مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر ارزش‏های غربی و رسانه‌های جمعی بر تصور بدنی مورد مطالعه: زنان بالاتر از 15 سال شهر تبریز

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

.       محمد عباس‌زاده، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز *   محمدباقر علیزاده‌اقدم، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز   رعنا پورمحمد، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز   نیر محمدپور، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز     تصور بدن ی ، پدیده پیچیده‌ای است که شامل مؤلفه‌های فیزیولوژیک، روان‏شناختی و جامعه‌شناختی می‌باشد. در سال‏های اخیر رشد فزاینده‌ای در پژوهش‌های مربوط به تصور از بدن انجام شده است. این مفهوم در دهه‌های اخیر بسیار نقد و بررسی شده است. تصور بدن برای نخستین بار به وسیله شلدر و با چشم اندازی روان شناسانه، به صورت «تصویری از بدن که ما در ذهنمان شکل می‌دهیم و شیوه‌ای که بدن برایمان آشکار می شود» تعریف شده است. در هر جامعه ای مجموعه‏ای از الگوها و ایده‌آل‏های فرهنگی در ارتباط با خصوصیات زیبایی اندام و چهره در مورد زنان تبلیغ و اشاعه می‏شود. نمونه مشخصی از این ارزش‏ها که امروزه در مورد زنان در اکثر جوامع مورد توافق قرار گرفته، باریک اندامی است. با توجه به اینکه، بر اساس پژوهش‏های صورت گرفته، رسانه‌های جمعی و ارزش‏های غربی از منابع مهم و تأثیرگذار بر تصور بدنی هستند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه دو سازه ارزش‌های غربی و رسانه‌های جمعی بر تصور بدنی پرداخته شده است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در بین زنان بالاتر از 15 سال شهر تبریز، با تعداد نمونه 316 نفر انجام گرفته است. نتایج: نتایج گویای این نکته است که بین تأثیر ارزش‏های غربی و تأثیر رسانه‌های جمعی با تصور بدنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و دو متغیر درونی‌سازی ارزش‏های غربی و استفاده از اینترنت در مجموع 19 درصد از واریانس تصور بدنی را تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study or the Effect of Western Values and Mass Media on Body Image (The Case of 15-and-above Years Old Women in Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Nayyer Mohammadpour
  • Rana pour mohammad
  • MohammadBagher AlizadehAghdam
  • mohammad Abbaszadeh
Department of Social Sciences, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Body image is a complicated phenomenon including physiological, psychological and sociological indexes. Recently, new studies are conducted about body image. From a psychological perspective, it is defined, as "an image of the body one has in mind and the way that the body is seen". In fact, Body image is a mentality means that everyone is concerned with his /her appearance. Much of this mindset, positive or negative, roots in values of the society in which it is promoted. In every society, there are certain patterns and characteristics associated with cultural ideals of beauty and the ways that female body should look and appear. One specific example of this, which is accepted in most societies, is being slim. However, appearance and its ideals have a broad meaning and cannot be considered only from a physiological perspective. Instead, it can be studied from a sociological perspective, as it is the society which dictates the appropriate appearance for people. To the extent that a person tries to have an acceptable appearance, he or she is accepted by the community. The society and culture in which a person is born and grows, teaches them how to define and interpret many of the changes that occur in the body. It is through our perceptions of our body that we come to understand how to establish relations with others, and may also affect the responses that we receive from others. Considering the fact that mass media and Western values are among the most important influential sources by which body image is defined, this study examines the relationship between Western values and mass media with body image


Materials and Methods
The statistical population of this study includes all 15-and-above years old women in Tabriz. Sample size was chosen through Cochran Formula, according to which 316 women were selected by means of cluster sampling method. This study is done through survey method and we used questionnaire for collecting the data. Also, we analyzed the data by using SPSS software.

Discussion of Results and Conclusions
The results of the study show that there is a positive and significant correlation between Western values and the effects of mass media with body image. Two variables, namely internalizing Western values and using the Internet, could totally explain 19% of the variance of body image. The existence of such positive relationship between body image from one hand and mass media and western values on the other hand, is in contrast with similar studies in other countries. This difference could be attributed to cultural differences between Iran and other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body image
  • Internalizing of the ideal body model
  • Mass Media