کاوش بی قدرتی شغلی پرستاران

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه فرایند شکل‌گیری بی‌قدرتی شغلی در بین پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر یزد می‌پردازد. با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای، و با نمونه‌گیری نظری و هدفمند 20 نفر از پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر یزد انتخاب شدند و با آنها مصاحبه‌های عمیقی صورت پذیرفت. فرایند نمونه‌گیری نظری تا مرحله اشباع داده‌ها ادامه یافت. داده‌های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، تحلیل شده و در قالب خط داستان (شامل 20 مقوله اصلی و 1 مقوله هسته)، مدل پارادایمی و طرح‌واره نظری ارائه شدند. نتایج نشان داد که بی‌قدرتی شغلی پرستاران به‌طور عمده به دنبال عواملی چون گفتار‌ قدرت‌-مراقبت پزشکان، برساخت نارضایتی های مالی و وضعیت سیال بیماران برساخته می‌شود. پرستاران در مقابل بی‌قدرتی شغلی استراتژی‌های متفاوتی را برمی‌گزینند. کار عاطفی، درمان پراگماتیسمی و گفتمان اعتماد از جمله این استراتژی‌ها است که در بین پرستاران فعال شده و با خود پیامد‌هایی مانند بی‌تفاوتی آموخته شده، حل گفتمانی اختلافات، هژمونی عواطف منفی و سبک‌های مراقبتی ترکیبی را داشته است. طرح‌واره نظری، این فرایند را ترسیم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Job Powerlessness among Nurses

نویسندگان [English]

  • SeyedAlireza Afshani
  • Ali Ruhani
  • Hamed Kiani-Deh Kiani
Social Welfare Department, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The present research studies the formation process of work powerlessness among nurses of public hospitals in Yazd. 20 nurses from public hospitals of Yazd were selected through qualitative approach and grounded theory using theoretical and purposive sampling methods, and an in-depth interview was conducted on them. Theoretical sampling process was continued until the researcher reached data saturation. Data were analyzed using open, axial and selective coding, and the paradigm model and theoretical schema were presented in the form of storyline (including 20 main categories and 1 core category). The results showed that nurses’ work powerlessness is constructed due to factors such as doctors’ power-control discourse, financial dissatisfaction construction, and fluid status of patients. Nurses adopt different strategies for work powerlessness, among which we can refer to emotional labor, pragmatic treatment, and trust discourse. These strategies bring consequences like learned indifference, discursive conflict resolution, hegemony of negative emotions, and combined care styles. The theoretical schema illustrates this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Powerlessness
  • Social Construction
  • Power-Control Discourse
  • Nurses
  • Yazd