

5-                اینگلهارت، رونالد.(1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: کویر.

6-                اینگلهارت، رونالد. (1389). نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: کویر.

7-                برگر، پیتر. (1380). افول سکولاریزم :دین خیزش گر و سیاست جهانی، افشار امیری، تهران: پنگان.

8-                پناهی، محمد حسین.(1383). «شکاف نسلی موجود در ایران و اثر تحصیلات بر آن»،فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 17.

9-                توکلی، مهناز.(1380). «بررسی نظام ارزش‌های دو نسل دختران .(نسل انقلاب). و مادران»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

10-            چیت سازقمی، محمد جواد. (1383). گسست نسلی در ایران: افسانه یا واقعیت در کتاب گسست نسلی،  به اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی.

11-            ساروخانی ، باقر.(1370). دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول.

12-            سراج زاده، حسین؛ توکلی، م .(1380).«بررسی عملیاتی دینداری در پژوهشهای اجتماعی»، نامه پژوهش، شماره20و 21.

13-            سگالین، مارتین .(1370). جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز.

14-            داریاپور، زهرا .(1381). «بررسی جایگاه سنت و مدرنیته در نظام ارزشی جوانان و بزرگسالان شهر تهران»، پایان نامه دکتری، دانشگاه اصفهان: گروه علوم اجتماعی.

15-            ربانی، رسول، صفایی نژاد، فتحیان .(1384). «فاصله نسلی با تاکید بر وضعیت دینداری و ارزشهای اجتماعی: مطالعه موردی شهر دهدشت»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 2، ص 21-40.

16-            روشه، گی .(1376). سازمان اجتماعی، ترجمه هما زنجانی زاده، تهران: نشر سمت.

17-            صفایی نژاد، فتحیان .(1382). «بررسی تأثیر تغییرات اجتماعی-فرهنگی بر فاصله نسلی در شهر دهدشت»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

18-            علیخانی، علی اکبر .(1383). نگاهی به پدیده گسست نسل‌ها، تهران: پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی.

19-            عمید، حسن .(1369). فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم.

20-            قاسمی، وحید.(1389). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

21-            کوزر، لوئیس .(1370). زندگی و اندیشه‌ی بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.

22-            لاور، رابرت .(1373). دیدگاههایی درباره دگرگونی اجتماعی، ترجمه کاووس سیدامامی، تهران: نشر دانشگاهی.

23-            معیدفر، ‏سعید .(1379). جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، تهران: انتشارات سرزمین ما.

24-            مهدیزاده، سید محمد .(1379). رهیافت انتقادی به فرهنگ و جامعه نو، رسانه، سال یازدهم، ش اول، بهار.

25-            یوسفی، نریمان .(1383). شکاف بین نسل‌ها-بررسی نظری و تجربی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

26- Diepstrutan, Isabelle and Ester, Peter et al (1993) Talking about my generation, ego and alter images of generations in the Netherlands, Journal of Social Sciences, 35, 2.

27- Manhaiem, k (1952) problems of generations, in Essay in the Sociology of Knowlegde, London: Routlegde and Kegan Paul, pp.276-322.

28- Mead, Webster, 1987: www. Webster-Online-Dectionary.or