بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

         پژوهش حاضر، در پی آن بود که به بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی بپردازد. با استفاده از نظریات موجود یک چارچوب نظری تلفیقی تدوین و بر اساس آن فرضیه‌هایی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و صنعتی امیرکبیر هستند که از آن، نمونه‌ای به حجم 400 نفر با روش‌های نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند، و داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌های حاصل از آزمون‌های T تست و پیرسون نشان داد که تمامی متغیرهای تحقیق، به غیر از جنسیت و مشارکت رسمی با شادی رابطه دارند. نتایج حاصل از تحلیل چند متغیره نیز گویای آن بود که متغیرهای ارضای نیازها، اعتماد به دیگران و مشارکت اجتماعی غیررسمی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی شادی دانشجویان دارند. همچنین، متغیرهای مذکور 15 درصد از شادی دانشجویان را تبیین کردند.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Students’ Happiness, with an Emphasis on Social Participation

نویسندگان [English]

  • Mohammadhosein panahi 1
  • Hamid Dehghani 2
1 Professor, Department of Social Sciences, Allame Tabatabai University
2 M.A., Student, Allame Tabatabai University
چکیده [English]

This study is intended to examine affecting factors on student’s happiness, emphasizing the social participation. Using an integrated theoretical framework helped us to make our hypotheses out of it. All Allame’s students and Amirkabir’s students are population which made a 400 sample size. The sample size based on stratified cluster sampling and research’s data gathered through questionnaires. Findings based on T-test and Pierson tests; show relationship between all variables but, gender and formal participation with happiness. Findings on multiple regression technique show that, Satisfactory of needs, trust to others and informal social participation affect happiness, respectively. Also, the relevant variables account for about 15 percent of the variance on student’s happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Social Participation
  • Satisfactory of needs
  • Trust to others
  • students
1-                  آرگایل، مایکل .(1383). روان شناسی شادی، ترجمه: مسعود گوهری انارکی و دیگران، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

2-                  اکبرزاده، فاطمه .(1390). بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان شادی جوانان (مطالعه موردی شهر بابلسر)، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.

3-                  بیرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.

4-                  بیکر، ترز ال. (1381)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.

5-                  پناهی، محمد حسین و یزدان پناه، لیلا. (1383)." اثر ویژگی‌های فردی بر مشارکت اجتماعی"، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 26: 69 -107.

6-                  چلپی، مسعود و موسوی، سیدمحسن .(1387). «بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد وکلان»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره نهم، ش 1و2.

7-                  دریکوندی، هدایت الله .(1381). بررسی عوامل نشاط انگیز در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر اصفهان از نظر مدیران و مربیان پرورشی، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان.

8-                  ربانی، رسول؛ ربانی، علی؛ عابدی، محمدرضا وگنجی، محمد. (1386). «فرهنگ وشادی:رویکردی نظری وتجربی در زندگی روزمره سرپرستان خانوار در شهر اصفهان»، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال سوم، ش 8.

9-                  طاهریان،م. (1381). «چرا شادی از جامعه ما رخت بر بسته است»، روزنامه اعتماد 21/10/81 ، ص4. 

10-             عابدی، محمد رضا.(1381). «بررسی و مقایسه اثر بخشی روش های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی رفتاری فوردایس برکاهش افسردگی شغلی مشاوران آ.پ.شهر اصفهان»، پایان نامه دکتری مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

11-             علمی، زهرا (میلا)؛ شارع پور، محمود و حسینی، سید امیر حسین. (1384). "سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد"، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 71: 239-296.

12-             علی زاده قوی فکر، رضوان .(1388). «بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی در بین زنان 40-20 سال شهر تبریز»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

13-             قانعی راد، محمد امین و حسینی، فریده. (1384)." ارزش ها، شبکه روابط و مشارکت در سازمان های غیردولتی: مطالعه­ی تجربی در بین جوانان تهران"، جامعه شناسی ایران، 6(3):97 -123.

