"تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن" (مطالعه موردی: جوانان 18- 16 شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان ، ایران

چکیده

هدف کلی تحقیق تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن در شهر اصفهان بود. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری تحقیق کلیه جوانان 16 تا 18 ساله بودند. تعداد 369 نفر از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در چند مرحله به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با بهره‌گیری از نظرات متخصصان تأیید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 84/0 بدست آمد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از روش آماری مانوا و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هشت عامل پذیرش اجتماعی، نارضایتی از بدن، تبلیغات ماهواره‌ها و رسانه‌ها، فرهنگ عمومی بین جوانان، گروه‌های مرجع، گروه دوستان و همسالان، عوامل اقتصادی و سرمایه فرهنگی در گرایش ورزشکاران جوان به مدیریت بدن مؤثر است. نارضایتی از بدن و پذیرش اجتماعی به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده در بین جوانان برای مدیریت بدن بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Sociological analysis of factors affecting the tendency of youth to manage the body" (Case study: 16-18 youth in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Masoud Naderian 1
  • fatemeh pazhouhan 2
1 University of Isfahan, Iran
2 university of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The overall objective of the research was to analyze the sociological of the factors affecting the management of the youth in the city of Isfahan. The research method was descriptive survey and the statistical population of the study was all young people aged 16 to 18 years old. The sample size, 369 people, were selected by cluster random sampling method in several stages. The instrument was a researcher made questionnaire whose validity was confirmed by experts and its reliability was calculated 0.84 by calculating Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data, Manua and regression methods were used. The results of the study showed that eight factors of social acceptance, body dissatisfaction, satellite propaganda and media, public culture between youth, reference groups, friends and peers, economic factors and cultural capital are effective in the tendency of young athletes to manage the body. The results showed body dissatisfaction was the strong Predictor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body management
  • youth
  • sociological factors