مطالعه تجربه ایفای هم‌زمان نقش شغلی-خانوادگی در ماداران شاغل دارای فرزند خردسال

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت شناسی، گروه مطالعات خانواده ، پژوهشکده پویایی جمعیت، موسسه مطالعات و مدیریت جمعیت کشور

2 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

این مقاله به تجربه زیسته زنان شاغل از ترکیب نقش‌‌های شغلی- خانوادگی می‌پردازد. مطالعه از نوع کیفی است و داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با 28 زن شاغل دارای فرزند زیر ده سال در تهران جمع آوری شده است. یافته‌های این پژوهش در قالب دو مقوله هسته، - هشت خرده مضمون و 19 مفهوم است که از 580 عبارت استخراج شده است. یافته‌ها نشان داد مادران شاغل در این مطالعه به دلیل داشتن حداقل یک فرزند زیر 10 سال که نیازمند مراقبت و حمایت بیشتری است، دستیابی به فرصتها را در عین مواجهه با مشکلات تجربه کرده اند. در بعد محدودیتها و مسائل، جوهره مشترک تجربه آنها تعارض درک شده کار و خانواده است. در این موقعیت درک آنها از محیط خانواده نسبتا حمایتی، محیط کار بی تفاوتی و تقابلی، محیط اجتماع حمایت اجتماعی پایین بوده است. اقداماتی که زنان برای کاهش تعارض انجام داده‌اند، عمدتا فردی بوده که نتیجه ان نوعی سازگاری اجباری نامطلوب با زیر طبقات احساس قربانی شدن خود و یا همسر و فرزند، تلاش مضاعف برای جبران کم‌کاریها، کاهش باروری و کاهش کنش اجتماعی مسئولانه است. ساختارهای اجتماعی کمتر حمایتی، باعث شده مادران شاغل علی رغم احساس خرسندی از توانمندی و مفید بودن به دلیل انجام نقشهای چندگانه، کمتر از فواید اشتغال در بیرون از منزل به نفع خود بهره ببرند. نتایج مطالعه کاربردهای زیادی در سیاستگزاری برای تسهیل ترکیب کار و امور خانه و افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌‌های اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای کشور خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The experience of combination of work and family in employed mothers with younger children

نویسندگان [English]

  • hajiieh bibi Razeghi Nasrabad 1
  • ZEINAB HOSSEINI 2
1 Assistant Professor of demography, Family Department, population Dynamic Institute, National Population Studies and Comprehensive Management Institute
2 MA in Demography, Sociology Department, Faculty of Social science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
چکیده [English]

This article focuses on the experience of employed women's lives from the combination of native roles with employee roles. The required data were collected through in-depth interviews with 28 married women with children lower 10 years of age in Tehran city in 2017. The findings are in the form of two core categories, eight sub-themes and 19 concepts that have been extracted from 580 words. The findings showed that employed mothers, due to having at least one child less than 10 years of age who needed more care and support. Their common sense of combination of work and family is perceived conflict between work and family. In this situation, their understanding of the family environment is relatively supportive; the workplace is indifferent and contradictory, the community environment is the low social support. The strategies women use to reduce conflicts are mostly individual, and the result of this is a form of compulsory adaptation with the under categories of the feeling of sacrifice (self or spouse and child), double-effort to compensate for remaining work, reduce fertility, and reduce responsible social responses. Despite the pleasure of employed mothers to feel empowered and helpful because of multiple roles, less supportive structures make them less likely to benefit from out-of-home employment. The study's results are widely used in policy making to facilitate the combination of work and home affairs and increase the participation of women in economic activities and promote the country's development goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role conflict
  • employment
  • Motherhood
  • Fertility
  • Undesirable social adaptation