بررسی نگرش دانشجویان پیرامون پیامدهای فرهنگی – اجتماعی و فردی – خانوادگی افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

       هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای فرهنگی – اجتماعی و فردی – خانوادگی افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی بوده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه‌ آماری شامل دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی و علامه طباطبایی تهران، بوعلی سینا همدان و شهید چمران اهواز بودند که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 403 نفر به عنوان نمونه‌ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه‌ محقق ساخته بود و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد. ضمن بهره گیری از نرم افزار SPSS و دیگر مستندات، داده های حاصل از پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که از نظر دانشجویان پیامدهای فرهنگی - اجتماعی و فردی- خانوادگی ناشی از افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی بیش از حد متوسط بوده، در سطح خطای 5 درصد معنادار است. میانگین پیامدهای فرهنگی – اجتماعی بیشتر از پیامدهای فردی – خانوادگی بوده است. بررسی عوامل جمعیت شناختی نشان داد که دانشجویان زن در مقایسه با دانشجویان مرد تأکید بیشتری روی پیامدهای فرهنگی – اجتماعی متأثر از ازدیاد داوطلبان دختر داشته اند. در سایر عوامل جمعیت شناختی (گروه تحصیلی، مقطع تحصیلی، ترم تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال) تفاوت معناداری مشاهده نشد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Students’ Attitudes towards Socio-Cultural and Individual-Familial Consequences of the Increased Number of Female Applicants Admitted to Higher Education

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Liaghatdar 1
  • Marzieh Norouzi Larki 2
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, University of Isfahan
2 M.A., University of Isfahan
چکیده [English]

The aim of this study was to explore the socio-cultural as well as individual-familial consequences of the increased number of female applicants admitted to higher education. The research method was descriptive and evaluative in nature with the statistical population composed of the students from Shahid Beheshti Tehran, Allameh Tabatabaei Tehran, Bouali Sina Hamedan and Shahid Chamran Ahvaz universities, of whom 403 were selected as sample size by stratified sampling, proportionate to the population size. The tool for data collection was a researcher-developed questionnaire and reliability was estimated using Chronbach’s Alpha. The data obtained from the research were analyzed both descriptively and inferentially using SPSS and other documentation. The results indicated that in the students’ views, the socio-cultural as well as individual-familial consequences of increased number of female applicants admitted to higher education was above average and significant at 0.05 level. The mean socio-cultural consequences were greater than that of the individual-familial consequences. A study of demographic variables indicated that compared to male students, female students placed greater emphasis on the socio-cultural consequences of the increased number of applicants admitted to higher education. As for other demographic variables (department, academic level, semester, father’s education, mother’s education, marital status, employment status), there was no significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • individual
  • Socio-Cultural Consequences
  • Familial Consequences
  • socio
  • Cultural Consequences
  • Female Population
1- ودون، ریموند. (1383). منطق کنش اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: انتشارات توتیا.

2-                 محمودیان، حسین. (1384). "ماهیت نامتجانس بهبود موقعیت زنان در ایران"، پژوهش زنان، ش 2، صص 115-136.

3-                 نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (1383). روش‌های تحقیق در علوم انسانی(با تأکید بر علوم تربیتی)،. تهران: انتشارات بدر، چاپ بیست و چهارم

4-                 جلالی، محمود و بنی نجاریان، صفورا. (1385). "تحلیلی پیرامون مشارکت سیاسی زنان در نظام سیاسی حقوق ایران"، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی نقش زنان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی،ج 2، انتشارات دانشگاه اصفهان.

5-                 پرستگاری، سهیلا  و ریحانی، میترا. (1385). "بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه‌ مشارکت زنان «تحکیم خانواده»". مجموعه مقالات همایش منطقه ای بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، صص 171-177.

6-                 پیشگاهی فرد، زهرا . اسدی راد، مریم. (1382). ".بررسی رابطه‌ میان آموزش عالی زنان در ایران و حضورآنان در عرصه‌های قانونگذاری"، پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ش 29، صص 159-196.

7-                 سالنامه‌ آماری کشور. (1385). انتشارات: مرکز آمار ایران.

8-                 شیخی، محمد تقی. (1380). جامعه شناسی زنان و خانواده، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

9-                  کاظمی پور، شهلا. (1383). "تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر آن" ، پژوهش زنان، ش 3، صص 46-63.

10-             ــــــــــ. . (1386)." چالش های اشتغال زنان دانش آموخته در ایران"، زنان و آموزش عالی، تهران: پژوهشکده‌  مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

11-             کدیور، پروین. (1382). بررسی پدیده‌ی جهانی شدن و چالش های آن در آموزش عالی و تعلیم وتربیت، تهران: انتشارات پژوهشکده‌ تعلیم و تربیت.

