بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

          هدف از نگارش این مقاله، بررسی رابطه میان تاثیرات مصرف رسانه ای بر روی هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان است. دانشجویان به لحاظ کاربرد ابزار رسانه‌ای در معرض تغییرات هویتی وسیعتری هستند که رفتار، کردار، طرز پوشش، مدگرایی و نوگرایی آنان، این تغیرات هویتی را نشان می دهد. درک بهتر تاثیر رسانه های جمعی بر هویت اجتماعی دانشجویان می تواند در تشخیص رفتارهای اجتماعی و سیاسی این قشر تاثیر گذار باشد. روش تحقیق پژوهش در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش پیمایشی است. این مطالعه بر روی 188 نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته و برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌ها نشان می دهد که همبستگی های معناداری میان ابعاد کیفیت و کمیت رسانه های جمعی با ابعاد هویت اجتماعی پاسخگویان وجود دارد. در حالی که استفاده از رسانه‌های چاپی- نوشتاری و دیداری- شنیداری بر روی هویت ملی، گروهی، مذهبی و جنسیتی تاثیر مثبتی می‌گذارد و باعث تقویت این هویت‌ها می‌شود، ولی با هویت قومی رابطه منفی دارد. در رابطه با استفاده از رسانه‌های الکترونیکی و تاثیر آن بر هویت قومی، یافته‏ها نشان داد که هویت قومی کسانی که از این رسانه‌ها استفاده می‏کنند، قویتر از کسانی بوده که از این وسیله استفاده نمی‏کنند. تاثیر رسانه های الکترونیک بر دیگر ابعاد هویت اجتماعی منفی بوده است.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Impact of Media Consumption on the Social Identity of Isfahan University Students

نویسندگان [English]

  • Hosein Harsij 1
  • Reza Mahmoodoghli 2
  • Omid Isanejad 2
  • Mahmoodreza Rahbargazi 2
1 Associate Professor, Department of Political Science, Isfahan University
2 PhD. Student, Department of Political Science, Isfahan University
چکیده [English]

In this paper the impact of media consumption on social identity among students of Isfahan University is studied. Among different social groups, students are subject to wider identity changes. The variety of their behavior, manners, clothing, fashion, etc. illustrates these changes.  A deeper understanding of the impact of media on Students’ social identity can help us better understand their political and social behavior. This study applied survey method to collect and analyze data about media consumption and social identity. Sample size includes 188 male and female students of Isfahan University, who filled out our research questionnaire. The results of the study show that there is a significant relationship between quality and quantity of media consumption and respondents’ social identity. While using printed and audio-visual media has a positive impact on national, religious, group, and gender identities, and encourages them, it has a negative impact on ethnic identity. Contrary, using electronic media strongly affect the social identity of students, and have negative impact on other dimensions of social identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Identity
  • Mass Media
  • Media Consumption
1-                    ابراهیمی، قربانعلی ؛ بهنوئی گدنه، عباس. (1387). "بررسی جامعه شناختی گونه های هویتی در بین جوانان (مطالعه موردی بابلسر)"، فصلنامه مطالعات ملی؛ سال نهم، ش 1. صص127-150.

2-                    ادیبی، مهدی ؛ یزدخواستی، بهجت ؛ فرهمند، مهناز.(1387). "جهانی شدن با تاکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان"، فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، ش 3 ، صص99-118.

3-                    اشرفی، احمد.(1377). بررسی بی هویتی اجتماعی و گرایش به غرب، بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی (رپ و هوی مقال) در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

4-                    اقائی، زهرا. (1386). تاثیر رسانه های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان.

5-                    بشیریه، حسین.(1383). عقل در سیاست، تهران: نشر نگاه معاصر.

6-                    تاجیک، محمدرضا. (1387). "رسانه و بحران در عصر فراواقعیت (با تأکید بر بحران هویت)"، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره اول، صص51-83.

7-                    جنکینز، ریچارد. (1381 ). هویت اجتماعی، مترجم: تورج یاراحمدی، تهران: نشر شیرازه.

8-                    جوادی یگانه، محمدرضا ؛ عزیزی، جلیل. (1387). "هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، ش ۳، صص183-213.

9-                    حافظ  نیا، محمدرضا ؛ همکاران.(1385). "تاثیر جهانی شدن بر هویت ملی(مطالعه موردی دانشجویان دولتی تهران)"، فصلنامه ژئوپلتیک، سال دوم، شماره سوم، صص1-21.

10-                 حسین زاده، مکائیل.(1387). "بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان تبریز"، فصلنامه مطالعات ملی، سال دهم، ش1، صص49-73.

11-                 ربیعی، علی.(1387). "رسانه های نوین و بحران هویت"، فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، ش 4، صص149-176.

12-                 رضوی زاده، نورالدین.(1385). "بررسی تاثیر رسانه ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی"،  فصلنامه علوم اجتماعی، ش 31.

