بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

          موضوع: فساد اداری پدیده‌ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در کشورهای مختلف نمودهای متفاوتی دارد و به نظر می‌رسد در همه نظام‌های اداری که میزانی از اختیار نهفته است، وجود دارد. چارچوب نظری: در این پژوهش، از نظر اندیشمندانی چون سلزنیک در رابطه با تعهد سازمانی؛ مرتون در مورد رضایت شغلی، تیلور و شوارتز در ارتباط با تمکن مالی، و بارنارد در باره توانمندی‌های مدیریتی استفاده شده است. هدف: هدف مقاله حاضر تبیین اجتماعی فساد در سطح سازمان‌های اداری شهر یزد است. روش‌شناسی تحقیق: با به کارگیری روش پیمایش، رابطه تعهد سازمانی، توانمندی‌های مدیریتی، تمکن مالی، و رضایت شغلی با فساد اداری در 16 مورد از دستگاه‌های اداری شهر یزد با حجم نمونه 400 نفر بررسی قرار شد. برای تعیین میزان حجم نمونه برای سازمان‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، و برای انتخاب کارکنان اداری در داخل هر سازمان، از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. برای تحلیل روابط بین متغیرها از تکنیک‌های آماری تحلیل واریانس، تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون مدل نظری تحقیق، از نرم افزار لیزرل و تکنیک رگرسیون استفاده گردید. نتایج: یافته‌های تحقیق نشان داد که میانگین میزان فساد اداری در سازمان‌های مورد مطالعه (78/33 ) از میانگین نظری (یعنی 27) بالاتر است. اما میزان فساد اداری در بین سازمان‌ها متفاوت نیست. میزان فساد بر حسب تحصیلات کارمندان و تأهل آنها متفاوت است و بین میزان فساد و سابقه شغلی رابطه‌ای وجود ندارد . نتایج تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر فساد اداری، تعهد سازمانی و سپس تمکن مالی کارکنان است. رضایت شغلی با فساد اداری رابطه معکوس داشت. در مجموع، ضریب تعیین مدل 57/0 به دست آمد؛ یعنی 57 درصد از متغیر وابسته؛ یعنی فساد اداری توسط این مدل تبیین شده و این نشان دهنده برازش خوب مدل است .   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Administrative Corruption (Administrative Organizations of Yazd City)

نویسندگان [English]

  • Mansour Haghighatian 1
  • Somayeh Karimizadeh 2
  • Javad Nazari 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University- Dehaghan Branch, Dehaghan, Isfahan, Iran
2 Ph. D. Student of Sociology, Islamic Azad Universtiy- Dehaghan Branch, Dehaghan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Administrative corruption is a complicated and multi-faceted phenomenon that has many causes and ramifications, which manifest themselves in different forms in various countries and appear to be endemic of all social systems where authority is delegated. Although there might be different definitions of and approaches towards administrative corruption, the definition that has been put forward by the World Bank and Transparency International appears to be more general and comprehensive. It defines corruption as the abuse of public power, office, or resources by public or elected governmental officials for personal gain, e.g. by extortion, soliciting or offering bribes. Recent research findings indicate that organizational commitment and work satisfaction on the part of employees could be an effective antidote to administrative corruption. On the other hand, employee sense of equity and fairness also has been shown to be effective in enhancing organizational commitment. Last but not least, employee financial needs could play a significant part in their vulnerability to corruption.  Therefore, the main aim of this paper is as follows: by utilizing the ideas of Selznick on organizational commitment, Merton's views on work satisfaction, Taylor's and Schwartz's ideas on financial needs, and Barnard's views on managerial capabilities, the relationships of these variables on administrative corruption were studied. The other purpose of the paper is to examine the effects of some other related variables like age, sex, level of education, job seniority, and marital status on administrative corruption.
 Material and Methods
The research method was quantitative, data collection technique was survey, and the tool of data collection was questionnaire. The research population of the study consisted of all 44116 employees of public organizations of the city of Yazd. Using a stratified sampling technique, 16 administrative organizations were selected. To optimize the generalizability of the findings, p (the relevant characteristic in the population, which in this study relates to the possibility of corruption) was considered to be 0.50. Then, with the aid of systematic random sampling, 400 employees were selected as research sample. Based on relevant theoretical orientations and the results of empirical research, the following variables were regarded as independent variable: (1) Employee organizational commitment, which refers to the extent that employees believe in organizational goals and values, and the extent to which they are willing to stay with the organization and help it in realizing those goals. Seven Likert-type questions were used to measure this variable. Cronbach alpha coefficient for reliability was 0.89.
(2) Employee work satisfaction, which refers to employees' sense of job security and contentedness with the organization, with his/her coworkers, and how much he/she felt that there are opportunities for progress in his/her job and the organization. Five Likert-type questions were used to measure this variable. Cronbach alpha coefficient for reliability was 0.84.
(3) Managerial capabilities, which refers to the extent of management's power and abilities to run the organization in an optimum level as regards to coordination, planning, leading, and controlling employee activity towards the attainment of organizational goals.  Six Likert-type questions were used to measure this variable. Cronbach alpha coefficient for reliability was 0.85.
(4) Employee financial status that referred to employee salary and whether they felt that their salary and fringe benefits were fair and suitable to have a relatively comfortable life.  Nine Likert-type questions were used to measure this variable. Cronbach alpha coefficient for reliability was 0.88.
The dependent variable was administrative corruption and it referred to situations where organizational officials and employees felt that the use of their official status for personal gain was possible and justifiable. For example, respondents were asked to rate their following question: "since officials should be able to use their time and expertise in much needed places, they should not have to wait in queues like everyone else to get their usual chores done". Nine Likert-type questions were used to measure this variable. Cronbach alpha coefficient for reliability was 0.90.
Analysis of variance, the T test, and Pearson correlation coefficients were used to test the relationships among variables, and to test the theoretical model, regression analysis and the Lisrel software were utilized.
 
