بررسی پدیدار شناسانه آگاهی زنان ایرانی از فرزند آوری .

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، گروه علوم اجتماعی،

2 مشهد- دانشگاه فردوسی- دانشکده ادبیات- گروه علوم اجتماعی

3 استادیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

یکی از پرسش های اساسی برای جمعیت شناسان و جامعه شناسان این است که چرا میزان باروری در چند سده اخیر کاهش پیدا کرده است. صاحبنظران عواملی مختلفی را علت تغییر در رفتار باروری انسان سده بیستم و بیست و یکم می دانند. پرسش اساسی در این میان این است که آگاهی انسان مدرن نسبت به فرزندآوری چه تغییری کرده است و او چه برداشتی از فرزندآوری دارد. ایران نیز یکی از کشورهایی است که کاهش در نرخ باروری را در 50 سال اخیر تجربه کرده است. تحقیق حاضر بر آن است آگاهی ذهن زنان ایرانی را نسبت به فرزندآوری مورد بررسی قرار دهد. تحقیق به روش پدیدارشناسی انجام پذیرفته و آگاهی و تجربه فرزندآوری سیزده زن متأهل را مورد بررسی قرار داده است. بنا بر نتایج تحقیق حاضر موانع فرزند آوری شامل موانع اقتصادی ( کمبود منابع مالی و ترس از نابسامانی های اقتصاد ایران)، موانع اجتماعی (شرایط اجتماعی نامناسب ، عدم اطمینان به آینده ایران و محدودیت های اجتماعی ایران)،عوامل روانی(ترس از بارداری و زایمان)، اختلال در رابطه با همسر(ترس از تخریب رابطه با همسر)، میل به پیشرفت(اشتغال، تحصیل و فعالیت های شخصی)، عدم توانمندی فردی(ناتوانی از به عهده گرفتن مسئولیت فرزند)، ایده آل های فرزند پروری(هنجارها پیرامون اینکه مادر ایده ال چه مادری است و فرزند ایده آل چگونه باید تربیت شود)، دلایل معرفتی(چرایی فرزند آوری)، و عدم تمایل شوهر می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The phenomenological study of Iranian women's awareness of childbearing.

نویسندگان [English]

  • saeideh Mirabi 1
  • Hossein Mirzaei 2
  • gholam reza hassani Darmian 3
1 PhD Student, Social sciences Department, Faculty of Literature, Ferdowsi university, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Social sciences Department, Faculty of Literature, Ferdowsi university, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Social sciences Department, Faculty of Literature, Ferdowsi university, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of basic questions for demographers and sociologists is why Reduced fertility in last centuries. Experts Know various Reason for changing fertility behavior human of twentieth and twenty-first Centuries. The main question is changing modern human consciousness and his perception to childbearing. Iran is also one of countries that Have experienced reduce fertility rates in Fifty years ago. This research examines awareness of Iranian people to childbearing. This research has been done to phenomenological method and has been examined Awareness and experience of thirteen married women to childbearing. According to results of this study barriers of Childbearing includes economic barriers (lack of financial resources and the fear of disruption of the Iranian economy), social barriers (negative social conditions, nonconference to future of Iran and Iran's social constraints), the psychological barriers (fear of pregnancy and childbirth), Disruptions in the relationship with husband (fear of destruction of relationship with husband),desire to progress (employment, education and individual activities) Individual inability(Inability to take responsibility for the child),Ideals for raising children (norms about mother and ideal child) ,Epistemic reasons (Why childbearing), how should educate the child Collection), and Husband's unwillingness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Fertility
  • Child bearing
  • Child bearing reasons
  • Barriers to childbearing