رابطه بین کلیشه ­ های جنسیتی، احساس قدرت زوجین و متغیرهای جمعیت‏شناختی با چرخه ارتباط زناشویی تقاضا – کناره­گیری

نویسندگان

1 گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

2 مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

      سمیه شاهمرادی، دانشجوی دکتری روا‏ن‏شناسی دانشگاه اصفهان *   عذرا اعتمادی، استادیار گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان   فاطمه بهرامی، استاد گروه روا‏ن‏شناسی دانشگاه اصفهان   مریم فاتحی‏زاده، دانشیار گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان   احمد احمدی، استاد گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان      مقدمه: چرخه ارتباط زناشویی تقاضا – کناره­گیری یکی از رایجترین الگوهای تعاملی میان زوجین است که در آن یکی از زوجین، خواستار افزایش صمیمیت است و به همسر خود نزدیک شده و از سردی و فقدان ابراز محبت او شکایت می­کند، و همسر دیگر از صمیمت اجتناب کرده، با کناره­گیری و انفعال واکنش نشان می­دهد. این الگوی تعاملی که معمولاً به شکل زن متقاضی – مرد کناره­گیر بروز می­کند، به مرور زمان تشدید و باعث نارضایتی زوجین از زندگی زناشویی می­شود. با توجه به پیشینه­های موجود، برخی از عوامل اجتماعی مانند کلیشه­های جنسیتی و تفاوت سطوح قدرت میان زنان و مردان، در شکل‏گیری این الگوی تعاملی نقش مؤثری داشته، زوجین را به سمت این الگو سوق می­دهد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متغیرهای جامعه­شناختی و چرخه ارتباط زناشویی تقاضا – کناره­گیری است تا میزان رابطه کلیشه­های جنسیتی، احساس قدرت زوجین و متغیرهای جمعیت‏شناختی با چرخه مذکور تعیین شود. روش: در پژوهش حاضر رابطه متغیرهای کلیشه ­ های جنسیتی، احساس قدرت زوجین و متغیرهای جمعیت‏شناختی با چرخه تقاضا – کناره­گیری با استفاده از روش آمار توصیفی (رگرسیون و همبستگی) بررسی شد. یافته­ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای کلیشه­های جنسیتی، احساس قدرت و تعداد فرزندان به طور معناداری قادر به پیش­بینی چرخه مذکور هستند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که افزایش تفکر کلیشه­ای و تعداد فرزندان، باعث افزایش احتمال شکل­گیری چرخه تقاضا – کناره­گیری در روابط زوجین می­شود و احساس قدرتِ بیشتر با «کناره ­ گیری» و احساس قدرتِ کمتر با «متقاضی شدن» همبستگی مثبت دارند. نتیجه­گیری: نتایج فوق اهمیت توجه به متغیرهای مذکور در تحلیل علل و عوامل چرخه مذکور را نشان می­دهد و به دست اندرکاران مسائل خانوادگی و اجتماعی کمک می­کند که با شناسایی عوامل مؤثر بر این چرخه، زمینه بهبود ارتباطات زوجین را فراهم کنند.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Gender Stereotypes, Sense of Power, and Demographic Variables with the Cycle of Demand-Withdrawal Marital Communication

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadi 1
  • Maryam Fatehi zade 1
  • Fateme Bahrami 1
  • Ozra Etemadi 1
  • somayeh shahmoradi 2
1 Department of Counseling University of Isfahan, Iran
2 University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Marital life is an important dimension of life for anyone. One of the most important qualities of marital relationships is communicational cycles and patterns which are formed between couples and often are stabilized by repetition through lapse of time. That is, when any of the partners do something with regard to the other, and it is continued for some time, it may lead to the formation of some communicational patterns between them and becomes stable. If patterns which direct the couple’ interactions suffer from dysfunctional characteristics, conflicts may arise, leading couples to experience dissatisfaction in their marital relationships. The demand – withdraw marital communicational cycle is one of the most prevalent communicational patterns in which one spouse demands intimacy, criticizes the other and complains about his or her partner’s apathy while the other avoids intimacy and reacts with withdrawal and/or passivity. This pattern usually appears as wife demand/husband withdrawal. It intensifies little by little and leads to marital dissatisfaction. In this research we want to know how such variables as gender stereotype and power differences between men and women can influence this cycle.


Materials & Methods
The purpose of this investigation was to study the relationship between sociological variables and demand – withdraw marital communicational cycle and to determine the intensity of the relationship between gender stereotype, sense of power and demographic variables with the aforementioned cycle. The research tools included: gender beliefs questionnaire (in order to assess gender stereotypes), sense of power questionnaire (in order to assess sense of power), demographic questionnaire (in order to assess demographic variables, i.e. age, job, length of marriage, number of children) and Christensen & Sullaway’s communicational patterns questionnaire (CPQ) (in order to assess the demand–withdraw marital communicational cycle).

Discussion of Results & Conclusion
The regression results showed that gender stereotypes, sense of power and number of children were all significant predictors for demand/withdraw pattern. The correlation results showed that increasing in stereotypical thinking and the number of children can lead to an increase in the probability of demand/withdraw cycle. Also, more sense of power has a positive correlation with the “withdrawal pattern” and less sense of power has a positive correlation with the “demand pattern”. The results demonstrate that the variables which were considered in the analysis of the cycle in this research are important and can help relevant agents to provide opportunities for improving couple relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand – Withdraw Marital Communicational Cycle
  • Gender Stereotypes
  • Sense of Power
  • Demographic variables