عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز با تأکید بر فرآیند جهانی‌شدن

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

         از آنجا که دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج می‌تواند نهاد خانواده را با مخاطره روبه رو سازد، لذا این روابط یکی از مسایل مهم جوامع مختلف، به ویژه جامعه اسلامی که دستورهای مؤکدی برای این نوع روابط وضع شده است. این تحقیق ضمن بررسی مطالعات انجام شده‌ تجربی و پیشینه‌ نظری روابط دوستی به بررسی رابطه‌ دوستی با جنس مخالف در بین 531 دختر و پسر جوان در شهر شیراز پرداخته است. نظریه‌ تحقیق ملهم از آرای گیدنز در خصوص جهانی شدن و صمیمیت می‌باشد. روش تحقیق این مطالعه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه‌ محقق ساخته بوده است. نتایج به دست آمده در سطح تحلیل‌های دو متغیره نشان داده‌اند که میزان استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و شیوه‌ زندگی نوین بر گرایش جوانان به دوستی با جنس مخالف تأثیر فراوانی دارند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل چند متغیره نشان دهنده آن است که فشار دوستان، میزان مذهبی بودن (به عنوان نوعی سبک زندگی)، استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین و در نهایت، فشار خانواده در مجموع، توانسته‌اند 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting Male-female Friendships among Youth in Shiraz City, With an emphasis on Globalization Process

نویسندگان [English]

  • Bijan Khajenoori 1
  • Maryaosadat Dellavar 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Shiraz University
2 M.A. in Sociology
چکیده [English]

Social relations among people, with different age and sex groups are an important source for sociological studies. To be more specific, studying friendly relationships between the sexes, especially among youth, is of crucial importance in the field of family sociology, marriage. In this study, while reviewing previous research and existing theories on friendly relationships, we developed a theoretical framework, which is based on perspectives of Giddens on globalization and intimacy. The research is quantitative and used survey method to collect data. The sample includes 531 young males and females living in Shiraz, who were selected through multi-stage random sampling. The data was collected through self-report questionnaire.  Our bivariate analysis indicates that using modern information and communication technologies and modern lifestyle are the two independent variables which have the greatest impact on tendency towards friendship with the opposite sex. Also, our multivariate analysis show that friends’ pressure, degree of religiosity (as a lifestyle), using modern information and communication technologies, and family pressure, taken together, explain 36% of the variance of dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • friendship
  • youth
  • globalization
  • intimacy
  • Lifestyle
  • ICT
  • Shiraz

1- باندورا،آ. (1372). نظریه‌ یادگیری اجتماعی، ترجمه فرهاد ماهر، شیراز: راهگشا.

2- جوکار، ب. (1383). "مقایسه نگرش دانشجویان دانشکده‌های علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز به دوستی دختر و پسر"، مجموعه مقالات سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس، صص 91-92

3- حجازی، ا.وس. فرتاش. (1385). تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی، پژوهش زنان، ش3، صص.

4- خواجه نوری، ب. (1385). بررسی رابطه‌ مؤلفه‌های جهانی شدن و مشارکت اجتماعی زنان، مطالعه‌   موردی : تهران، شیراز و استهبان رساله‌ دکتری دانشگاه شیراز.

5- دهقان، ع. و م. نیکبخش. (1385). مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط مجازی، شکل‌گیری روابط صمیمانه در اتاق گپ زنی اینترنت، فصلنامه انجمن ایران مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 6.

6- عارفی، م.، ش. نوایی نژاد و ب. ثنائی. (1383). بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی با کیفیت دوستی در   دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، ج5، ش18، صص. 9-   32

7- فاضلی، م. (1382). مصرف و سبک زندگی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

8- گیدنز، آ. (1378). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

9-گیدنز، آ. (1377). پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشرنی.

10- موحد، م.، عباسی شوازی، م.ت. و هاشمی ‌نیاز. (1388). ناهمگونی جنسیتی، نگرش افراد و ارتباط دختران و پسران در دانشگاه، مطالعات راهبردی زنان، سال یازدهم، ش 44، صص 36- 72.

11- موحد، م. و عباسی شوازی، م.ت. (1385). بررسی رابطه‌ جامعه‌‌پذیری نگرش دختران به ارزش‌های سنتی و مدرن در زمینه ‌ روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج، مجله مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا،    سال 4، ش 1، صص 1-34.

