بررسی عوامل آموزشگاهی و تأثیر آن بر کجرفتاری

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهمترین کارکردهای مدرسه، جامعه‌پذیری دانش‌آموزان است که نبود آن، به کجرفتاری دانش آموزان خواهد شد. هدف اصلی مقاله‌ حاضر، بررسی عوامل و مؤلفه‌های مدرسه و تأثیر آنها بر کجرفتاری دانش‌آموزان است. چهارچوب نظری تحقیق، ترکیبی از نظریه‌های فشار عمومی اگنیو (1992)، پیوند اجتماعی هیرشی (1969) و پیوند افتراقی ساترلند (1939) و با کنترل متغیر وضعیت خانواده‌ دانش آموزان است. روش تحقیق کمی- پیمایشی  است و جامعه‌ آماری آن 13686 نفر دانش آموزان پسر دبیرستان‌های دولتی شهر یزد هستند که در سال تحصیلی 87-88  مشغول به تحصیل بوده‌اند. بنابراین، از میان آنها200 نفر با محاسبه‌ فرمول کوکران انتخاب شدند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی به طور خود ابزار به پرسش‌نامه پاسخ دادند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مؤلفه‌های مدرسه؛ یعنی متغیر تعامل اولیاء و برنامه‌ درسی مدرسه، با تعلق فرد با مدرسه رابطه‌ی مستقیم و معناداری وجود دارد و همچنین، متغیرهای مناسبات اولیای مدرسه با فرد،‏‏ برنامه‌ درسی مدرسه، تعلق فرد با مدرسه و همنشینی با دوستان منحرف، رابطه‌ معناداری با کجرفتاری فرد در مدرسه دارند که از میان مؤلفه‌های فوق تعامل منفی اولیای مدرسه با فرد تأثیر بیشتری بر کجرفتاری فرد در مدرسه داشته است و بین تعلق فرد به مدرسه و پیوند افتراقی با دوستان منحرف، رابطه‌ مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey educational factors and its influence on deviance

نویسندگان [English]

 • Saeed Moidfar 1
 • Hosein Moghimi Esfandabadi 2
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Tehran
2 M.A., University of Tehran
چکیده [English]

This paper Object is to investigate of school factors and its influence on students deviance. This paper Theoric framework is composition of: Egnive(1992)Theory of public pressure,Herchi(1969) social linkage and Satterland(1939)Differential linkage and with control of situation of student family variable. Research methodology is scaling and choose 200 student among of 13686 student of public school by Simple random sampling method in yazd state. and they response to questionair automatically. Result of this survey shows school factors(Interaction with parents) have direct relation with school Curriculum. And students deviance have Significant relation with parents Interaction with school and person interaction with school and person Belong to school and interaction with deviant freinds. parents Interaction with person have effect a meant of 29%.And there is significant and direct relation between person Belong to school and  Differential linkage with deviant friends.

کلیدواژه‌ها [English]

 • deviance
 • person Belong to school
 • Interaction with school parents
 • students
 1. ساروخانی، باقر. (1381). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ هفتم.
 2. سخاوت، جعفر.(1381). «بررسی عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های رفتاری دانش آموزان استان لرستان»، مجله‌ جامعه‌شناسی ایران، تهران، ش 2، دوره‌ 4، صص55-76.
 3. سراج زاده، سید حسین.(1383). «کجروی نوجوانان تهرانی و دلالت‌های آن بر مدیریت فرهنگی»، فصلنامه‌ پژوهش، تهران، ش3. صص 53-67.
 4. صدیق، رحمت ا...(1387). آسیب شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات سمت.
 5. علیوردی نیا، اکبر و دیگران.(1386). «مطالعه‌ جامعه شناختی بزهکاری: آزمون تجربی نظریه‌ فشار عمومی اگنیو»، مجله‌ جامعه شناسی ایران، تهران، دوره‌8، ش283-111.
 6. کدیور، پروین. (1384). «بررسی رشد قضاوت‌های اخلاقی دانش‌آموزان و رابطه‌ آن با جو سازمانی مدرسه و نحوه‌ تعامل معلم و دانش آموزان»، فصلنامه‌ تعلیم تربیت: ش 48، صص48 -69.
 7. کرلینجر، پدهازور. (1366). رگرسیون چند متغیره در پژوهش‌های رفتاری، ترجمه‌ حسن سرایی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 8. رجایی، علیرضا. (1382).«بررسی رابطه‌ خانواده، مدرسه، همسالان با بزهکاری»، مجله‌ روانشاسی و علوم تربیتی، ش 10و11 صص46-74.
 9. روزنامه‌ ایران (15/6/1383)، تهران: سال دهم، ش 2998.
 10. محمدی اصل، عباس. (1385). در آمدی بر جامعه‌شناسی انحرافات رفتاری نوجوانان، رشت: انتشارات حق شناس.
 11. Agnew,Robbert,1991,The Intnteractive Effects of peer variables on delinquency,American Journal of Criminology vol p.p 29,72.
 12. Agnew, Robert and Raskin White, (1992) An Empirical test of General strain theory, Criminology ,vol 30,4.
 13. Agnew,Robert,1995,” Strain and Subculture Theories of Criminology “ in Joseph F, Sheley, Criminlogy, 2nd ed,Belmont, California: Wadsworth.
 14. Gottfredson,M.R.,&Hirshi,T.1990, A general theory of crime. Standford,CA: Standford University press.
 15. Jenkins,Pattricia,h, 1977,School delinquency and school social bond,Journal of Research in crime& delinquency,Aug,vol 34,Issue 3 p334.
 16. Hirschi.T,1969,cause of delinquency.berkeley. university OF California press.
 17. Paternoster, Raymond and Mazerolle, 1994, General Strain Theory and delinquency,Journal of Research in crime and delinquency,vol 31,No3,235-263.
 18. Siengel.L.J.Senna,1995,juvenile delinquency theory: practice and law 6nded.
 19. Stewart,Aric,2003,School Social Bond ,school climate and school misbehavior ,justice quarteriy,20,3:p:572.
 20. Thonberry,T.P., More,M.,&Christenson,R,L,(1987).The effect of      dropping out of high on subsequest criminal behavior, Criminology, 23,3-19
 21. Wayne N. Welsh, Robert Stokes,JackGreene (2000) a macro- level model of school disorder, journal of research in crime and delinquency,37,p:243-273.