تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی،جو سازمانی و سابقه شغلی بر فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

موسسه تحقیقات اجتماعی- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

چکیده

سازمان بخش عمده‌ای از زندگی افراد شاغل را تشکیل می‌‌دهد. زمانی که محل کار افراد پر از تنش باشد، سلامت روانی و اجتماعی فرد تهدید شده و ممکن است او را دچار فرسودگی شغلی نمایید. بر همین اساس در تحقیق حاضر کوشش می‌شود تا میزان فرسودگی شغلی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و تأثیر سرمایه‌اجتماعی، سرمایه‌روانشناختی، جو سازمانی و سابقه شغلی بر فرسودگی شغلی مورد مطالعه قرار گیرد. تحقیق به صورت کمی و با تکنیک پیمایشی در سال 1396 انجام شده است. تعداد جامعه آماری تحقیق 800 نفر بوده از این تعداد 121 نفرشان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات اغلب پرسشنامه‌های استاندارد موجود بوده است. نتایج تحلیل توصیفی نشان داد که میانگین میزان فرسودگی شغلی در بین اعضای هیئت علمی 14/21 % بوده است. نتایج بدست آمده از مدل ساختاری فرسودگی شغلی نیز بیانگر آن است که سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی و جو سازمانی از عوامل تأثیرگذار بر فرسودگی شغلی هستند. به عبارت دیگر، اگر سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی اعضای هیئت علمی در سطح مناسب و جو سازمانی برای فعالیت مطلوب باشد میزان فرسودگی شغلی به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. در بین متغیرهای تحقیق، سابقه شغلی در میزان فرسودگی شغلی تأثیر معنی‌داری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation the Impact of Social Capital, Psychological Capital and Organizational Climate and Job Experience Upon Job Burnout (Case Study: Faculty Members of Tabriz University)

نویسنده [English]

  • kamal koohi
Academic Member of Social Research Institute, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
چکیده [English]

The organization forms a major part of the life of the working people. When the workplace is tensions, controversies and conflicts, the mental and social health of the individual is threatened and It may involve them burnout. accordingly, the present study tries to study the degree of job burnout among faculty members of Tabriz University and related social factors and develop strategies for controlling and preventing it.
The research was done through quantitative method and survey method and with a Survey technique among faculty members of Tabriz University in 1396. number of population study is approximately 800 person. From a population of 800 person, 121 person was selected for study by Cochran formula as a Sample by stratified random sampling. The data collection tool was often a standard questionnaire.
The results of descriptive analysis showed that the average of job burnout among faculty members was 21.41 out of 100. accordingly, it can be said that the rate of job burnout at Tabriz University is low. the results of the structural model of job burnout also indicate that Social capital, psychological capital and organizational climate are affecting factors on job burnout. in other words, if the social capital and psychological capital of the faculty members are at the appropriate level and the organizational climate for the desired activity, the degree of job burnout will decrease significantly. among the variables in the research, job experience is the only variable that does not have a significant effect on job burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Burnout
  • Social Capital
  • psychological capital
  • Organizational Climate
  • Faculty Membe