بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

            اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین مفاهیم علوم اجتماعی است که وجود آن تبادل اجتماعی را تسهیل کرده، برای ارتقای عملکرد سازمانی، امری حیاتی به شمار می‌رود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه‌ آموزش و پرورش شهرستان مرند انجام شد. در چارچوب نظری پژوهش حاضر، از تئوری‌های عقلانی، کنش معقول و از نظریات گیدنز، کلمن، اینگلهارت، زتومکا، اریکسون و بوردیو استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه بوده است. نمونه‌ آماری 280 نفر از کل (1285) دبیران مقطع متوسطه‌ تعیین شده و روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی مطبق بوده است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS و از تکنیک‌های آماری، چون آماره‌های توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون t استفاده شده است. عمده‌ترین نتیجه‌ به دست آمده از پژوهش حاضر، آن است که میزان اعتماد اجتماعی دبیران در سطح بالایی بوده است. همچنین، نتایج دیگر تحقیق نشان می‌دهد که عواملی چون انتظار فایده، سنت‌گرایی و باورهای دینی با اعتماد اجتماعی رابطه‌ مستقیم و بیگانگی اجتماعی با اعتماد اجتماعی رابطه‌ معکوس داشته است.     

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Social Factors Related to Social Trust among High-School Teachers of Marand’s Department of Education

نویسندگان [English]

  • Mohammadbagher alizadeh Aghdam 1
  • Mahmood Elmi 2
  • Abdolhosein Malakoti Dizej Yekan 3
1 Assistant Professor, Department of the Social Sciences, Tabriz University
2 Assistant Professor, Department of the Social Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch
3 M.A. in Sociology
چکیده [English]

Social trust is one of the most important concepts of the social sciences whose presence facilitates social communication. It is essential for organizational performance as well. The present study aimed to investigate social trust among high-school teachers of Marand. Our theoretical framework is inspired by rational choice theory, reasoned action theory, and ideas of Giddens, Bourdieu, Colman, Erikson and so on.The measurement instrument is questionnaire. The sample is composed of 280 individuals, who were selected from a population of 1285 (all high-school teachers in Marand) using stratified random sampling. The data was analyzed by SPSS, using statistical techniques such as T test, ANOVA, and correlation coefficients. The main result of this study is that respondents’ social trust is at a high level. Also, variables such as profit expectation, traditionalism and religious beliefs are in a direct relationship with social trust, but social alienation is in a reverse relationship with social trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Trust
  • Profit Expectation
  • traditionalism
  • Religious Beliefs
  • Social alienation
1- آزاد ارمکی، تقی. (1381). نظریه‌های جامعه شناسی، تهران : انتشارات سروش، چاپ دوم.

2- اجاقلو، سجاد و زاهدی، محمدجواد. (1384). «بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن»، مجله‌ جامعه شناسی ایران، دوره‌ 6 ، شماره‌ 4  ، صص92 – 125.

3- امیر کافی، مهدی. (1374).  اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن ، پایان نامه‌ کارشناسی ارشد «جامعه شناسی»، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی.

4- اینلگهارت، رونالد. (1373). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته‌ صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: نشر امیرکبیر.

5- بخشی زاده، دایان. (1386). بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مرتبط با شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان گنبد گاووس، پایان نامه‌ کارشناسی ارشد «جامعه شناختی»، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دانشکده علوم انسانی.

6- ریتزر، جورج.(1380). نظریه‌های جامعه شناسی دوران معاصر، ترجمه‌ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی ، چاپ پنجم.

7- زتومکا، پیوتر.(1387). اعتماد؛ نظریه جامعه شناختی، ترجمه‌ غلامرضا غفاری، تهران: نشر شیرازه، چاپ دوم .

8- زین آبادی، مرتضی. (1387). تئوری‌ها و نظریات مربوط به اعتماد، پژوهشنامه، ش17، صص30-52.

9- ساروخانی، باقر. (1370). دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان چاپ اول.

10- عباس زاده، محمد. (1383). «عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه  تبریز»، پایان نامه‌ کارشناسی ارشد «پژوهش علوم اجتماعی »، دانشگاه ملی تبریز، دانشکده‌ علوم اجتماعی.

11- غرایاق زند، داود و پورسعید، فرزاد. (1385). نهادهای مدنی و هویت در ایران، تهران: انتشارات تمدن ایرانی، چاپ دوم.

12- غفاری، غلامرضا. (1380). «بررسی رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان»، نامه‌ علوم اجتماعی، ش 17، ص3-21.

13- غفاری، غلام رضا. (1387). «سازه‌ سرمایه‌ فرهنگی و منابع مولد آن»، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره‌ دوازدهم ، ش 2، ص 12-16.

14- کلمن، جیمز. (1377). بنیاد نظریه‌های اجتماعی، ترجمه‌ منوچهر صبوری ، تهران : نشرنی.

15- گولد، جولیوس، کولب، ویلیام ل. ( 1376). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه مصطفی ازکیا و دیگران، تهران: انتشارات مازیار، چاپ دوم.

16- گیدنز، آنتونی. (1388). پیامدهای مدرنیته، ترجمه‌ محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز، چاپ پنجم، صص 37-39.

17- معین، محمد. ( 1385).  فرهنگ معین، تهران: انتشارات مازیار، چاپ اول.

18- Allik , J. and Realo , A ., (2008) , Radius of Trust Social Capital in Relation toFamilism and Institutional Collectiveism , Journal of Cross – Cultural Psychology .,Vol . 39 , Number 4, pp .447-462.

19- Bourdieu , P., (1986) ,The Forms of capital ,in 1.Ricardson (ed.) Hank book of Theory and  Research  for  Sociology of Fducation ,N.y  Greenwood  prees.

20- Colman , J ., (1988 ), Social Capital in the Cretion of Human Capital.Vo: 94.

21- Cook , K. S ., (2001 ) , Trust in Society , New York : Russell Sage.

22- Freitag , M ., (2003) , Social Capital in (DIS) Similar Democraies The  Development of Generalized Trust in Japan and Switzerland , Compaarative Political Studies ., Vol .36 No. 8 , pp. 936-966.

23- Inglehart , R ., (1999) , Trust , Well-being and Democracy , In  M.E.Warren (Ed.) Democracy and Trust , Cambridge : Cambridge University Press.

24- Kaariainen ,J.T., (2007) ,Trust in the police in 16 European countries: A multilevel analysis, European Journal of Criminology, 4.409-435.

25- Lewis , J.D.and A .Weigert .,(1985), Trust as a Social Rrality, Social Forces 63(4) : 967-985.

26- Kelly, D., (2009),In Preparation for Adulthood, Exploring CivicParticipation and Social Trust Among Young Minorities,Youth & Society., Vol . 40 , Number 4 , pp. 526-540.

27- Ritzer,G., (2000), Sociological Theory , Mcgraw-Hill Higher Education, Fift Cdition.

28- Wehmeier , S., (1382), Ox ford Advanced, learhers dictionary , of current English , second edition , Tehran