بررسی رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و سرمایه‌ی ‌اجتماعی در شهر سنندج

نویسندگان

چکیده

      چکیده   در این مقاله رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و مؤلفه­های آن با سرمایه‌‌ی اجتماعی در شهر سنندج بررسی شده ‌است. سرمایه‌ی ‌اجتماعی مجموعه‌ی منابع مادی و معنوی است که به فرد این امکان را می­دهد که روابط پایداری داشته‌باشد. رفاه ‌اجتماعی شامل شاخص‌های اصلی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال، جمعیت، نیروی‌انسانی، درآمد و هزینه و تامین‌اجتماعی و شاخص‌های فرعی‌گذران اوقات ‌فراغت، محیط ‌زیست، امنیت جانی و مالی فرد می­شود. در این مقاله، سرمایه‌‌ی اجتماعی در سه بعد اعتماد اجتماعی‌، انسجام ‌اجتماعی و تعهد اجتماعی و رفاه ‌اجتماعی در هفت بعد مسکن، آموزش، بهداشت، اشتغال، درآمد، اوقات ‌فراغت و جمعیت بررسی شده ‌است. چارچوب ‌نظری این مقاله، رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی فراگیر و بالا با سرمایه‌‌ی اجتماعی برون‌گروهی در سطح بالاست. فرضیه‌های تحقیق شامل رابطه‌ی رفاه‌ اجتماعی و سرمایه‌‌ی اجتماعی و رابطه‌ی رفاه‌ اجتماعی از طریق هر کدام از مؤلفه­­هایش با سرمایه‌ی‌اجتماعی است. رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی با سرمایه‌ی ‌اجتماعی و رابطه‌ی اوقات ‌فراغت و سرمایه‌ی ‌اجتماعی تأیید شده است.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of Relationship between Social Welfare and Social Capital In the City of Sanandaj, Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar Hezar Jaribi
  • Ehsan Mardookh Rohani
چکیده [English]

  Abstract   In this paper relationship between social welfare and its categories with social capital has been surveyed. Social capital is a material and nonmaterial of resources to which individuals can have sustainable relations. Social welfare includes main indexes: teaching, hygiene, nutrition, housing, employment, population, workforce, income, expenses and social security.   And it includes sub-indexes: leisure, environment and life-financial security. In this paper social capital includes social confidence, social solidarity and social commitment and social welfare includes: housing, teaching, hygiene, employment, income, leisure and population.   Theoretical framework of this paper including pervasive and high level of social welfare is related to high level of social capital. Hypotheses of the paper are relationship between social welfare – by means of its categories with social capital .Relationship between social welfare and social capital and relationship between leisure and social capital are proved.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Welfare
  • Housing
  • Teaching
  • Hygiene
  • employment
  • income
  • Leisure
  • Population and Social capital