تحلیل تطبیقی زیست پذیری فرهنگی کلانشهرهای ایران مطالعه موردی: تهران، اصفهان و مشهد

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده علوم ادری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

زیست‌پذیری فرهنگی جامع‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت توسعه فرهنگی در مناطق است که خود از سه شاخص فرصت مشارکت فرهنگی، مشارکت فرهنگی و حمایت از فرهنگ و 54 زیرشاخص تشکیل شده است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی در سه کلان‌شهر مورد نظر و مقایسه آن‌ها از نظر بهره‌مندی از این شاخص می‌باشد. بر این اساس مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و با توجه به روش از جمله پژوهش های توصیی –تحلیلی است. در این راستا سعی شده تا با استفاده از داده‌های فرهنگی که با مراجعه به سازمان‌های مربوطه و همچنین سالنامه‌های آماری بدست آمده، زیست‌پذیری فرهنگی درسه کلان‌شهر ایران بررسی شود. بدین منظور پس از استانداردسازی داده‌ها، با استفاده از میانگین ساده زیرشاخص‌ها، هر یک از سه شاخص محاسبه شده و با بهره‌گیری از میانگین شاخص‌ها، زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهرهای مورد نظر طی سال‌های 1392 تا 1395 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده زیست‌پذیری فرهنگی طی سال‌های 1392-1395 در اصفهان از مقدار 203/0 به 792/0، در تهران از 321/0- به 041/0- و در مشهد از مقدار 530/0- به 069/0- در پایان دوره رسیده است. همچنین در مقایسه نسبی کلان‌شهرها در تمام سال‌های پژوهش اصفهان در رتبه اول و تهران و مشهد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultural Vitality in three Iranian Metropolises of Tehran, Mashhad and Isfahan: (A Comparative Study)

نویسندگان [English]

  • Shideh Yuset Taleshi 1
  • Homa Moazzen Jamshidi 1
  • nematolah akbari 2
1 Department of Economics and Entrepreneurship, Faculty of Research Excellence in Arts and Entrepreneurship, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Among the many existing criteria for cultural development trends of regions, cultural vitality is the most comprehensive one, which uses a combination of three sub-indices including the presence of opportunities for cultural participation, cultural participation, and support for culture, each having many minute sub-indices. Therefore, the present study aims to determine cultural vitality in three metropolises of Tehran, Esfahan, and Mashhad, deploying the cultural data, directly obtained from cultural organizations and statistical calendars. The data were standardized using mean values and standard deviations in order to obtain the same unit for different variables and prevent data bias. Finally, using a simple average of minute sub-indices, each of the main sub-indices were calculated and, deploying the average for the three sub-indices, cultural vitality was evaluated for the three mentioned metropolises through the years 1392-1395 (2013- 2018). According to the obtained results, cultural vitally during this period has moved from the amount of 0.203 to 0.792 in Esfahan, from -0.321 to -0.041 in Tehran, and finally from -0.530 to -0.069 in Mashhad. In addition, during these years, cultural vitality was always the highest in Isfahan, and Tehran and Mashhad were at the second and third place, relatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Vitality
  • Presence of Opportunities for Cultural Participation
  • Cultural Participation
  • Supports for Culture