Discussion of Results and Conclusions
Research findings showed that the average amount of corruption  33.78 was higher than the expected average of 27. The amount of corruption differed by educational level, that is, as educational level increased the average amount of corruption decreased. It could be said that since jobs requiring higher levels of education also pay higher levels of wages and salaries, therefore their holders may not be as vulnerable to corruption as their counterparts with lower educational levels. The average amount of corruption for singles was 36.89 and that of married individuals was 33.19, therefore it could be said that marital status and corruption are related. Although it could be argued that since married people have more life obligations and therefore have higher expenses, thus being more vulnerable to financial corruptions, but the results showed that their average corruption levels are actually lower than singles. The higher levels of corruption among singles could be due to the fact that singles are less experienced and/or may have lower salaries, since in all probabilities; they were recently hired and are at lower levels of job rankings. It could also be argued that since singles have many more needs such as houses, automobiles, etc. they may be more vulnerable to corruption. No association was found between corruption and years of employment. This is actually interesting, since one may suspect that experience and tenure on the job could positively or negatively affect vulnerability to corruption and it is something that needs further investigation. The average amount of corruption for men was 33.47 and that of women was 34.22, and the results of the t-test showed that this difference was not statistically significant. This may seem odd because women's participation in out-of-home jobs in Iran is relatively recent and is not very significant- as far as numbers are concerned- and other studies have not found significant amounts of corruption among them. Further research in this area could be illuminating.  The results of regression analysis indicated that organizational commitment (r= -0.61) and financial needs (r= 0.45) were the most important factors affecting corruption. The direction of these relationships is of importance. As one's commitment to the organization increases, his/her chances of committing corruption decreases. This means that organizational authorities should pay enormous attention to the ways and mechanisms that enhance employee commitment. Also, the direct association between financial needs and corruption also needs to be taken seriously, because it shows that as financial needs go up, so does the chances of committing corruption. There was a reverse association between job satisfaction and corruption (r= -0.35). This, like organizational commitment, seems reasonable and needs to be taken very seriously. Organizational authorities should be very keen to identify the factors that may lead to job dissatisfaction among employees and find ways to increase their job satisfaction. Managerial capabilities had the least amount of impact (r= 0.10). This is somewhat strange, since it appears that managerial capabilities should play a significant role in this area and other studies have found that managerial styles and capabilities do have an effect. Further research in this area can of course be very important. The coefficient of determination was 0.57 which, although is an acceptable level of goodness of fit, nevertheless, shows that all four independent variables could explain only about 57 percent of the variability of the dependent variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative corruption
  • Organizational commitment
  • managerial capabilities
  • work satisfaction
  • financial needs
ایمان، محمد تقی، اثنی عشری، فریده. (1383 ). "بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی اداری در ایران (سازمان‌های شیراز)" مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ش 2، ج 17 :31-58.

بیکر، ترز، آل. (1388). نحوه تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

خضری، محمد. (1383). "فساد اداری"، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش29 : 30-42.

دادخدایی، لیلا. (1390 ). "گذری بر عملکرد سازمان شفافیت بین‌المللی در موضوع اندازه‌گیری فساد" تعالی حقوق، ش 8 و 9 : 73-87.

دانایی فرد، حسن. (1384). "آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟" مدرس علوم انسانی، ش 39: 101- 118.

دنیای اقتصاد. (1387). "تأثیر اقتصاد دولتی بر فساد اقتصادی و اداری چیست؟"مصاحبه با دکتر صفدر حسینی، سعید لیلاز، دکتر زیبا کلام، ش 1576، 8.

ربیعی، علی. (1383). زنده باد فساد (جامعه شناسی سیاسی فساد در دولت‌های جهان سوم )"، تهران: سازمان چاپ و انتشارات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

رفیع پور، فرامرز. (1388 ). سرطان اجتماعی فساد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

رفیع پور، فرامرز. (1376). توسعه و تضاد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

سینگر، مارک ج. (1378 ). مدیریت منابع انسانی، ترجمه فریده آل آقا، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

عابدی جعفری، حسن، حسینی هاشم نژاد، داود، حبیبی، لیلا. (1389). "مقایسه ادارکات و نگرش‌های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد/ سلامت اداری" پژوهش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: 101-117 ، تهران: مرکز مطالعات ارتقای سلامت اداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

کیان منش، کامران. (1386). تأملی بر موضوع فساد اداری، تهران: ارتباطات و فناوری.

Burrell, Gibson, and Gareth Morgan.(1979). Sociological paradigms and Organizational Analysis. London: Heinemann publications.

Lederman, Daniel& Loayza, Norman, and Soares, Rodrigo Reis .2001. Accountability and Corruption: Political Institutions Matter, social science research network.

Ritzer, George. (2011). Sociological Theory. Eighth edition. New York: mc graw Hill

Robbins, Stephen p. (1991). Organizational Behavior: concepts Controversies, and Applications. Fourth edition, new jersey: prentice-Hall, Inc

Sabatini, Fabio. (2005). ”Dose social capital Improve Labor productivity in small and Medium Enterprises/” from :www. socialcapitalgetewat.org (sabatin:2005a)

Scott, Richard W. (1992). Organization: rational, natural, and open systems, third edition. New Jersey: prentice-Hall

Shanon, A. R. (2003). The relationship between organized recreational programs and job satisfaction,” The University Connecticut

Steers, R.M. (1987). An introduction to organizational behavior". 3 rd ed. scot forsmand and company.

Tresiman, Daniel. 2000. The causes of corruption: a cross-national study , Journal of Public Economics, 76 pp 399–457.

 www.Ostan yazd.ir