بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد سازمانی هیات علمی از دید اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

   نظریه نفوذ اجتماعی از سوی تعدادی از متخصصان در رشته ارتباطات از پذیرش گسترده‌ای برخوردار شده است. یکی از دلایل جاذبه این نظریه، نگرش صریح آن به گسترش ارتباطات است. این پژوهش بر اساس چارچوب نظری یوکل(2002) انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر"بررسی رابطه بین مؤلفه‌های نفوذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد اعضای هیات علمی " از دید هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 88-1387بود. نفوذ اجتماعی شامل یازده مؤلفه و تعهد سازمانی شامل سه مؤلفه بوده است. روش تحقیق:روش مورد استفاده، روش توصیفی – پیمایش و جامعه آماری این پژوهش تمام اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، شامل 645نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 104 نفر از آنها به عنوان نمونه، انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد نفوذ اجتماعی یوکل (2003)، شامل 44 گویه در مقیاس پنج درجه‌ای و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن می‌یر (1987) شامل 24گویه و با توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (جنسیت، تأهل، سن، تحصیلات، مرتبه علمی، سابقه مدیریت و محل اخذ مدرک) تنظیم شده است. ضریب پایایی آنها به ترتیب 83/ 0و 76/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون چند متغیره وضریب همبستگی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که بین مؤلفه‌های نفوذ و تعهد با خصوصیات دموگرافیک تفاوت معناداری وجود ندارد. در ضمن، نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین برخی از مؤلفه‌های نفوذ (همکاری، مورد توجه قرار دادن، ائتلاف، مشورت و جاذبه شخصی) و مؤلفه‌های تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Social Influence of Department Heads and Organizational Commitment of Faculty Members (From the Viewpoint of Faculty Members at Isfahan University of Medial Sciences)

نویسندگان [English]

  • Vahideh Sayadzadeh 1
  • Ali Siadat 2
  • Abdolrasoul Jasidian 3
1 M.A., Isfahan University
2 Associate Professor, Department of the Educational Sciences, Isfahan University
3 Instructor, Department of the Educational Sciences, Isfahan University
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the relationship between social influence of department heads (from the viewpoints of faculty members) on organizational commitment of faculty members at Isfahan University of Medical Sciences in the academic year 1387-88. Social influence is composed of 11 items and organizational commitment has 3 items. The Research method is survey, and research population is all faculty members at Isfahan University of Medical Science, whose number is 645. Of this number, 104 individuals were randomly selected to constitute research sample size. The Data was collected by means of two questionnaires: Yukl’s (2003) social influence questionnaire, which has 44 items and Allen &Meyer’s Organizational Commitment questionnaire with 24 items, which considers demographic characteristics such as sex, age, education, academic ranking, management experience and place of study. The reliability coefficients of these questionnaires were 83% and76%, respectively. Our correlation analysis indicates that although there is not a significant relationship between research variables and demographic characteristics, significant relationships exist between some of the indices of social influence and organizational commitment. Items of co-operation, ingratiation, consolation, and personal attractiveness are in a meaningful relationship with organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Influence
  • Organizational commitment
  • University
1-                 پایدار، ز. (1378). بررسی سبک مدیران و رضایت شغلی و ثبات و سازگاری کارکنان آموزشی، گزارش پژوهش آموزش و پرورش، استان قم.

2-    حمیدی، ع. (1381). رهبری تحولی،  مترجم: مهدی ایران نژاد پاییزی و مینو سلسله تهران: انتشارات مؤسسه  تحقیقات و آموزش مدیریت.

3-    دلاور،  علی.  (1383).  مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،  تهران:  انتشارات  رشد.

4-    سلطان حسینی، محمد.(1382).رابطه بین سبک رهبری مدیران دانشکده‌ها وتعهدسازمانی اعضای هیات علمی تربیت بدنی. رساله دکتری دانشگاه تهران،1382.

5-    شکر کن،ع.(1380). بررسی مفهوم تعهد سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی پرستاری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.       

6-    صباغیان راد، علیرضا. (1385). "مهارت‌های رهبری و ابزار سنجش آن".فصلنامه مطالعات مدیریت،44 ، صص99-102.

7-                 گریفیش،م.(1377). رفتار سازمانی، ترجمه ی سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، تهران: انتشارات مروارید، چاپ سوم.

8-                 مشبکی، ا. (1376). رابطه تعهد و وجدان کاری با تحول اداری، تهران، ویژه نامه پژوهش، ش 5.

9-                 هومن، ح. (1377). استنباط  آماری در علوم رفتاری. تهران: انتشارت پیک فرهنگ.

10-            Asch, S. (1999), Description of  social influence. Retrieved from internte: www.youtube.com.  

11-            Allport, F. (1999), Social psychology. Boston, Houghton Mifflin. 

12-            0Allen, N. & Meyer, J. (1987), Organizational commitment .Human Resource  Management Review, 9, 23-43 .

13- Clugston, M. (2000), The mediating effects of multidimensional commitment on job satisfaction and intent to leave. Journal of Organization Behavior.

13-            Hinkin, T. (1990), Influence tactics used by subordinate. Journal of Applied Psychology, 246-257.

14-            Hareli, S. (2007), Emotion cycle on the social influence of emotion in  organization. Forthcoming. Leadership & Organizational Development Journal. 28(8), 710-726

15-             Giffords, L.W. (2001), The Principal as commitment .New York, NY: Merrill.

16-             Rasht, L. (2006), Social influence. Retrieved from internet: www.umi.com.

17-            Porter, L. & Sterrs, R. (2001), Organizational commitment and job  satisfacation.Journal  of Applied Psychology . 5, 603-6-9.

19- Price, J., & Muller, C. (1981), Professional Turnover: The case of nurses. New York, Medical and Scientific Books.

20- Matsushima, H. (2008), Implementation and social influence. Journal of  Economic Literature Classification, 72.

21- Meyer, J., & Allen, N. (1991). A three component conceptualization of  organizational commitment. Human Resource Management Review, 9

   22- Meyer, J. & Allen, N. (1987), A three component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 9, 23-43 .

 23- Milgram, S. (2008),  Theories of obedience: Milgram’s Agency  Theory. Journal of  Social Psychology,  19, 45-52.   

24- Wilkinson, I., & Schmidt, S. (1998), Intra organizational influence tactic. Journal of Applied Psychology, 440-452.

25- Yukl, G. (2002), Leadership in organizations. Upper Saddle River, NJ.  Prentice Hall.

 26- Yukl, G. (2000), Influence tactics and leader effectiveness.  Greenwich, CT: Information Age.