14-             قطره‌ای، فرشته. (1385). «بررسی رابطه شادکامی (نشاط) و کیفیت عوامل آموزشی در دوره ابتدایی مدارس شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

15-             کلانتری، خلیل. (1385). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی با استفاده از نرم افزارspss، انتشارات مهندسین مشاور طرح و منظر، چاپ دوم.

16-             کشاورز، امیر. (1384). بررسی رابطه بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت - انعطاف پذیری و ویژگی های جمعیت شناختی در مردم شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان.

17-             -گنجی، محمد. (1387). «تحلیل عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان  احساس شادی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان»، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

18-             نیازی، محسن. (1381). موانع مشارکت اجتماعی در شهر کاشان در سال 1380، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

19-             هاشمیان‌فر، جمشید. (1386). «بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری های اجتماعی با تأکید بر سرمایه اجتماعی»، پایان نامه دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان.

20-             هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا. (1389). "بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی در استان مرکزی)"، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال دوم، ش3: 31-72.

21-              Bradburn, N. M.(1969), The Structure of Psycological well-being. Chicago, Alordine publishing company.

22-               Bradburn, N. M., & Caplovitz, D. (1965), Report of Happiness. Chicago: Aldine publishing company.

23-               Camfield,L & Choudhury K. & Devine J. (2007), Wellbeing in Developing Countries ESRC Research Group, University of Bath, Bath BA2 7AY, UK   .

24-               Chang, Wen-Chun (2009), Social capital and subjective happiness in Taiwan, International Journal of Social Economics, Vol. 36 No. 8, 2009, pp. 844-868.

25-               Cooper, H., Okamura, L. & Gurka, V. (1992), Social Activity and Subjective Well-being. Personality and Individual Differences,13,(5):573-583.

26-               -Diener, E. (1984) Subjetive well-being. Psychological Bulletin, 95:542-575.

27-               -Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social Indicators Research, 31, 103–157. doi:10.1007/BF01207052.

28-               -Diener. E., & E.M. Suh .(1997)  Measuring quality of life. Economic, social  and subjective  indicators. Social Indicators Research. 40:189-216.

29-               -Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 76–302. doi:10.1037/0033-2909.125.2.276.

30-         -Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 29, 94–122.

31-               -Fujita, F.,Diener, E., & Sandvik, E. (1991), Gender differences  in negative affect and well-being: The case for emotional intensity, Journal of  Personality and social Psychology ,61: 427-434.

32-               -Guillen, Laura, Coromina, Lluis &. Saris, Willem E (2010) Measurement of Social Participation and its Place in Social Capital Theory, Soc Indic Research. DOI 10.1007/s11205-010-9631-6.

33-               -Haller,M. & Hadler,M. (2006), How social relations and structures can produce happiness and unhappiness .An international comparative analysis. Social Indicators Research, 75:169-216.

34               -Ingelhart, R.(1990), Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ: . Princeton University Press.

35                Lelkes, O. (2006). Knowing what is good for you: Empirical analysis of personal preferences and the‘‘objective good’’. Journal of Socio-Economics, 35, 285–307.

36          Leung, A. , Kier, C., Fung, T. , Fung, L. & Sproule, R. (2010) Searching for Happiness: The Importance of Social Capital, Journal of Happiness Studies.

37                Lu, L. & Argyle, M. (1991), Happiness and Cooperation. Personality and Individual Differences, 12, (10):1019-1030.

38                Michalos, A. C. (1991),Global report on student well-being. New York: springer-Verlag. Psychological Inquir, 9:69-85.

39                Myers, D. G, (2002). Happy & Healthy. Psychology Science, 70, 79-97.

40-Pascal, B. 1995). Pense´es  (A.J. Krailsheimer, Trans.). London, England: Penguin Books. (Original work published 1669)

41-Peterson,C. (2000). The future of optimism. American Psychologist ,55(1),44-55.

42-Philips,  D. L. (1976a), Social Participation and Happiness.The American Journal of sociology,72,479,488.

43-Philips, D.L. (1976b), Mental health status,social participation and happiness. Journal of Health and social behavior, No.18:285-291.