بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم(خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج

چکیده

    وندالیسم، پدیده ای ملموس و در عین حال، واقعیتی تلخ و گریزناپذیر است که به عنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی در جامعه مدرن و ماشینی حضور دارد. وندالیسم از نظر جامعه‌شناختی به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه به کار رفته است که بیان‌کننده تخریب اموال و تأسیسات عمومی است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج می پردازد. در این بررسی به صورت ترکیبی از نظریات آنومی و ساختار خانواده، جامعه پذیری، خرده­فرهنگی و کلارک استفاده شده و روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه بوده است. نتایج آزمون پیرسون نشان می‌دهد که گرایش به وندالیسم با متغیرهای پایگاه اجتماعی - اقتصادی(02/0- R.= ؛ 023/0 P.= )، سن(004/0 R.= ؛ 033/0 P.= ) و جامعه­پذیری(45/0- R.= ؛ 000/0 P.= ) رابطۀ معناداری دارد، ولی با متغیر جنسیت (9/0 T.= ؛ 33/0 P.= )رابطۀ معناداری ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که در مجموع متغیرهای مستقل تحقیق حدود 25 درصد از متغیر وابسته را تبیین می کنند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Social Factors Impacting Tendency towards Vandalism among Yasouj's High-School Students

نویسندگان [English]

  • Asghar Mirfardi 1
  • Siroos Ahmadi 1
  • Zahra Nikkhah 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Yasoj University
2 M.A., Student, Yasoj University
چکیده [English]

Vandalism is a tangible, harmful and inevitable phenomenon, which exists as an emblem of social life in modern society. Sociologically, vandalism is defined as a kind of mentality aimed at destruction of public assets and accessories. This research considers social factors which may impact tendency to vandalism among Yasouj's high-school students. In this study, a combination of sociological perspectives about deviation (such as Good's theory about family structure and anomie theory, socialization approach, social control theory and the sub-cultural theory), and theories of social psychology about deviation (such as Sutherland’s theory about social learning and differential companion), are applied together with theories of Vandalism (Hauber, Mozr and Clark) to examine the relationships between variables.
It is a survey study, based on questionnaire. Statistical society is all high-school students in Yasouj. Using Cochran formula, sample size was estimated 400 cases. Random cluster sampling was used. Pearson’s tests show that the tendency towards Vandalism has significant relationships with socio-economic status, age, family size, and socialization, but does not have a significant relationship with gender. Multiple regression analysis shows that independent variables explain, overall, about 25 % of the variance of dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • Social Factors
  • students
  • Socialization
  • Anomie
  • Yasouj
1-             احمدی، حبیب. (1387). جامعه شناسی انحرافات، تهران: سمت.

2-             بخارایی، احمد. (1386). جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارات پژواک جامعه.

3-             بهرامی مهنه، فاطمه.(1383). " بررسی عوامل مؤثر بر وندالیسم نوجوانان و جوانان 24-15 سال در حاشیة شهر مشهد: موردکاوی کیوسک­های تلفن"، پایان­نامة کارشناسی ارشد،  تهران: دانشگاه الزهرا: دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی.

4-             بیرو، آلن. (1375). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة باقر ساروخانی، تهران: نشر کیهان.

5-             دانلسون. ر. فورسایت.(1380). پویایی گروه، ترجمه جعفر نجفی زند و حسن پاشا شریفی، تهران: نشر دوران.

6-             رمضانی، ناصر.(1375)." وندالیسم: بررسی موردی عوامل مؤثّر بر پیدایی رفتارهای وندالیستی در میان برخی پسران 8تا12 سال ساکن مناطق حاشیه­ خطوط راه­آهن در جنوب شهر تهران"، پایان­نامه­کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد تهران مرکزی.

7-             ژانورن، پاتریس.(1367). "وندالیسم: بیماری جهانی خرابکاری"، ترجمۀ فرخ ماهان، مجلۀ دانشمند، شمارۀ پی در پی 299.

8-             صدیق سروستانی، رحمت الله. (1388). آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: سمت.

9-             صفوی، امان اله. (1364). پدیده های جنایی در غرب، تهران: نشر کاوش.

10-        عادلی راد، عبداله. (1387). " بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مرتبط با وندالیسم در بین دانش­آموزان پسر شهرهای شیراز و بوشهر"، پایان نامة کارشناسی ارشد، شیراز: بخش جامعه­شناسی.

11-        قائمی فر، حسین، بامیرزایی، عزت اله. (1388). رفتارهای وندالیستی، شیراز: ایلاف.

12-        کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد. (1378). نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.

13-        گود، ویلیام. (1352). جامعه و خانواده، ترجمۀ ویدا ناصحی، تهران: نشر کتاب.

14-        گولد، جولیوس و کولب، ویلیام. (1376). فرهنگ علوم اجتماعی، تهران: نشر مازیار.

15-        محسنی تبریزی، علیرضا. (1374). " بررسی علل وندالیسم در تهران و راه های پیشگیری و درمان آن"، دانشگاه تهران: مؤسّسه­ مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

16-        محسنی تبریزی، علیرضا. (1379). "مبانی نظری و تجربی وندالیسم: مروری بر یافته های یک تحقیق"، نامۀ علوم اجتماعی، ش 16.

17-        محسنی تبریزی، علیرضا. (1383). وندالیسم، تهران: انتشارات آن.

18-        محمدی بلبان آباد، اسعد. (1384). " سنجش میزان وندالیسم و بررسی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در بین دانش­آموزان ناحیة یک مقطع متوسطة شهر سنندج در سال تحصیلی 84-83" ، پایان-نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی: دانشگاه تبریز.

19-        ممتاز، فریده. (1385). انحرافات اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

20-        نوربها، رضا. (1377). جرم­شناسی، تهران: نشراحمدی.

21-       Agnew, R (1991)."The Interactive Effects of Peer Variables on Delinquency", American Journal of Criminology, Vol.29, No. I, pp. 47-72.

22-       Clark, R (1991-1998). Talking Vandalism, A Home Office Research Unit Report, Vol. II: London.

23-       Gottfredson, M and Hirschi, T (1990).A General Theory of Crime, Stanford: Stanford University Press.

24-       Huber, A. R (1991).Delinquency and Vandalism in the Netherlands Public Transportation System, Economic Research Center, Netherland.

25-       Hirschi, T (1996).Causes of Delinquency, Berkeley: University of California Press.

26-       Kendall, D. E (2000).Sociology in Our Time, U.S.A: Eve Howard.

27-       Lin, N. )1976(. Foundations of Social Research. New York: McGraw-Hill.

28-       Marsh, P.et al (1996)."Football Violence in Europe", Amsterdam School for Social Issues Research Center.

29-       Shawhite, R and Rottener, D (1988). Age, Crime and Early Environment and Upbringinge, New Society, 39 172-178.

30-       Steffensmeier, P (1989)."Age and Distribution of Crime", AJS. Vol.94, No.4, January.

31-       Wilson, P and Healy. P (1986). "Graffiti And Vandalism" , A Report to New State Rail Authority