توزیع امکانات و خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعی (مورد شهر یاسوج)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استادیارگروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

         انجام مطالعات شهری با دیدگاه عدالت اجتماعی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از رویکردهای مهم شناخته شده است. در این رویکرد به شاخص‌های مختلفی پرداخته می‌شود که میزان دسترسی به خدمات شهری و ارزش افزوده زمین، از جمله مهمترین آنهاست. یکی از روش‌های بهینه ارائه خدمات برای تحقق این امر، تقسیم یک شهر به عنوان یک سیستم به مناطق مختلف و ارائه خدمات شهری متناسب با ویژگی جمعیتی است. روش این پژوهش، بر اساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- موردی و تحلیلی است. ابزار جمع آوری اطلاعات با از استفاده منابع موجود و برداشت‌های میدانی بوده و ابزار سنجش اطلاعات با استفاده از داده‌های آماری مدل‌های اسکالوگرام، تاکسنومی، موریس، ضریب ویژگی، استاندارد سازی داده‌های مختلف الجنس و شاخص مرکزیت مکانی تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های این پ‍ژوهش نشان می‌دهد که نواحی شهر یاسوج از نظر میزان دسترسی به امکانات و خدمات شهری تفا وت زیادی با هم نداشته، قیمت زمین و در نتیجه ارزش افزوده زمین در آن به طور معناداری از شاخص‌های مورد بحث پیروی می‌کند و خدمات ارائه شده بنا به موقعیت و نحوه توسعه شهر به شکل عادلانه تقسیم شده است و در نتیجه آن، ابتدا نواحی 2 و1 شهری و سپس مناطق3 و4 به امکانات توسعه و ارزش افزوده دست یافته‌اند.      

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Distribution of Urban Services and Facilities on the basis of Social Justice (Case Study: Yasouj )

نویسندگان [English]

  • Majid Tirban 1
  • Mehri Azani 2
1 M.A., Student, Islamic Azad University, NajafAbad Branch
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, NajafAbad Branch
چکیده [English]

In recent years urban studies with a view of social justice is known to be one of the most important approaches. In this approach, different indices are given attention, among which access to urban services and added values of land are the most important two. One of the best optimal ways to provide urban services is to divide a city, as a system, into different parts and distribute services in proportion to demographic characteristics of each part. The present paper is based on an applied research and is descriptive-case study in nature.  The data was collected through the use of existence resources, and was based on field impressions. Also, the measurement tool is based on Askalvgram and Moris taxonomy, Coefficiency, standardization of different data, and central location. The findings of the study show that urban areas of Yasouj are not different in terms of accessibility to urban services and facilities. Land price, and as a result the added value of land, follow the discussed indicators in a meaningful way. And urban services are distributed justly in different parts of the city according to the situation. As a result, first parts 1 and 2 of the city and then part 3 and 4 have received facilities and added value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social justice
  • Civil Service
  • Price of Land
  • Added value of Land
1- اسمیت ، دیوید.ام. (1381). «کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت  اجتماعی»، ترجمه حسین  حاتمی نژاد و حکمت شاهی اردبیلی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال هفدهم، ش 186 -485، بهمن و اسفند.

2- افروغ، عماد. (1377 ). فضا و نابرابری اجتماعی (ارایه الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن)، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

3- ایمانی، مصطفی. (1378 ). «تأمین اجتماعی و امنیت ملی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال اول، ش2 .

4- اذانی، مهری. (1383). «دیدگاه های نو در برنامه ریزی خدمات شهری تبریز»، مجموعه خلاصه مقالات همایش علمی تخصصی شهرها و مردم،  107.

5- اذانی، مهری. (1386). «ارزیابی استراتژیک محیط وپایداری محیطی شهر اصفهان از منظر قرن 21 »، مجموعه مقالات دومین همایش ملی جغرافیا و قرن 21،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

6- پاگ، سدریک. (1383). شهرهای پایدار در کشورهای درحال توسعه،  ترجمه ناصر محرم نژاد، تهران: مرکز مطالعات وشهرسازی و معماری .

7- پیران، پرویز. ( 1366 ). «شهرنشینی شتابان و ناهمگون( قسمت سوم: مسکن نابهنجار)»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال دوم، ش 16 ، بهمن ماه.

