طراحی مدل نگهداشت ژن نخبگی با تاکید بردانش آموختگان آموزش عالی و وزارت بهداشت

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

2 مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

3 عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

با خروج نخبگان و عدم بازگشت به کشور، ژنهای نخبگی هم به کشورهای نخبه پذیر منتقل و باعث تضعیف جریان توسعه‌یافتگی در کشور می‌شوند.هدف کلی این پژوهش طراحی مدل نگهداشت ژن‌نخبگی در کشور با تاکید بر وزارت علوم و وزارت بهداشت است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. 25 نفر از اساتید نخبه وزارت علوم و بهداشت در بخش مصاحبه شرکت داشتند که از روش نمونه گیری قضاوتی- هدفمند انتخاب شدند.در بخش کمی، نمونه شامل 163 نفر از اساتید با شرایط خاص بودند که به روش تصادفی انتخاب گردیدند.ابزارگردآوری داده‌های کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختارمند بود.در بخش کمی از روش دلفی فازی جهت اجماع نظرات خبرگان و از روش مدل معادلات ساختاری برای تعیین بار عاملی بین متغیرهای آشکار و مکنون و روایی و پایایی استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر وجود553 مضمون پایه، 5 مضمون سازمان دهنده (عوامل: جاذبه، دافعه، مداخله گر، فردی ، نگهدارنده) در حوزه نگهداشت ژن نخبگی بود. در روش دلفی فازی پس از سه‌راند که خبرگان به اجماع رسیدند از 96 سوال پرسشنامه، 5 سوال حذف گردید و براساس مدل معادلات ساختاری مشخص شد درصد واریانس بالایی از عوامل نگهداشت ژن‌نخبگی به وسیله عوامل جاذبه، دافعه، فردی، مداخله گر و نگهدارنده تبیین می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Elite Gene Retrieval Model with Emphasis on Higher Education Graduates and the Ministry of Health

نویسندگان [English]

  • Reza Zandi 1
  • Younos Vakilalroaia 2
  • mohsen farhadi nejad 3
1 Ph.D. student of Human Resource Management, Faculty of Humanities, Department of Management, Semnan Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Member of faculty and assistant professor of management, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

When the Elite going out and they will not return to their country again the gene of them transfer to other country too so the development flow will be weak. The main goal of this project is design of a genotyping maintenance model in country and focus on Ministry of Health. The research method is a combination way of a sequential exploratory method. Participants are 25 of professors of the universities which are selected by judicial-purposeful sampling approach. Samples in quantity section include 163 of professors with certain conditions that randomly selected. The tools of collection of data was semi-structured interview. In quantity section used Fuzzy Delphi Method for collect the Expert Opinions and for determine the factor load among Clear and obvious and validity and reliability variables the method of structural equation modeling was used. Project results contain 553 basic themes, 5 organizing themes (repulsive, interventive, individual, holder factors) in maintaining elite. In Fuzzy Delphi Method after three rounds, the experts reached a consensus omitted five question of 96 and according to Structural Equation Modeling High percentage of variance Elimination Gene Holders was determined by gravity, repulsive, individual, interventional and preserving factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Elite Gene"
  • "Elite immigration"
  • "Higher Education and the Ministry of Health"
  • "Sequential exploratory analysis"