بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

          پژوهش حاضر به بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین کارکنان بزرگترین سازمان خصوصی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است. جامعه‌ آماری تمام کارمندان دانشگاه‌های آزاد منطقه یک هستند که از میان آنها 481 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در هر واحد دانشگاهی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که ‌با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، تعیین اعتبار سازه گردیده و برای تعیین پایایی از ضریب آلفا استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش، بیانگر آن هستند که میانگین نمره‌ فرهنگ کار و نیز ابعاد آن (همکاری و تعهد) در سطح متوسطی است، اما نتایج تحلیلی پژوهش نشان می‌دهند مدیریت مشارکتی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، سن و سنوات خدمت بر فرهنگ کار تأثیر مثبت و معنادار دارند. تبیین فرهنگ کار بر حسب مجموع متغیرهای مستقل، بیانگر آن است که رضایت شغلی و سنوات خدمت، به ترتیب قویترین پیش‌بینی کننده‌های فرهنگ کار هستند و 18/0 از واریانس آن را تبیین می‌کنند.       

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Work Culture and Social Factors influencing it

نویسنده [English]

  • Siroos Ahmadi
Assistant Professor, Department of Sociology, Yasoj University
چکیده [English]

This research examines work culture and social factors influencing it among employees of Islamic Azad University, the largest private organization in Iran. First, it has been tried to determine a rate for work culture and then relationships between work culture and participatory management, organizational justice, job satisfaction, and demographic variables have been examined. Research method is cross-sectional survey; research population is all personnel of the Islamic Azad Universities in three provinces: Fars, Boushehr and Kohkiloye-Boyerahmad. Overall, 481 subjects were selected by means of simple random sampling. Measurement tool is questionnaire, which includes four scales. Construct validity was obtained through factor analysis; Reliability test was also performed by means of Cronbach’s alpha coefficient. Research findings indicate that work culture is on average among subjects. Also, there are significant relationships between work culture and participatory management, organizational justice, job satisfaction, age and years of employment. Using regression analysis, it appears that of all independent variables, job satisfaction and years of employment are strongest predictors of work culture. Taken together, they explain 18% of the variance of work culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Culture
  • Job satisfaction
  • Organizational Justice
  • Participatory Management
  • employees

1- اکبری، کرامت و اردشیری، مهرداد. (1381)عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در بین کارکنان بخش دولتی کهگیلویه و بویر احمد, پژوهشنامه‌ دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌ پاییز : ص181-209.

2- اقتداری، علی محمد. (1376). سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات مولوی.

3- ایمان، محمد تقی و اثنی عشری، فریده.(1383). بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سازمانی در ایران، مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر شیراز، مجله‌ پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد هفدهم، ش 2: ص1-30.

4- جعفری، مصطفی و حبیبی، محمد.(1381). فرهنگ کار، تدبیر، ش 125: ص70-73.

5- چلبی، مسعود.(1385). تعهد کار، مجموعه مقالات تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نشر نی.

6- خانی، علیرضا. (1384). چالش های اقتصادی دولت، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش213 و 214: ص 132-149.

7- رابینز، استیفن. پی.(1384). رفتار سازمانی مفاهیم نظریه‌ها و کاربردها، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد اول و دوم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

8- ساروخانی، باقر و طالبیان، امیر.(1381). وجدان کاری و عوامل اجتماعی موثر بر آن تحقیقی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، ش4: ص 162-188.

9- سرافراز، لیلا. (1382 ). اصلاحات اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران،  اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش193 و 194: صص 200-207.

10- کاویان، بهنام. (1384). بررسی اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی، تدبیر، ش 165: ص48-45.

11- محسنی تبریزی، علیرضا و میرزایی، محمد. (1383). سنجش میزان انگیزش به کار و عوامل مؤثر بر آن، مطالعه‌ موردی: جوانان و زنان روستایی روستاهای استان آذربایجان شرقی، جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، ش4: 3- 31.

12- مدنی، امیر باقر. (1385). فرهنگ کار ژاپنی ها، پیام بانک، ش 459.

13- معیدفر، سعید.(1378). بررسی اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن ، تهران: مؤسسه‌ کار و تامین اجتماعی.

14- معیدفر، سعید.(1383). بررسی میزان اخلاق کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن در میان کارکنان ادرات دولتی استان تهران، ‌تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

15- معیدفر، سعید.(1385). جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، همدان: انتشارات نور علم.

16- مورهد، جی و گریفین، آر. (1380). رفتار سازمانی، ترجمه‌ سید مهدی الوانی و غلام رضا معمار زاده، تهران: انتشارات مروارید.

17- نعامی، عبدالزهرا و شکرکن، حسین. (1385). بررسی رابطه‌ ساده و چندگانه‌ عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در یک سازمان صنعتی در شهر اهواز، مجله‌ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره‌ سوم, سال سیزدهم، ش 1: صص79-92.

18- وبر، ماکس. (1374). اقتصاد و جامعه، ترجمه‌ عباس منوچهری، مهرداد ترابی نژاد و مصطفی عماد زاده، تهران: انتشارات مولی.

19- هال، ریچارد. اچ .(1376). سازمان، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی, تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

20- هرسی، پال و بلانچارد، کنث. (1377). مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی، ترجمه علی علاقه‌بند، تهران: امیر کبیر.

21- هیکس، هربرت جی و گولت، سی ری. (1374). تئوری های سازمان و مدیریت، ترجمه گوئل کهن، تهران: اطلاعات.

22-Adams, J,S. (1965), Inequity in Social Exchange, in L.Berkowitz(ed), Advances in Experimental Social Psychology, NewYork,Academic Press, PP 267-300.

23-Bogt,T. Raaijmakers, Q. (2005), Socialization and development of the work ethic among adolescents and young adults, Journal of Vocational Behavior,Vol 66,PP 420-437.

24- Clarke,N (2004), Culture of Organizational, Washington: Consin.

25- Filley,A,C. House,R,J. (1969), Managerial Processes and Organizational Behavior, Glen-View,IL, Scott,Foresman and Co.

26-Krejei, R, V. Morgan, D, W. (1970), Determining Sample Size for Research Activities, Educational and Psychological Measurment, No 30: PP 607-610.

27-Meriac, J,P. Poling, T, L. Woher, D, J. (2009), Are there gender differences in work ethic? An examination of the measurement equivalence of the multidimensional work ethic profile.

28-Leveck, M, L. Jones, C,B. (1996), The Nursing Practice Environment staff Retention and Quality of Care, Research in Nursing and Health,Vol 19(4) PP 331-343.

29-Petty,G,C. (1990), Development of the Occupational Work Ethic Inventory,The University of Tennessee, Knoxville.

30- Scott, K, D. Taylor, G, S. (1985) An Examination of Conflicting Findings on the Relationship Between Job Satisfaction and Absentism,A Meta- Analysis, Academy of Management Journal(September), PP 599-612.

31-Smith,A. Noble,C. (2004), The Impact of Organizational Change, Journal of Training and Development, Vol 8 (2) : 94- 110.

32- Torraco, R.J. (2002), Human Resource Development, California, University of California.