رابطه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه

نویسندگان

1 علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

3 میاندوآب- بزرگراه ولایت- پل آیت الله وحیدی- بالاتر از کوی رابری- نرسیده به ایستگاه راه آهن- مرکز آموزش عالی شهید باکری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 204 نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر پایه مدل کارول و کارتیمی بر پایه مدل لنچیونی استفاده شده است. برای میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی 813/0= α و پرسشنامه کارتیمی 861/0 =α بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که:1- رابطه معنی داری بین مسئولیت پذیری اجتماعی (49/ 0 )، مسئولیت قانونی (57/ 0 )، مسئولیت اقتصادی (46/ 0 )، مسئولیت اخلاقی (50/ 0 ) و مسئولیت اجتماعی (15/ 0 ) با کار تیمی وجود داردکار تیمی وجود دارد. 2- ضرایب رگرسیون نشان داد مسئولیت اقتصادی (13/0= β) و مسئولیت قانونی (53/0= β)می توانند به طور مثبت و معنی دار بعد کارتیمی را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Social Responsibility and Teamwork among the Staff of Urmia University

نویسندگان [English]

  • vahid soltanzadeh 1
  • afshar kabiri 2
  • afshar kabiri 3
  • hassan galavandi 2
1 Urmia University, Iran
2 Department of Educational Sciences, Urmia University, Iran
3 میاندوآب- بزرگراه ولایت- پل آیت الله وحیدی- بالاتر از کوی رابری- نرسیده به ایستگاه راه آهن- مرکز آموزش عالی شهید باکری
چکیده [English]

Introduction
As a complex organization, universities are important in achieving national goals and developing human capital, which is one of the main capitals of all organizations. The effectiveness of this capital depends on providing an appropriate working environment and teamwork, in which communication and collaboration with other members of the organization and participation in the affairs of the organization can take place. Nowadays, methods and practices of teamwork in various forms is the issue of interest in organizations. In the present century, teamwork is considered as one of the basic necessities of organizations to succeed. As a strategy to align employees’ goals with the organization, social responsibility is essential in implementation and effectiveness of teamwork. Therefore the present study examined the relationship between social responsibility and teamwork among the staff of Urmia University.


Materials and Methods
The method of research in this study is correlational-descriptive. Research population is consisted of all the staff working in Urmia University who were permanently employed by the University. They were about 1040 individuals. Sample size included 204 employees, who were selected by means of stratified sampling method. The research instrument was an standardized questionnaire, collecting data for two variables of social responsibility (based on Carroll's model) and teamwork (based on Lnchyvny model). To guaranty the validity of the questionnaires, experts’ opinions in the field of management and education were used. Also, to guaranty the reliability of the questionnaires, Alpha Cronbach test was conducted in a pilot study including a sample of 40 individuals. The Alpha for variable social responsibility was 813/0, and for variable teamwork 861/0, both of which are acceptable. The collected data was analyzed through Pearson correlation and multiple regression.

Discussion of Results & Conclusion
The results showed that There is a positive and significant relationship between social responsibility (r =0.49), economic responsibility (r =0.57), legal responsibility (r =0.46), moral responsibility (r =0.50) and teamwork. Also, economic responsibility (β = 0.13) and legal responsibility (β = 0.53) are significant predictors of the variance of teamwork. In conclusion, we can say that social responsibility in its several dimensions such as legal responsibility, economic responsibility, and moral responsibility can enhance teamwork among employees. Therefore, it is suggested that specific attention will be paid to these dimensions of social responsibility in order to create and enhance teamwork among employees of any organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Teamwork
  • Staff
  • Urmia University