گونه‌شناسی تجربه‌ی زیسته‌ی عشق

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشیار جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد،

3 دانشیار جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

عشق از مهمترین مفاهیم انسانی و پایه‌ی اساسی شکل‌دهی ارتباط بین دو جنس است که در علوم مختلف و همچنین آراء و نظریات فلاسفه و اندیشمندان، به طرق متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود نگاه از درون و از منظر کنشگران درگیر در رابطه عاشقانه، کمتر محل کاوش و بحث بوده است. هدف پژوهش حاضر کاوش در تجربه‌ی زیسته‌ی عشق و گونه‌شناسی آن بود. برای این منظور با رویکرد پدیدارشناسی 14 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان که «عشق» را تجربه کرده بودند، مورد مصاحبه‌ی عمیق قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها با استفاده از روش کولیزی، حاکی از آن بود که چهار گونه عشق‌ورزی از تجربه‌ی مشارکت‌کنندگان قابل استخراج است: «عشق به مثابه‌ی دستاورد» با دو زیر مقوله‌ی ساخت تجارب مشترک و صعود، «عشق به مثابه‌ی تجربه‌ی عاطفی غیر منتظره» با دو زیر مقوله‌ی تجربه‌ی دست یافتنی و تجربه‌ی دست نیافتنی، «عشق به مثابه‌ی اعتیاد» و «عشق به مثابه‌ی تجربه‌ی فیزیولوژیک». همچنین یک گونه تجربه غیرعاشقانه در یافته‌ها شناسایی شد: «تجربه‌ی رابطه جنسی عاری از عشق». در مجموع می‌توان گفت که کنشگران بر مبنای تجارب گوناگون در طول زندگی و همچنین ساختاری که در آن رشد کرده‌اند، گونه‌های مختلف عشق‌ورزی را شکل می‌دهند، منتهی تجربه‌ای که در همه‌ی آنها مشترک است، مواجهه با عشق به مثابه‌ی امری زمینی و دست‌یافتنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The typology of the lived experience of love

نویسندگان [English]

  • Hakimeh Malekahmadi 1
  • Asghar Mirfardi 2
  • Maryam Mokhtari 3
1 PhD student in sociology, Social Sciences Department, College of Art & Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2 Associate Professor of Sociology, Faculty member of Sociology and Social Planning Department, College of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Associate Professor of Sociology, Faculty member of Social Sciences Department, College of Art & Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Love is one of the most important human concepts and the basis of the formation the relationship between the two sexes, which has been studied by various scholars in various ways. Nevertheless, Study from the perspective of the actors involved in the romance relationship, less has been the subject of discussion. The purpose of this study was to explore the lived experience of love and its typology of it. For this purpose, with the phenomenological approach, 14 of Students of Isfahan University and Isfahan Technology University who experienced "love" were interviewed in depth. For analysis of the interviews using the Colaizzi, 7 step analyzing method. Results showed that the four types of love can be extracted from the participants' experience: "Love as achievement", with two sub-categories: Building common experiences and Ascents, "Love as an unexpected emotional experience" with two sub-categories: achievable experience and an unachievable experience, "Love as addiction", "Love as a physiological experience". In Addition, a separate type as "Species outside love" indicated. Totally, we can say that, Interviewees based on various experiences throughout life, and the structure in which they grow, shape different types of love, but the thing that is common in all of them, encounter with love as an earthly and achievable thing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • typology
  • Phenomenology
  • Life
  • Relationship