13-                 زلفعلی فام، جعفر ؛ ابراهیم پور، داوود. (1387). "بررسی تاثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تاکید بر بکه های تلویزیونی ماهواره ای"، رسانه، سال نوزدهم، ش4، صص175-201.

14-                 طالبی نژاد، محمدرضا.( ۱۳۶۸). روا ن شناسی ارتباط، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

15-                 عباس قادی، مجتبی.(1387). "بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران"، فصلنامه رسانه، سال هیجدهم، ش1، صص173-197.

16-                 عریضی، فروغ السادات ؛ وحیدا، فریدون ؛ دانش، پروانه.(1385). "ماهواره و هویت جنسی دختران جوان"، مجله جامعه شناسی ایران، ش2، صص76-100.

17-                 عزیزی، جلیل ؛ زاهد، سعید. (1387). "جوانان و هویت تاریخی و جغرافیایی"، فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، ش4، صص127-148.

18-                 قاسمی، وحید. (1388). مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی، تهران : نشر جامعه شناسان.

19-                 قطبی، علی. (1387). "مفهوم هویت و معماری امروز ایران"، آیینه خیال، ش 10، صص78-83.

20-                 گودرزی، حسین. (1384). جامعه شناسی هویت در ایران، تهران: موسسه مطالعات ملی.

21-                 گیدنز، آنتونی.(1378). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، مترجم: ناصر موفقیان، نشر نی.

22-                 لیتل جان ، استیفن. (۱۳۸۴). نظریه های ارتباطات، ترجمه مرتضی نوربخش ، تهران: انتشارات جنگل.

23-                 معیدفر، سعید ؛ شهلی بر، عبدالوهاب.(1385). "جهانی شدن و شکل گیری سیاست فرهنگی محلی: مصرف رسانه ای بلوچ های ایران و چالش های هویت قومی و هویت ملی"، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال 15، ش 56-57، صص183-207.

24-                 معینی علمداری، جهانگیر.(1384). "هویت و مجاز: تاثیر هویتی اینترنت"، فصلنامه مطالعات ملی، سال ششم، ش4، صص107-123.

25-                 ملکی، امیر ؛ عباسپور، علیرضا (1388). "بررسی جامعه شناختی نگرش جوانان نسبت به هویت ملّى و مؤلفه هاى آن"، فصلنامه دانش انتظامی، - سال دهم - شماره دوم، صص 159-176.

26-                 منتظرقائم، مهدی.(1379). "رسانه های جمعی و هویت"، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، ش4،صص 251-270.

27-                 مهدی زاده، شراره.(1384). "تلویزیون مخاطب و نگرش  نو"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، ش 4، صص185-211.

28-                 نوچه فلاح، رستم. (1386). هویت، واقعیتی ثابت یا سیال، در هویت و بحران هویت، به اهتمام علی اکبر علی خانی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات جهاد دانشگاهی.

29-                 وارد، گلن. (1387). پست مدرنیسم، ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی، تهران نشر ماهی.

30-                  Chandler,  Daniel (2004)”Cultivation Theory”, in: http://www.aber.ac.uk&media/Dukuments/short/ultiv.html

31-                  Fernnandez, John (2003) the Effects of Media and Postmodern Culture on the Ethnic and Social Identities of Urbon Mexican American High School Studens, USA: Los angeles University.

32-                  Gerbner , George (2000)” Cultivation Theory : Cultural Indicators Project”, Online. http://www.nimbus. Temple. Edu/ gerbner/ ci html

33-                  Hall, Stuart (1996) the Question of Cultural Identity, Cambridge: Polity Press.

34-                  Jacobson, Jay (1998) Islam in Transition, London: Routledge.

35-                  Jansson, André (2002) “The mediatization of consumption: towards an analytical framework of image culture”, Journal of Consumer Culture, Vol. 2, No. 1.

36-                  Kellner, Douglas (1996) Television, Advertises and the Constructim of Postmodern Identity, London  Rutledge  publication.

37-                  Penna, Sue & Obrien, Martin (1999) Theorizing Modernity, London: Logman.

38-                  Phinney, Jean (2001) “ethnic identity, immigration, and well-being: an interactional orespective”,  Journal of Social issues, Vol. 57, No.3.

39-                  Severin, Werner & Tankard, James (1992) Communication theories origins methods and uses in the mass media, New York, Longman.

40-                  Smith, Marc & Kollock, Peter (1999) Communities in Cyberspace, London: Routledge.

41-                  Tan, Alexis & Tan, G K. (1987) “American TV in The Philippines: A test of Cultural impact“, Journalism quarterly, Vol(64).

42-                  Turner, John (1998) The Structure of Sociological Theory (6th edition), London: Wadsworth Publishing Company.

43-                  Turner, John (1982) “Towards a Cognitive redefinition of the social group”. In .Hajfel (ed) social identity and inter group relation, Cambridge university press.

44-                  Wood, Ward. (2002) Understanding Identity, London: Arnold Press.