تدوین الگو به منظور ظرفیت سازی اجتماعی و جامعه پذیری بحران آب

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)- اصفهان- ایران

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)- اصفهان- ایران

3 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)- اصفهان- ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارائه الگویی راهبردی به منظور ظرفیت سازی اجتماعی و جامعه پذیری مردم نسبت به مسائل بحران آب است. بدین منظور، در ‏پارادایم تفسیری مبتنی بر روش شناسی کیفی،از روش نظریه داده بنیاد رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین استفاده شده است. 33 مصاحبه عمیق و ‏نیمه ساختار یافته با استفاده از نمونه گیری نظری و در ادامه تکنیک گلوله برفی با کارشناسان در حوزه های آب، علوم اجتماعی و ارتباطات و رسانه انجام ‏شد. برای ارزیابی اعتبار ، تفسیرمصاحبه ها از ‏مصاحبه شوندگان مورد تایید خودشان قرار گرفت و در پایان خلاصه ای از الگوی ‏صورت بندی شده به ‏چند ‏تن از اساتید ارائه و ‏نظرات آنها جهت اصلاح ‏و ‏تعدیل اخذ گردید ‏. مقوله هسته ای تحقیق "ظرفیت سازی اجتماعی" نام گرفت. شرایط علی در جامعه ‏پذیری بحران آب: ضعف علمی و آموزشی، فقدان خبرگی، عدم تعهد در مسئولیت، توانمند نکردن افکار عمومی، عدم اعتماد، پنهان کاری و دروازه بانی ‏سلیقه ای، فقدان دموکراسی رسانه ای، سیاست گذاری نامناسب رسانه ای، وجود نارضایتی اجتماعی، سرمایه اجتماعی پایین، گذار از سنت به مدرنیته و ‏توان ارتباطی پایین به دست آمد. همچنین استراتژی های تحقیق؛ ایجاد رسانه های خصوصی ،اعتماد آفرینی، ارتقا سرمایه اجتماعی، اجتماعی کردن بحران ‏آب و افزایش مطالبه گری، خلق گفتمان و احیای فرهنگ منزلت آب، تعامل با رسانه ها، ایجاد نظام تشویق و تنبیه،آموزش و افزایش سواد آبی، رویکرد ‏علم محور، استفاده از تاکتیک های رسانه ای، انتخاب رسانه اثر گذار، برقراری ارتباطات اثر بخش حاصل سه مرحله کد گذاری به دست آمد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a pattern toward Social Capacity Building and Water Crisis Socialization ‎

نویسندگان [English]

  • Mahsa Astaneh 1
  • faezeh Taghipour 2
  • Hamid Davazdah Emami 3
1 College of Management- Isfahan Azad University (Khorasgan)-Isfahan-Iran
2 Cultural Management Department- College of Management- Isfahan Azad University (Khorasgan)-Isfahan-Iran
3 Cultural Management Department- College of Management- Isfahan Azad University (Khorasgan)-Isfahan-Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a strategic pattern for social capacity ‎building and ‎citizens’ socialization towards water crisis issues. For this ‎purpose, in the qualitative ‎paradigm based on The Grounded Theory ‎Methodology, Strauss and Corbin's systematic ‎approach has been used. ‎‏33‏‎ ‎deep and semi-structured interviews were conducted using ‎theoretical sampling ‎and further snowball techniques with experts in the water, social ‎and ‎communication sciences and media. In order to assess the validity of the ‎interviews, ‎interpretations of the interviews were made by self-assessed ‎interviewees and, at the end, a ‎summary of the pattern was presented to ‎several of the professors and their comments ‎were accepted for modification. ‎The principal issue of the research was called the "Social ‎Capacity Building". ‎The causal conditions of socialization toward the water crisis: academic ‎and educational weakness, lack of expertise, non-commitment in ‎responsibility, failure to ‎empowerment public opinion, distrust, concealment ‎and gatekeeping, lack of media ‎democracy, inappropriate media policy , social ‎dissatisfaction, low social capital, the ‎transition from tradition to modernity ‎and low communication was achieved. Also, research ‎strategies : Create private media, building trust, promoting ‎social capital, socializing the ‎water crisis and increasing demand, creating a ‎dialogue of water and The revival of the ‎culture of water dignity, interacting ‎with the media , creating a system of encouragement ‎and punishment, increase training and water literacy, science-centered approach, use of ‎media tactics, Select effective media, Establishing effective ‎communication resulted from ‎three stages of coding.‎‎‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Socialization"
  • "Social Capacity Building"
  • "Water Crisis"
  • ‎"Granded Theory‎"
  • "Media"