رسانه به مثابه‌ی ابژه‌ی نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر روی هویت نسلی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 ندارد

چکیده

ابژهی نسلی پدیدهای مرتبط با نظام معرفتی نسلها است که در اثر تغییرات سریع و برخورد تازه با پدیدههای نوپدید از نسلی به نسل دیگر تفاوت پیدا میکند. هدف پژوهش حاضر، تبیین تفاوت نسلها بر اثر مصرف رسانههایی است که برای هر نسل حکم ابژه‌ی نسلی را پیدا کرده‌اند. بدین منظور با استفاده از نظریات مانهایم و بالس، و هم چنین نظریه‌ی استفاده و خشنودی و اثرات جابه‌جایی و مکمّل رسانه، به این موضوع پرداخته شد که آیا بین نسلها به لحاظ مصرف انواع رسانه تفاوت وجود دارد؟ روش تحقیق، پیمایشی و بر پایه‌ی پرسشنامه‌ی محقّق ساخته انجام گرفته و جامعه‌ی آماری کلّیه‌ی شهروندان 18 ساله و بالاتر شهر رشت بودهاند. روش نمونهگیری از نوع طبقه‌‌بندی‌ و 400 نفر نیز به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان دادند که بین ابژههای رسانه‌ای نسلها تفاوت معنادار وجود دارد و می‌توان تقسیم بندی نسل‌ها را براساس رسانه‌ی مورد علاقه‌ی هر نسل در نظام معرفتی آنها مورد‌ شناسایی قرار داد. زیرا که هر نسل در انتخاب نوع رسانه‌ی خاصّ‌ خود از طرفی درگیر تجربه‌ی مشترک تاریخی است و از طرفی دیگر به صورت انتخابی و فعال عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Media as a Generational Object: A Study of the Role of Media Consumption on Generational Identity

نویسندگان [English]

  • mohammad Amin Kanani 1
  • Seyyed Hashem Mousavi 1
  • Zahra Beygzadeh 2
1 Department of Sociology, Faculty of Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Non
چکیده [English]

The generational object is the phenomena associated with the epistemic system of generations, which differs from generation to generation as a result of rapid changes and fresh contact with emerging phenomena. The purpose of the present study is to explain the differences between generations due to the consumption of media which have been developed as generational object for each generation. To this end, by using Mannheim and Bollas's theories, as well as the theories of use and gratification, and replacement and complementarity of media, were examined to determine whether there is a difference between generations in terms of media consumption. The research method was survey based on a researcher-made questionnaire and the statistical population was all citizens of Rasht 18 years and older. Sampling method was stratified and 400 persons were selected as sample size. The findings showed that there is a significant difference between generations' media objects, and since each generation in the choice of its own type of media is involved with shared historical experiences on the one hand, and on the other hand acts selectively and actively, it is possible to identify categorization of generations based on the preferred media in their epistemic system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Generation"
  • "Generational Object"
  • "Media"
  • "Media Consumption"
  • "Generational Identity"