مطالعه جامعه شناختی خشونت میان­فردی: آزمون تجربی نظریه نظارت اجتماعی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد

چکیده

     خشونت رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری سر می­زند و رفتارهایی، از قبیل تحقیر و توهین، تجاوز، ضرب و جرح، تخریب و قتل را شامل می­شود. امروزه شکل­های مختلف خشونت به یک مسأله اجتماعی رو به رشد و بخشی از رفتار عادی روزمره تبدیل شده است. تحقیقات گوناگون نقش متغیرهای اجتماعی را در بروز انواع رفتارهای انحرافی از جمله خشونت نشان داده­اند. این پیمایش یک مطالعه تجربی از نظریه کنترل اجتماعی است تا نقش خانواده و دوستان را در خشونت میان­فردی تبیین کند. در همین راستا، 385 دانش­آموز پسر دبیرستان‌های شهر یزد با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده، به پرسشنامه خود گزارشی پاسخ دادند. نتایج نشان ­داد دلبستگی به خانواده، دینداری والدین و کنترل والدین، همبستگی منفی و معنی­داری با خشونت میان­فردی دانش­آموزان پسر داشته­اند و دو متغیر تضاد والدین و پیوند با دوستان منحرف، همبستگی مثبت و معنی‌داری با خشونت میان­فردی داشته­اند.         

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of Interpersonal Violence: An Experimental Test of the Social Control Theory

نویسندگان [English]

  • Mehraban Parsamehr 1
  • Mohsen Saeidimadani 1
  • Faezeh Divban 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Yazd University
2 M.A. in Sociology, Yazd University
چکیده [English]

Violence is a behavior aimed at hurting others; Behaviors such as vituperation, rape, physical abuse and murder are a few examples. Today, different forms of violence have tuned into growing social problems at the same time that they are normalized. Various researchers have studies the role that social variables play in the frequency of deviance behavior. This survey is an experimental study of social control theory to explain the role of family and friends in interpersonal violence. 385 male, high-school students in Yazd city were selected by means of multi-stage cluster sampling to respond to a self-administered questionnaire. The results of the study show that attachment to family, parents’ religiosity and parental control have significant and reverse relationships with interpersonal violence. However, parental conflict and deviant friends have significant and positive relationships with interpersonal violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Control Theory
  • Interpersonal Violence
  • Family
  • Deviant Friends
1- پورچیت ساز، مرضیه. (1382). مقایسه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهر یزد ناحیه 2، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس.

2- چلبی، مسعود. (1381). "آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان"، مجله جامعه شناسی ایران، ش 2، 26-54.

3- زارعی، امین. (1383). عوامل مؤثر بر خشونت دانش آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

4- سالنامه آماری کشور درسال 1385، تهران: مرکز آمار ایران، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

5- ستوده، هدایت الله. (1378). روان‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات آوای نور.

6- صدیق سروستانی، رحمت الله. (1386). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: سمت.

7- فاضلی‌نیا، فرزانه. (1380). نقش خانواده و مدرسه در آسیب‌زایی اجتماعی نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.

8- کاپلان، پاول. اس. (1381). روان­شناسی رشد (ترجمه مهرداد فیروزبخت)، تهران: خدمات فرهنگی رسا.

9- گیدنز، آنتونی. (1371). جامعه­شناسی (ترجمه منوچهر صبوری)، تهران: نشر نی.

10- محسنی تبریزی، علیرضا. (1379). «مبانی نظری و تجربی وندالیسم: مروری بر یافته­های یک تحقیق» نامه علوم اجتماعی، ش16،  197-223.

11- مشکانی، محمدرضا و زهرا السادات مشکانی (1381). «سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان (آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی)»، مجله جامعه شناسی ایران، ش 2، 3-25.

12- ممتاز، فریده. (1381). انحرافات اجتماعی‹نظریه‌ها و دیدگاه‌ها›، تهران: شرکت سهامی انتشار.

13- نجفی، محمود و حسن احدی و علی دلاور. (1385). بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، ش 16. 17-26.

14-نیک اختر، علی. (1378). بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکارانه در بین دانش آموزان دبیرستان‌های شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز.

15- Agnew, R., & David,  M. (1989), "Leisure and delinquency". Social problems, 36, 332-350.

16-Arriaga, X. B.,  & Vangie, A. F. (2004), " Do adolescents follow in their friends’, or their parents’, footsteps?". Journal of Interpersonal Violence, 19(2), 162-184.

17- Dennis, V. A., Terry, E. D., Susan, C. D. (1999), "Hyman Hops: Adolescent problem behavior: the influence of parents and peers". Behavior Research and Therapy, 37, 217±230

18- Dekovic, W.  B., & Meijer, A., M. (2004), "The role of family and peer relations in adolescent antisocial behavior: comparison of four ethnic groups". Journal of adolescence , 27, 497-514.

19- Hass, R. (2001), Involvement in Sport and Engagement in Delinquency: An Examining of Hirschi's Social Bond Theory, Criminology, East Tennessee State University.

20- Heave, C. L., & Virgen, M. (2000), " Personality, perceptions of family and peer influences, and males’ self-reported delinquency". Available online on Elsevier Science Ltd.

21- Hobbs, M. E. (2008)," Peer influence on deviant behavior". department of  psychology, Miami  university.

22- Krohn, M. D., & Massey, J. L. (1980), "Social control and delinquent behavior: An examination of the elements of the social bond". Sociological quarterly, 21,529-544.

23- Meshari Al-Husaini. (2004), An investigation into factors that may contribute to school violence in male high schools in Kuwait.   dissertation submitted to the faculty of the Virginia polytechnic institute and state university in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of  philosophy.

24- Moos, R., & Moos, B. (1975), Families. In R. H. Moos (Ed.), Evaluating correctional and community settings. NY, NY: Wiley.

25-Olweus, D(1993) Bullying at school: what we know and what we can do. Malden (MA): Blackwell.

26- Patterson, G. R., DeBaryshe, B., & Ramsey, E. (1990), "A developmental perspective on antisocial behavior". American Psychologist, 44, 329-335.

27- Prinz, R. J., Foster, S., Kent, R. N., & O'Leary, K. D. (1979), Multivariate assessment of conflict in distressed and no distressed mother-adolescent dyads. Journal of Applied Behavior Analysis, 12, 691-700.

28- Smith, C., & Faris, R.  (2002), "Religion and American adolescent delinquency, risk behaviors and constructive social activities". A research report of the national study of youth and religion.