12- هلد، د. و آنتونی مک گرو .(1382). جهانی شدن و مخالفان آن، ترجمه‌ عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.

13- Agnew, R. (1991), "The interactive effects of peer variables on delinquency,             American Journal of Criminology, vol. 29, No. 1, pp. 47-72.

14- Bridge, Adam (2008), Real friends: how the Internet can foster friendship, Ethics and Information Technology, vol. 10, pp: 71–79.

15- Brayant, P. & Brayant, J.A. (2005), "Adolescents and the internet." Adolescent Medicine Clinics, Vol. 16, No. 2, p.413.

16- Chaney, D. (1996), Lifestyle, London, Routledge.

17- Cornwell, B, Lundgren, D.C. (2001), Love on the Internet: involvement and misrepresentation in romantic relationships in cyberspace vs. real space. Computers in Human Behavior, vol. 17, pp: 197-211.

18- Fehr, B. (1996), Friendship processes. Thousand Oaks, CA: Sage.

19- Gross, N. (2002), Intimacy as a double – edge phenomenon? An empirical teat of Giddens, Social Forces, Vol. 81, No.2, pp.531-555.

20- Hardie, E. & S. Buzwell. (2006), Finding Love Online: The Nature and Frequency of Australian Adults’ Internet Relationships, Australian Journal of Emerging Technologies and Society, Vol. 4, No. 1, pp: 1-14.

21- Hartup, W.W. (1975), "The origins of friendships. In M. Lewis & L.A. Rosenblum (eds.), Friendship and Peer Relations (pp.11-26). New York: John Wiley.

22- Hays, R.B. (1988), "Friendship". In S.W. Duck (Ed.), Handbook of Personal Relationships: Theory, Research and Interventions, (pp. 391-408). New York:        John Wiely.

23- Hiller, H. H. and Tara M. Franz (2004), " New ties, old ties and lost ties: The use of the internet in diaspora"., New Media & Society, Vol. 6, No. 6, pp. 731-752.

24- Hinde, R.A. (2007), Bending the Rules, Morality in the Modern World from Relationships to Politics and War, Oxford University Press.

25- Hinde, R.A. (1979), Towards Understanding Relationships, London: Academic Press.

26- Lin, Nan (1978), Foundations of Social Research, New York: McGraw Hill.

27- Menaker, J. (1994), "Factors Affecting school vandalism and violence, Journal of National Organization on Legal Problems of Education, vol. 37, No. 55, pp. 17-          19 .

28- Mesch, G. & I. Talmud. (2006), The Quality of Online and Offline     Relationships: The Role of Multiplexity and Duration of SocialRelationships. The Information            Society, vol. 22, pp: 137–148,

29- Pagano, M.E. &  B. J. Hirsch. (2007), " Friendships and Romantic Relationships of Black and White Adolescents",  J Child Fam Stud,  Vol. 16, pp. 347–357.

 30- Peterson, J. L., Moore, K. A., & Furstenberg, F. F. (1991), Television viewing and early          initiation of sexual intercourse: Is there a link? Journal of Homosexuality, Vol. 21, No. 1-2, pp. 77-91.

 31- Postmes, T., Russel Spears (2002), " Behavior Online: Does anonymous computer communication reduce gender inequality?" Personality and social Psychology     Bulletin, Vol. 28, No. 8, pp. 1073-1082.

 32- Rawlins, W.K. (1992), Friendship Matters, Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.

33- Steel J (1999), “Teenage Sexuality and Media Practice: Factoring in the Influences of Family, Friends and School”. Journal of Sex Res., Vol.36, No. 4, pp. 331-341.

 34- Whitty, M.T. (2008), Liberating or debilitating ? An examination of romantic relationships, sexual relationships and friendships on the Net, Computers in         Human Behavior, vol. 24 pp: 1837–1850

35- Ye .Jiali (2007), Attachment Style Differences in Online Relationship Involvement: An           Examination of Interaction Characteristics and Relationship Satisfaction. Cyber   psychology & Behavior, Vol. 10, No. 4.

36- Weisskirch, R.S., & Murphy, L.C. (2004), "Friends, Pron, Punk: Sensation seeking in personal relationships, internet activities, and music performances among        college friends." Adolescence, Vol. 39, No. 54, 13.