فشار هنجار تعهد اجتماعی درایران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

   تعهد اجتماعی حاکی ازهم ذات پنداری و وابستگی عاطفی فرد با جامعه است. این تعهد متضمن ترجیح نفع جمعی بر نفع فردی (تعهدپذیری) و قبول انتظارجامعه برای گذشتن از نفع فردی (فشارهنجاری) است. تحلیل ثانویه داده‌های پیمایش انسجام اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که 64.6 درصد از ایرانیان تعهدپذیر اجتماعی‌اند و در دوراهی نفع جامعه- نفع خود، نفع جامعه را ترجیح می ­ دهند و انتظار جامعه را نیز چنین می‌دانند. در مقابل 17.3 درصد از آنها نیز تعهدناپذیر اجتماعی ­ اند و در دو راهی مذکور، نفع خود را ترجیح می‌دهند و انتظار جامعه را از خود نیز چنین می ­ پندارند. 18.1 درصد از ایرانیان نیز از عمل مسؤولانه ­ ، تعریف شخصی داشته، در موقعیت‌های مذکور، بر مبنای هنجارهای شخصی عمل می‌کنند. بعلاوه، میانگین فشار هنجاری تعهد اجتماعی (فشار وجدانی برای عمل مسؤولانه) در ایران بر روی یک مقیاس 0 تا100 برابر 62.7 است و فشار وجدانی برای انجام عمل متعهدانه در ایران بیشتر از فشار وجدانی برای ترک آن است.         

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pressure of Societal Commitment Norm in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Yosefi 1
  • Marina Farhodizadeh 2
  • Marzeih Lashkari Darband 3
1 Associate professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
2 M.A., Student, Ferdowsi University of Mashhad
3 M.A., Student, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Societal commitment involves sympathy and emotional attachment of actors to society and implies preference for public interest over self-interest.  Secondary analysis of the Iranian Social Integration survey data shows that 64.6% of Iranians are socially committed and whenever faced with a dilemma of collective vs. self, they prefer public interest to self-interest and they assume it is expected to do so. On the contrary, 17.3% of the people are not socially committed and prefer their own self-interest according to their own perception of general expectation of others. Also, 18.1% of the people have their own definitions of responsible behavior and their actions are assorted according to their own personal norms. The mean of pressure of societal commitment norm (conscious pressure for responsible behavior) is 62.7(on a 100 base scale) and pressure for responsibility is stronger than irresponsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Societal Commitment
  • Commitment Norm Acceptance
  • Pressure of Mental Commitment Norm

1-                  حاجیانی، ابراهیم. (1387). «نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی» فصلنامه جامعه شناسی ایران، ش24، صص143 - 164.

2-                  چلبی، مسعود. (1375). جامعه‌شناسی نظم (تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی)، تهران: نشر نی.

3-                  چلبی، مسعود. (1381). چهارچوب مفهومی ارزش‌ها و نگرش‌ها، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

4-    صباغ پور، علی اصغر. (1387). منافع فردی و منافع جمعی، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.

5-    معیدفر، سعید و جهانگیری، پرویز. (1388). «اعتماد اجتماعی تعمیم یافته و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی شهر ارومیه» دانشنامه علوم اجتماعی، دوره1، ش1 : 47-67.

6-    مومنی، پروین. (1380). «قانون گریزی، علل و عوامل» مجله وکالت، ش 6:58-62.

7-    نوروزی، فیض الله. (1387). «تعهد اجتماعی و عوامل اجتماعی موثربرآن» جامعه شناسی،  دانشگاه آزاد واحد خلخال.

8-    یوسفی، علی. (1383). «رابطه احساس هویت قومی و ملی درایران» کاوش (رابطه بین قومی در ایران) ، تهران: وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی و شوراها، 84-98.

9-                  یوسفی، علی و عظیمی ، مژگان. (1384). انسجام اجتماعی در ایران (گزارش تحقیق)، تهران، وزارت کشور، معاونت اموراجتماعی و شوراها .

10-              یوسفی، علی. (1388). سامانه اطلاعات اجتماعی شهر مشهد: چارچوب مفهومی و روش‌شناختی (گزارش تحقیق)، مشهد، شهرداری مشهد، معاونت فرهنگی اجتماعی.

11-                Cremer,D.D. & Van lange, P.A.M. (2001). Why prosocials exhibit greater cooperation than the proselfs. European journal of personality, 15, 5_18.

12- Da Silva,L., etal. (2004). Civic Responsibility among Australian Adolescents: Testing Two Competing Models. Journal Of Community Psychology, 32(3), 229–255.

13- Eshleman, A. (2009).  Moral Responsibility, The Stanford Encyclopedia of philosophy  , Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/moral-responsibility/>.

14- Fararo, T. (1989). The meaning of general theoretical Sociology. Cambridge University Press .

15- Janoff-Bulman, R. & Leggatt, H. K. (2002). Culture and Social Obligation: When ‘‘Shoulds’’ are Perceived as ‘‘Wants’’. Journal of Research in Personality,36, 260–270.

16- Letki, N. (2006). Investigating  the Roots of Civic Morality: Trust, Social Capital, and Institutional Performance. Polit Behavior, 28,305–325.

17- Munch, R.(1993).Parsonian theory today, In search of a new synthesis. In  Giddens, A. & Turner,J. (Eds.), The Social theory today (PP. 116-155):Polity Press.

18- Parsons, T.(1977). Social systems and the evolution of  action theory.  New York: The Free press.

19- Pierik, R. (2008). Collective responsibility and national responsibility. Critical Review of International Social and Political Philosophy ,11)4(,465–483.

20- Rossi, P. & Berk , R.(1985). Varieties of normative consensus. American Sociological Review,50 , 333-347.

21-                Rudolph, A. (2007). Collective Moral Responsibility. Honors Theses. Paper 262.http://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/262

22- Schaie, K.W. & Parham, I.A. (1974). Social responsibility in adulthood .Personality and social psychology, 30(4), 483-492.

23- Smidt, etal. (2008). Pews, Prayers, and Participation: Religion and Civic Responsibility in America. Washington DC: Georgetown University Press.

24- Thornton, C. H. & Jaeger, A. J.( 2007).  A New Context For Understanding Civic Responsibility: Relating Culture To Action At A Research University. Research in Higher Education, 48( 8).

25- Turner, J.(1993). Analytical Theorizing. In  Giddens, A. & Turner,J. (Eds.), The Social theory today (PP.156-194):Polity Press.

26- Tyler, T.(1990). Why people obey the law. Yale university press.