تحصیلات، فرهنگ سیاسی و مشارکت انتخاباتی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

درحالی‌که هرساله شاهد انتخابات متنوع و متعدد در ایران هستیم؛ اما در مقایسه با پدیده سیاسی دیگر مانند انقلاب که به‌ندرت اتفاق می‌افتد و در این زمینه با ادبیات غنی سرکار داریم؛ بررسی انتخابات دارای ضعف‌های عمده نظری و تجربی است. ناسازگاری بین یافته تحقیقات در زمینه رابطه تحصیلات و مشارکت انتخاباتی در طول 4 دهه اخیر در ایران، نشان می‌دهد که در این زمینه اجماع نظری وجود ندارد و دلیل آن‌هم نبود تحلیل انتقادی در این زمینه است. این مقاله، با استفاده از دیدگاه انتقادی و تحلیل در فضای کنش درصدد است تا تبیین جامعه‌شناختی از مشارکت انتخاباتی بر اساس سواد و تحصیلات و درمجموع آموزش ارائه نماید.
ازآنجاکه تحصیلات و سواد و به‌صورت کلی آموزش در چارچوب و فضای کنش، به‌عنوان امر فرهنگی قلمداد می‌شود، از نظریه‌های مدرنیزاسیون، و فرهنگ سیاسی برای تبیین آن استفاده‌شده است. روش پژوهش این تحقیق، روش تطبیقی درون کشوری است. جامعه آماری موردنظر شامل کلیه داده‌های اسنادی در 31 استان کشور و 429 شهرستان در سال 1395 و میزان مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
تحقیق نشان داد که بین مشارکت انتخاباتی و مشارکت سیاسی تمایز اساسی وجود دارد و برخلاف نظریه مدرنیزاسیون، بین سواد(تحصیلات) و مشارکت انتخاباتی(نه مشارکت سیاسی) رابطه خطی وجود ندارد. با افزایش تحصیلات تا سطح دیپلم، مشارکت انتخاباتی افزایش و با افزایش تحصیلات دانشگاهی میزان مشارکت انتخاباتی کاهش می‌یابد. همچنین در سطح نظری، تحقیق نشان داد که فرهنگ سیاسی است که می‌تواند تأثیر سواد و تحصیلات را بر مشارکت انتخاباتی توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education, political culture and electoral participation

نویسنده [English]

  • abrahim saehabadi
Assistant Professor. Department of Social Sciences PNU
چکیده [English]

The Election review in Iran has major theoretical and empirical weaknesses, while every year we see various and diverse elections in Iran. The lack of compatibility of research findings on the relationship between education and electoral participation over the past four decades in Iran shows that there is no consensus on this issue, because there was no critical analysis in this regard. This article, using a critical perspective and analysis in the field of action, seeks to provide a sociological explanation of electoral participation based on education, education, and education in general.Since education and literacy and in general education within the framework and the field of action are considered as cultural, modernization theories and political culture are used to explain it. The research method is a cross-National comparative method. The statistical population includes all provinces of the country and 429 cities in 1395 and the participation rate in the 12th presidential election.
The research showed that there is a fundamental difference between electoral participation and political participation, and contrary to the modernization theory between education, education and electoral participation (not political participation), there is no linear relationship. With increasing education to the level of diplomas, election participation is increasing and with the increase in university education, the level of electoral participation decreases. Also, at the theoretical level, research has shown that political culture can explain the impact of education and literacy on electoral participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Participation
  • Literacy
  • Action Space
  • Political Culture
  • Iran