8- تأمین، ملوین. (1379 ). جامعه شناسی قشربندی و نابربری اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا، چاپ دوم.

9- سید قطب.(1379). عدالت اجتماعی دراسلام(مباحثی درزمینه های جامعه، حکومت، اقتصاد و سیاست)، ترجمه محمد علی گرامی و سید هادی خسرو شاهی ، انتشارات کلبه شرق، چاپ بیست و پنجم.

10- حکیمی، محمد .( 1380). امام علی (ع) عدل و تعادل، قم: انتشارات دلیل ما.

11- حسین زاده دلیر، کریم. (1382). برنامه ریزی ناحیه‌ای ، تهران: انتشارات سمت .

12- رسول زاده، سید اسماعیل. (1375).  قضاوت ها و حکومت عدالت خواهی علی ابن ابی طالب علیه السلام ، تهران: یاسین. 

13- قربان نیا، ناصر. ( 1378 ). «نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی»، نامه  مفید، ش 17.

14- قره نژاد، حسن. (1376). «بررسی توزیع جغرافیایی مراکز بهداشتی – درمانی درشهر اصفهان»، تحقیقات جغرافیایی، ش44  مشهد.

 15- کلاول، پل. (1373). جغرافیای نو ، ترجمه سیروس سهامی، مشهد.

16- کلته ، ابراهیم. (1384). «شهر و عدالت اجتماعی مطالعه موردی گنبد قابوس»، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال دوم، ش .6

17- مشهدی زاده دهاقانی، ناصر. (1374). تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری درایران، علم و صنعت.

18- مهندسین مشاور. (1379).  طرح جامع یاسوج (گزارش مرحله دوم ) سازمان مسکن و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد.

19- ماسگریو، ریچارد. (1372). مالیه عمومی در تئوری وعمل، ترجمه مسعود محمدی وید اله ابراهیمی فر، تهران: انتشارات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.

20- مرصوصی، نفیسه. (1383) . «تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران»، ماهنامه پژوهشی آموزش شهرداری ها، ش 60.

21- شکویی، حسین. (1373). دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.

22- معمار زاده، قدرت اله. (1374). گزارش توسعه انسانی،تهران : سازمان برنامه وبودجه.

23- میسرا، آر پی. (1352). شناخت روش برنامه ریزی مکانی برای عمران روستایی در ایران، سازمان برنامه وبودجه، 26.   

24- شکویی، حسین. (1377). جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی، مشهد: انتشارات استان قدس رضوی، چاپ چهارم.

25- صرافی، مظفر. (1375). «توسعه پایدار ومسؤولیت برنامه ریزان شهری»، معماری وشهر سازی، ش 35.

26- نسترن، مهین. (1380). «تحلیل وسنجش درجه تمرکز وپراکنش شاخص‌های بهداشتی – درمانی شهر اصفهان»، مجله پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان جغرافیا وتوسعه، ش 9 .

27- ویلر  اس ، ام، وتی بیتلی. (1384). نوشتارهایی در باره توسعه پایدار شهری، ترجمه کیانوش ذاکرحقیقی، مرکز مطالعات و شهرسازی و معماری.

28- وارثی، و همکاران. (1387). بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهر از منظر عدالت اجتماعی مورد زاهدان، جغرافیا وتوسعه،  ش 11.

29- واستیوا ، گوستا. (1377) . "توسعه " در نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه دکتر فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران:  انتشارات نشر مرکز . 

30- هاروی، دیوید.  (1376). عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان، محمد رضا حائری و بهروزمنادی زاده، تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری وابسته به شهرداری.

31- Fakoohe ,naser. 2004, urban Anthropologe ,Tehran, Ney publication.p. 208 (In persion)

32- Filho ,W.L. (2000), Dealing with Misconception on the concept of sustainability. International Journal of Suatainability in higher Education. Vol 1 no 1

33- WECD. (1987), out commun future, oxford university press

34- Runciman, W.G. (1966), Reletive Deprivation and social justice, London.

35- Scout. Allen Jan. (2005), City, Rivers of the world, Translation, pantea Lotfe Kazemy, thran publication processing and urban planning, P24-28 ( In Persian)