فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء

2 کارشناس ارشد دانشگاه الزهراء

چکیده

         هدف از این پژوهش رویکردی جامعه شناختی به بررسی نقش و ارتباط جنسیت با سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه‌های آن ، در چهارچوب نظریه پردازانِ سرمایه اجتماعی است . روش تحقیق : با توجه به روش کمی ترکیب پژوهش‌ها؛ یعنی روش فراتحلیل ، در هر پژوهش دو مطلب ] سطح معناداری ( significant Level )/ اندازه اثر ( Effect size ) [ باید استخراج و ثبت شوند . بنابراین، استخراج سایر اطلاعات ( شامل : هدف و فرضیه پژوهشی/ جامعه آماری و حجم نمونه/ ابزار اندازه گیری یا پرسشنامه/ روش‌های ارزشیابی نظیر پایایی و اعتبار/ نتیجه‌گیری و پیشنهادها ) از پژوهش‌های شناسایی شده تابع هدف محقق است .یافته ها : در چهارچوب روش فراتحلیل با استفاده از روش اسنادی با تکیه بر پایان نامه های ارشد (79%) و دکتری (21%)، در سطح دانشگاه‌های دولتی (94%) و آزاد اسلامی (6%) ؛ و براساس توزیعِ پژوهش‌های انجام شده (پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی ) به ترتیب در حوزۀ سرمایه اجتماعی 41 مورد (43%) ، اعتماد اجتماعی 28 مورد (30%) ، و مشارکت اجتماعی 26 مورد (27%) ؛ چنین برمی آید که طبق نتایج فراتحلیلِ فرضیه‌های تحقیقاتِ انجام شده ؛ اولا رابطه بین جنسیت با سرمایۀ اجتماعی : حاکی از همگونی داده ها و در عین حال پذیرش همبستگیِ قابل قبول بین جنسیت با سرمایۀ اجتماعی؛ثانیا رابطه بین جنسیت با اعتماد اجتماعی : حاکی از همگونی داده‌ها و در عین حال پذیرش همبستگیِ قابل قبول بین جنسیت با اعتماد اجتماعی و ثالثا رابطه بین جنسیت با مشارکت اجتماعی : حاکی از ناهمگونی داده ها و در عین حال عدم پذیرش همبستگیِ قابل قبول بین جنسیت با مشارکت اجتماعی در تحقیقات یاد شده است.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Studies and Research on Gender and Social Capital

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Safiri 1
  • Zabiholah Sadafi 2
1 Professor, Department of Social Sciences, Alzahra University
2 M.A., Alzahra University
چکیده [English]

The purpose of this study, the sociological approach to the study of gender roles and relationships with social capital and its components, the framework deals with social capital theorists. Methods : The study combined quantitative research methods, the meta-analysis, the primary sources of data are extracted and combined, the result is a new whole ; This means that the primary analysis (Preliminary analysis of data) to analyze the secondary (re-analysis data) to be paid. The meta-analysis method for each of two[ levels significantly (significant Level) , size effect (Effect size) ] should be extracted and recorded. The extraction of other information (including the theory and research / statistical population and sample size / measuring instruments or questionnaires / evaluation methods such as reliability and validity / conclusions and recommendations) of the identified research objective function is achieved.   Results : The meta-analysis using the framework document based on a senior thesis (79%) and PhD (21%), at public universities (94%) and Azad (6%), and the distribution of performed (Thesis / Research), respectively, in the area of ​​social capital (43%), social trust (32%), and social participation (25%) would back such that the meta-analysis of research hypotheses ; First : the relationship between gender and social capital: evidence from the data assimilation and acceptance, while an acceptable correlation between gender and social capital (H1) is in the research. Secondly, the relationship between gender and social trust: evidence from the data assimilation and acceptance, while an acceptable correlation between gender and social trust (H1) is in the research. Thirdly,  the relationship between gender and social participation : evidence of heterogeneous data while rejection of acceptable correlation between gender and social participation (H0) is in the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Analysis
  • analysis
  • gender
  • Social Capital
  • Social Trust
  • Social Participation
1-                   اینگلهارت ، رونالد. (1384). تحولفرهنگیدرجامعهپیشرفته صنعتی ، مترجم: مریم وتر ، تهران : کویر .

2-                   بارنز، بکر. (1370).  تاریخ اندیشة اجتماعی ، جواد یوسفیان و علی اصغر مجیدی ، تهران : امیرکبیر .

3-                   بیکر ، ترز. (1377). نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ، هوشنگ نائبی ، تهران : روش .

4-                   پاتنام ، روبرت. (1380). دموکراسیوسنت‌هایمدنی،  محمد تقی دلفروز، تهران : غدیر .

5-                   چلبی ، مسعود. (1375). جامعهشناسینظم،  تهران : نی .

6-                   دلاور ، علی. (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، تهران : رشد .

7-                   دو توکویل ، آلکسی. (1383) تحلیلدموکراسیدرآمریکا . رحمت الله مقدم مراغه ای، تهران : علمی و فرهنگی .

8-                   رفیع پور ، فرامرز (1378) آنومییاآشفتگیاجتماعی ( پژوهشی درزمینهپتانسیلآنومیدر تهران)، تهران : سروش .

9-                   ساروخانی ، باقر. (1370). درآمدیبردایره‌المعارفعلوم اجتماعی ، تهران : کیهان .

10-               سیلورمن ، دیوید. (1381). روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی، محسن ثلاثی ، تهران : تبیان .

11-               صدفی ، ذبیح اله و بابائی ، سکینه. (1382). تکنیک‌های خاص تحقیق ( با تکیه بر SPSS  ) ، چ دوم ، تهران : ورجاوند .

12-               فیرو زآبادی ، سید احمد. (1384). نقد و معرفی کتاب بولینگ تک نفره ،  جامعهشناسیایران ، ش 2 .

13-               کوپر ، هریس. (1379). پژوهش ترکیبی، محمدعلی حمید رفیعی . تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی .

14-               گولد ، جولیوس و ویلیام ، کولب. (1376)، فرهنگعلوم اجتماعی . محمد جواد زاهدی مازندرانی، تهران: مازیار .  

15-               گیدنز ، آنتونی. (1373). جامعه شناسی، منوچهر صبوری، تهران : نشرنی .

16-               مارشال ، کاترین و راسمن ، گرچن. (1377). روش تحقیق کیفی، علی پارسانیان و محمد اعرابی، تهران : دفتر پژوهش‌های فرهنگی .

17-               فهرست سایت های اینترنتی مورد استفاده :

18-               WWW.sid.ir

19-               http://www.sci.

20-               http://www.etemaad.com/Released/