12-             محمودیان، حسین. (1383). «سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان»، نامه‌ علوم اجتماعی ، ش 24، صص 27-53.

13-            Anderson, L. (2000) "The Gender Gap: Convergence or Divergence Over the College Years?" New Directions foe Iinstitutional Rresearch, Vol (12), PP:51-73.

14-            Ayalon, H. (2003) "Women and Men Go to University: Mathematical Background and Gender Differences in Choice of Field in Higher Education"; Sex Roles, Vol(48), pp: 277-240.

15-            Baker. T.L, Velez. W. (1996) "Access to and Opportunity in Postsecondly Education in the United states: A Review"; Sociology of Education,Vol(69),PP:83-85.

16-            Barnett, R. (2004) "Same Difference: How Gender Myths are Huting Our Relationships, Our Children, and Our Job"; Jorrnal of College Student Development, Vol(34), pp:195-220.

17-            Bates, MJ. (2002) Educating Rita: an Examination of the Female Life Couse and its Influence on Womens Participation in Higher Education"; New Horizons in Adult Education. Vol(16). PP:28-38.

18-            Bradley, K. (2000) "The Incorporation of Women into Higher Educathon: Paradoxical Outcomes?"; Sociology of Education, Vol (73), pp: 4-18.

19-            Butler, S. Deprez, L. (2002) "Something Worth Fighting Fir: Higher Education for Women on Walfara"; Sex Role. Vol (30), PP:12-20.

20-            Deer, L. (2007) "Hope for Today and Tomorrow: Identity Construction/ Power/ and Persistence of Community College Women Who are First in their Families to Aattend College"; Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.

21-            Green, R.j. Hill, J.H. (2003) "Sex and Higher Education: Do Men and Women Attend Colleg for Different Reasons?"; College student Journal, Vol.(37), pp: 47-84.

22-            Jang, S,Y. Merriam, S. (2004) "Korean culture and the reentry motivation of university graduated women"; Adult education Quartrly, Vol(54) ,pp:273-290.

23-            Jensen R.. Thornton, R. (2003) Early female marriage in the developing world, Gender and development, Vol(11), PP: 9-19.

24-            Joanna, E. (2003) The Gender Gap in Canada. Socicoloy& Anthropology, Vol (35), pp:191-220.

25-            Kingsbury. A. (2007) " Admittedly Unequal, Many Colleges are Rejecting Women at Rates Drasticall Higher than Those for Men". From: http// proquest.umi.com

26-            Ledwith, S. Manfedi, S. (2000) " Balancing Ender in Higher Education: A Study of the Experiece of Senior Women in a UK University"; European Journal of Women`s studies, Vol (7) ,pp: 7-33.

27-            Luckenbill. E.l. (2002) "The Education Pipeline for Women in Biology: No Longer Leaking? "; Bioscience, Vol(52), PP:513-523.

28-            Ogunrin, A.B. (2003) 'University Education and Wage Employment as Ppredicators for Womens Empowerment in Osun State"; Obafemi Aawolow University Nigeria.

29-            Parkerson. A.H. (2004) " Time for a Chang: Rethinking the Development of Women and Girls"; Educational Research, Vol(33), PP: 29-35.

30-            Raymond, H. Jounson, H. (2003) "Sex and Higher Education: Do Men and Women Attend Colleg for Different Reasons?"; College student Journal, Vol(37), pp: 1-50.

31-            Salnier, C.F. (2005) Reclaming Cass: Women, Poverety and the Promise of higher Education in America. Amesterdam: Sage.

32-            Sax, LJ. (2007) "College Women Still Face Many Obstacles in Reaching Their Full Potential. Choronicle of Higher Education", vol. 54(5), pp:1-4.

33-            Shavarani, M. (2005) "The Feminization of Iranian Higher Education", Review of Education. Vol(10), PP:5-12.

34-            Shirahase, S. (2000) "Womens Increased in Higher Education and Declining Fertility Rate in japan" ;Review of population and social policy, Vol(34), PP:41-63.

35-            Spence. J.T, Bukner. C.E. (2000) " Instrumental and Expressive Traits Stereotypes and Sexist Attitudes"; Psychology of Women Quarterly, Vol(24), PP:44-62

36-            Srinivasan. V. (2004) "Women`s Education: A Global Challenge", Signs, Vol(29), PP:323-356.

37-            The Iinternational Bank for Reconstruction. (2002) "The Engendering Devdlopment Through Gender Equality in Rights"; Resources and Voice, PP :13-14.

38-            Troumpoucis, P. (2004) "Women Rreap Mmore Benefits from Higher Education Study Finds. Black Iissues Higher Education", vol (21).

39-            Van, Valey. T.L. (2001) "Recent Changes in Higher Education and Their Ethical Implications"; Teaching Sociology, Vol(21).