بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ارتقای سطح مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

چکیده

          در پژوهش حاضر، تلاش محققان بر آن بوده است تا با مبنا قرار دادن رویکرد ناهاپیت و گوشال (1998) به مقوله سرمایه اجتماعی سازمانی، تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد را تجزیه و تحلیل کنند. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 81 نفر تعیین شدند و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش تصادفی ­طبقه­ای استفاده گردید. همچنین، برای جمع­آوری داده­ها، از پرسشنامه­های استاندارد مدیریت دانش فیلیوس و همکارانش (2000) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار گردآوری داده­ها، از روش آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS 15.0 استفاده گردید. یافته­های پژوهش حاضر، حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی سازمانی وجود دارد؛ به­طوری ­که بهبود مؤلفه­های سرمایه اجتماعی سازمانی به توسعه مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد منجر می­شود. گسترش سرمایه اجتماعی در سازمان بهزیستی استان یزد، بر توسعه مدیریت دانش تأثیر بسزایی دارد؛ به­گونه­ای که بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان، موجبات کسب، خلق و انتقال دانش در سازمان را فراهم می­آورد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Impact of Organizational Social Capital on the Improvement of Knowledge Management in Yazd's Welfare Organization

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Zarei 1
  • Gholamreza Bordbar 2
1 University of Yazd, Iran
2 Department of Management, University of Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction
Organizational social capital is defined as a source of social relations within the organization. As a sort of collective criteria, social capital has a vital role in organizations and it is said to be a managerial phenomenon with strong emphasis on trust, common values, joint behaviors, communication, cooperation, mutual commitment, and networking. In fact, this type of capital is an important organizational capability, which can affect organizations for creation and distribution of knowledge. In other words, it is a sustainable organizational advantage. Usually, transferring information and knowledge at macro and micro levels among people and organizations depends on people who do such transmission urgently and fast. They can in fact influence the advancement of interpersonal relationships. Because of this, the importance of communication and interpersonal relationship among personnel based on trust plays a key role in developing and utilizing knowledge. If an organization can improve effective interpersonal relationships among its staff, groups and different departments, then information transaction may work effectively and an efficient management of organizational knowledge can be assured. In this regard, creating and developing a culture based on social capital is essential for knowledge management in organizations. Hence the author of this paper decided to study and examine the relationship between social capital, and different dimensions, processes and angles of knowledge management.


Material and Methods
To proceed with research methodology, first a deep and careful literature review took place in the context of social capital and knowledge management. Also, in order to implement and carry out the research, personnel of the Welfare Organization in Yazd Province were determined as statistical population. The sample size was calculated according to Cochran formula using random sampling method. In order to collect data, standard questionnaires were applied (Filliusetal (2000) for knowledge management and Ghoshal (1998) for social capital). Further, for data analysis, relevant statistical tools such as correlation coefficient and regression were applied.

Discussion of Results and Conclusion
The findings of the research show that there is a positive and significant relationship between knowledge management and social capital in the sense that with improvement in organizational social capital, knowledge management improves as well. Our findings showed that development of social capital in the Yazd's Welfare Organization strongly boost up knowledge management. Therefore, advancement in social capital leads to creation and transference of knowledge in the organization.
Other findings of the study also show that three dimensions of social capital reinforce knowledge management activities in organization. In other words, social, relational and structural capitals have positive and significant relationships with knowledge management. Because of what was found in this study, it is expected that significant relationships between dimensions of social capital and knowledge management lead to the advancement of knowledge management in any welfare organization.
In general and with respect to these findings, it is concluded that social organizations should try to promote their social capital for an effective management of organizational knowledge. They can invest in social capital by means of effective communicational training programs, and cultivating a proper climate in the relationships of managers and employees so they can become learning and creative organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Organizational Social Capital
  • Knowledge management
  • Welfare Organization