بررسی رابطه‌ی بین مسؤولیت‌اجتماعی و سلامت ‌روانی مهاجران (مورد مطالعه: شهر طبس)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 هیات علمی

چکیده

          چکیده   مسأله: مفهوم سلامت روانی یا جسمانی به آشکارا با مسؤولیت پذیری مهاجران بستگی دارد. از جمله عوامل تعیین کننده‌ی سلامت ‌روان در میان مهاجران، می­توان به نقش مسؤولیت‌پذیری آنها اشاره کرد. این مقاله برآن است تا به تحلیل رابطه­ی بین مسؤولیت‌پذیری مهاجران و سلامت روانی آنها براساس مدل رگرسیون لجستیک بپردازد.   روش تحقیق: روش تحقیق در این مقاله پیمایش؛ ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی ساختار یافته، جامعه‌ی ‌آماری مهاجران شهر طبس هستند. تعداد 200 نفر به عنوان جمعیت نمونه مطالعه شدند. تحلیل‌ها براساس آزمون مقایسه‌ی میانگین‌ها و همبستگی و آزمون مدل تحقیق براساس رگرسیون لجستیک انجام شده است.   یافته‌ها: نتایج حاصل نشان می‌دهند که میانگین نمره‌ی سلامت روانی مهاجران در بعد سلامت فیزیکی برابر 94/26، در بعد اضطراب برابر 23/25، در بعد استرس برابر 16/20 و در بعد کارکرد اجتماعی برابر 50/31 است. تفاوت مشاهده شده بین میانگین‌ها براساس آزمون F با مقدار 92/71 در سطح معنا‌داری تایید شده است. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک نشان می‌دهند که پنج متغیر وضعیت مسکن، مسؤولیت ‌اجتماعی، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و سن پاسخ‌گویان وارد معادله شده­اند. مقدار بتا برای پنج متغیر وضعیت تأهل (27/0 B= )، مسؤولیت ‌اجتماعی (62/0 B= )، وضعیت مسکن (12/0 B= )، میزان تحصیلات (19/0 B= ) و سن پاسخ‌گویان(17/0 B= ) معنادار بوده و توانسته­اند در پیش­بینی سلامت روانی مهاجران نقش مؤثری داشته باشند.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The examination of the relation between social responsibility and mental health of the immigrants: the city of Tabbas

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hematifar
  • Golmorad Moradi
  • Daruosh Boostani 1
  • Daruosh Boostani
  • Golmorad Moradi 2
1 کرمان. بلوار 22 بهمن. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه علوم اجتماعی.
2 کرمانشاه- کسری انتهای سجاد کوچه سوم زیباشهر