قشربندی ‌اجتماعی و نوشتار فارسی مطالعه‌ی موردی: نوشتار دانش آموزان مدارس راهنمایی شیراز

نویسندگان

چکیده

      محمد عموزاده، دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان *   جواد شیروانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان   چکیده   در این تحقیق سعی بر آن بوده ‌است که الگوی زبان­شناسی اجتماعی برنستاین به ­صورت میدانی بررسی گردد. نظریه‌ی اجتماعی‌ شدن ارتباط، نوعی قطبیت سازی روند ارتباطی را بر اساس مفاهیمی چون گونه‌ی محدود در مقابل گونه‌ی گسترده و همچنین نظام ارتباطی موقعیت - محور در مقابل نظام ارتباطی شخص- محور ارائه می‌دهد. چارچوب نظری مذکور، هر یک از قطب‌های ارتباطی فوق را با ساختار اقشار اجتماعی مرتبط می‌داند. برای سنجیدن این الگو، از دانش­آموزان حدود 13 ساله، شامل 40 پسر و 40 دختر طبقات اجتماعی کارگر و متوسط خواسته ­شد تا متونی درباره‌ی «توصیف مدرسه‌ی خود» و «زندگی خود در ده سال آینده» بنویسند و همچنین، تعدادی جمله‌های ناقص را تکمیل ­کنند. سپس، داده­های گردآوری ­شده از متون نوشتاری آنها به دو روش کیفی و کمّی توصیف و تحلیل گردید. نتایج به­ دست ­آمده، نظریه‌ی برنستاین مبنی­ بر اینکه افراد طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط به­ ترتیب از گونه­های محدود و گسترده استفاده می­کنند را تأیید کرد. تحلیل کیفی داده­ها نشان ­داده است که دختران هر طبقه‌ی اجتماعی در قیاس با پسران­ هم‌­طبقه‌ی خود از کنش زبانی پیچیده­تری استفاده ­ ­می­کنند. همچنین، تحلیل کمّی که به­ عنوان مؤیدی بر نتایج تحلیل کیفی استفاده­ شده است، نشان­ دهنده‌ی همبستگی مثبت بین طبقه‌ی اجتماعی افراد و پیچیدگی کنش زبانی آنها بوده است.       

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Class and Persian Writing Performance: The Case of Guidance Students in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amouzadeh
  • Javad Shirvani
چکیده [English]

        Abstract   This study aims to testify empirically Bernstein’s (1962a&b) theory of communication. By treating social classes as important independent variables in the socialization of communication, Bernstein argues that their linguistic performance is either an instance of “restricted code” or “elaborated code” illustrating a relationship to working class and middle class respectively. To test this model, 13-year-old students including 40 boys and 40 girls of worker and middle class were asked to write paragraphs about “their school” and “their life in ten future years” as well as doing some sentence completion tests. The data gathered from their written performance, was then analyzed both qualitatively and quantitatively. Results confirmed Bernstein’s claim, that is, the working class people and middle class people use restricted code and elaborated code respectively. Further analysis showed girls’ more complicated linguistic behavior than that of boys’ in each social class. Also, quantitative analysis, as a support for the qualitative analysis, showed a positive correlation between one’s social class and elaborated linguistic performance.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Written Performance
  • Socialization
  • Restricted Code
  • Elaborated Code
  • Social class