میزان سرمایه‌ی اجتماعی زنان شهر بروجن و عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر آن

نویسندگان

چکیده

       چکیده   سطور حاضر، با توجه به اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی زنان برای جامعه، برای مطالعه‌ی این سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر آن به نگارش درآمده است. چهارچوب نظری این مقاله، تلفیقی از نظرات رابرت پاتنام، جیمز کلمن، پیر بوردیو و فمینیسم رادیکال است که از این نظریات، هشت فرضیه‌ی در پاسخ به پرسش‌های اصلی تحقیق استخراج گردید. این فرضیه‌ها با استفاده از روش پیمایشی آزمون شدند. در راستای این روش، پس از تعریف عملیاتی متغیرها، از پرسشنامه استفاده شد که آلفای کرونباخ آن برابر با89 /0 بود و سپس با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه376 نفر برآورد شد و پس از آن، پرسشنامه‌ها توزیع و سپس جمع‌آوری، پردازش و تحلیل شدند. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آماره‌های توصیفی و تحلیل رگرسیون دو متغیره و سپس چند متغیره تحلیل شدند. اهم نتایج حاصل از تحلیل توصیفی و رگرسیون دو متغیره عبارتند از: میزان سرمایه‌ی اجتماعی زنان در حد متوسط؛ یعنی 5/40 از کل (84) است . متغیرهای سرمایه‌ی اجتماعی خانواده با بتای 75/0، سرمایه‌ی اجتماعی خویشاوندان با بتای 65/0، دینداری با بتای 208/0، سنت‌گرایی با بتای 22/0، غرب‌گرایی با بتای 13/0- و مردسالاری با بتای 115/0- بر میزان سرمایه‌ی ‌اجتماعی زنان شهر بروجن دارای تأثیر معناداری است. براساس تحلیل چند متغیره، دو متغیر دیگر؛ یعنی طبقه‌ی اجتماعی و مهاجرت نیز دارای تأثیر معناداری بر متغیر وابسته هستند و متغیرهای غرب‌گرایی و سنت‌گرایی- بر خلاف تحلیل دو متغیره- به دلیل تأثیرات برآیندی دارای اثر معناداری بر متغیر وابسته نیستند.       [1] یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است.   * نویسنده‌ی مسؤول:09128085086 h_ghajari@yahoo.com ‌ Email:

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Rate of Women’s Social Capital in Boroujen and the Impact of Social Factors on it

نویسندگان [English]

  • Azam Alikhani Faradonbeh
  • Hosienali Ghajari
چکیده [English]

       Abstract   Considering the importance of women’s social capital as a huge part of the society and their role in developing it, and with the aim of studying this capital and the effect of factors on it, the present lines have been written. The theoretical framework of this research is a combination of “Robert Putnam” “James coleman” “Pierre bourdieu”’ viewpoints and radical feminism from which 9 hypotheses were extracted to answer the main questions of the research. These hypotheses were tested through survey method. Along this method, and after the operational definition of the variables, a questionnaire was used whose “cronbach” alpha was equal to 0/89. The sample which was extracted by using “cohran” formula, consisted of 376 women. After distributing and gathering the questionnaires, the data was processed and analyzed by using descriptive statistics and bivariate regression, the extracted data was analyzed. The important results of this research are: -the rate of women’s social capital is 40/5 from the total 84, which is considered at an average level. The impact of following variables on the women’s social capital in the city of Boroujen is meaningful:   _Family’s social capital with 0/748 beta, Kinship’s social capital with 0/664 beta, Social class with 0/052 beta, Piety with 0/2 beta, Traditionalism with 0/235 beta, West orientation with-0/144 eta, Patriarchy with 0/113 beta.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Capital
  • Women of Boroujen
  • Piety
  • Social class
  • traditionalism
  • West Orientation
  • Migration