بررسی میزان مشارکت ‌اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

          چکیده   این پژوهش در راستای رسیدن به این هدف است که در شهر مرودشت مشارکت‌ اجتماعی در چه اندازه و تحت تأثیر چه عواملی است. فرضیه‌های این تحقیق براساس نظریه‌های انتخاب عقلانی، انگیزش مازلو، کنش متقابل و ساختار بندی آنتونی گیدنز، دال، لرنر و هانتینگتون استفاده شده است.   جامعه‌ی ‌آماری شامل افراد 65-18 ساله‌ی ساکن شهر مرودشت است که به صورت تصادفی انتخاب شدند و حجم نمونه 385 نفر محاسبه شد. روش تحقیق پیمایشی بوده، داده‌ها به کمک پرسشنامه جمع‌آوری شده است.   این پژوهش با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس، آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون به نتایج ذیل رسید: متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، شغل، درآمد، احساس تعلق شهری، دارا بودن قدرت ‌سیاسی، بیگانگی ‌سیاسی، رضایتمندی از عملکرد مسؤولان‌شهری، احقاق حقوق شهروندی و استفاده از رسانه‌های جمعی با متغیر وابسته‌ی مشارکت ‌اجتماعی دارای رابطه‌ی معنا‌داری بوده‌اند. در نهایت، از بین متغیرهای مستقل، متغیر درآمد در تغییرات مشارکت بیشتر مؤثر بوده است و به ترتیب، دارا بودن قدرت ‌سیاسی، بیگانگی ‌سیاسی، احساس تعلق شهری و استفاده از رسانه‌های گروهی در مشارکت تأثیرگذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surving of the Social Participation of People in Marvdasht City and Effective Factors in 2008

نویسندگان [English]

  • Mohsen Noghani
  • Mohsen Noghani
  • Mohammad Mazloum Khorasani
  • Mohammadreza Khalife
چکیده [English]

      Abstract   This study aims to inverstigate the social participation of marvdasht's city. In this research from the views of intellectual choice, Mazola's needs and provocation, the formalities of Randal Collins's reciprocal action, Antony Geiddens, Dull, Lerner and Huntington's structure, and at the end the theoretical analysis of the hypotheses of the investigation was chosen.   In this investigation a statistical society including individuals form 18 to 65 ages, residing in Marvdasht city was chosen accidetally 385 individuals. The method of this research is metrial and we used a questionnaire to collect the data.   The analysis of the data is done by using the statistical methods of analysis and variance, t-test, the correlation coefficient, and linear regression. The f results show that the variables of gender, age, education, job, income, civic dependence, having political power, political alienation, a feeling of satisfaction about the operation of city responsible, administering civic rights, and using the collective communication systems, have a meaningful relation with the variable of social cooperation. Also, the numerous relations of the effective factors on the social cooperation were investigated by using the regression model. The final pattern showed that the income variable is most effective in cooperation, from all of the independent variable. This means that the more the individual's income, the more his social cooperation in civic affairs. Furthermore, among the other variable, in order, the following ones are more effective in social cooperation: having political power, political alienation, civic dependence and user of factors the range and influetionas of the collective communication systems.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : participation
  • Social Participation
  • Citizenship Political Alienation