تحلیل نظام مند مقالات علمی شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه اصفهان)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، ایران

2 استاد ، گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ایران

3 تهران.دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

اثر گذاری روز افزون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حوزه های مختلف، ضرورت پرداختن بیشتر و دقیق تر به این حوزه توسط نهادهای علمی را لازم می نماید. یکی از زمینه های مطالعاتی، تمرکز بر تاثیرات شبکه های اجتماعی در یک بستر و بافت فرهنگی مشخص می باشد. اصفهان یکی از بافت های فرهنگی است که جایگاه ویژه ای در تحولات فرهنگی اجتماعی کشور دارد. در مقاله حاضر، به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که مقالات علمی نگاشته شده با موضوع شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در میدان مطالعه اصفهان از لحاظ مسئله شناختی، نظریه شناختی و روش شناختی دارای چه نقاط ضعف و قوتی می باشند؟ و از سوی دیگر میدان تحقیق (اصفهان) چه جایگاهی در این پژوهش‌ها داشته است؟ و در نهایت در مسیر پیش‌رو، چه پیشنهاداتی برای سیاست گذاری بهتر این حوزه مطالعه می توان ارائه داد؟
روش مورد استفاده در تحقیق فراتحلیل می باشد که بر روی 26 مقاله نمایه شده در پایگاه های علمی صورت گرفته است، پس از مرور نظامند مطالعات صورت گرفته براساس پرسشنامه معکوس، فرضیات مشترک مطالعات مورد آزمون قرار گرفتند که در مجموع ارتباط میان دو متغیر هویت و مشارکت سیاسی با استفاده از فضای مجازی معنادار و با شدت در سطح کم ارزیابی می گردد. در ادامه نیز نقدهای مسئله شناختی، روش شناختی و نظریه شناختی مقالات بیان گردیده و پیشنهادات متناسبی نیز در سه سطح رویکردی، تحقیقاتی و ساختاری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The systematic analysis of scientific articles of social networks( case study Isfahan)

نویسندگان [English]

  • ahmad mehrshad 1
  • Ali Rabbani 2
  • abdolhosein kalantari 3
  • Mohammad mahdi Zolfaghar zadeh 4
1 Ph.D. Student Socilogy, University of Isfahan, Iran
2 University of Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The rapid process of changes and the impact of social networking requires the need for more and more accurate attention of scientific institutions to this area in different backgrounds. The focus of these changes in the context of a specific cultural context is one of these backgrounds. The focus of this research is on Isfahan, as one of these cultural contexts, and its particular position due to the social and cultural changes of the country. In the present article, we seek to answer the following questions: what are the weakness and strengths of scientific articles written on the subject of social networking and cyberspace in Isfahan study field in terms of cognitive problem, cognitive theory and methodology? And on the other hand, what place has the research field (Isfahan) been in this research? And finally, on the way ahead, what suggestions can be made for better policy making in this field of study?
The method used in this research is the meta-analysis which is based on 26 articles indexed in scientific databases. Following a systematic review of studies conducted on the basis of a reverse questionnaire, studies that had common assumptions were tested, which, in total, the connection between the two variables of identity and political participation is significant using virtual space, and the severity of communication is also assessed at a low level. Subsequently, cognitive, methodological, and cognitive theory reviews of the studies are presented and comparative suggestions are presented at three levels of approach, research and structural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Isfahan
  • social networks
  • cyberspace
  • meta-analysis"