بررسی وضعیت ادراک از فساد و عوامل مرتبط با آن (مطالعه شهر سرپل ذهاب)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج

10.22108/jas.2020.113537.1517

چکیده

ادراک از فساد، یکی از روش‌هایِ مهم برای شناختِ وضعیتِ فساد، روندِ آن، و نگرش مردم به میزان، شیوع و چگونگی آن در سطح جامعه است. پژوهشِ پیشِ‌رو با روش کمّی، به شیوۀ پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به بررسیِ وضعیّتِ ادراک از فساد در بین شهروندان شهر سرپل ذهاب پرداخته است. حجم نمونه 400 نفر بود که برای دستیابی به آنها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. برای ارزیابیِ اعتبار و پایایی ابزار تحقیق نیز، به ترتیب از روش‌های اعتبار صوری و سازه‌ای و آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان داد که از نظر پاسخگویان، شهرداری‌ها بیشترین، و دانشگاه‌ها کمترین میزانِ شیوعِ فساد را دارند. از نظر آنها، در ده سال اخیر، روند اختلاس در سطح جامعه افزایش یافته است، امّا در میزان ارتشاء و پارتی‌بازی تغییری صورت نگرفته است. بعلاوه، میزانِ ادراک از فسادِ مردان به طور معناداری بیش از زنان بود. بر اساس گرایش‌های سیاسی نیز در وضعیّت شاخصِ ادراک از فساد تفاوت معناداری وجود داشت. شاخصِ ادراک از فساد، با متغیّرهای آگاهیِ سیاسی، مصرف رسانه‌ای و جهت‌گیری ارزشیِ مدرن، ارتباط مثبت و معنادار، و با پایگاه اقتصادی- اجتماعی، ارتباطی غیرمعنادار داشت. در نهایت، بر اساس مقدار بتا در تحلیل مسیر، مشخص شد که متغیّرِ آگاهیِ سیاسی، بیشترین نقش را در تبیین شاخصِ ادراک از فساد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Corruption Perception and Social Factors Related with it

نویسندگان [English]

  • Seyed Samad Beheshty 1
  • Ehsan Khanmhammadi 2
1 University of Yasouj, Iran
2 Social Sciences, Humanity, Yasouj
چکیده [English]

ادراک از فساد، یکی از روش‌هایِ مهم برای شناختِ وضعیتِ فساد، روندِ آن، و نگرش مردم به میزان، شیوع و چگونگی آن در سطح جامعه است. پژوهشِ پیشِ‌رو با روش کمّی، به شیوۀ پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به بررسیِ وضعیّتِ ادراک از فساد در بین شهروندان شهر سرپل ذهاب پرداخته است. حجم نمونه 400 نفر بود که برای دستیابی به آنها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. برای ارزیابیِ اعتبار و پایایی ابزار تحقیق نیز، به ترتیب از روش‌های اعتبار صوری و سازه‌ای و آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان داد که از نظر پاسخگویان، شهرداری‌ها بیشترین، و دانشگاه‌ها کمترین میزانِ شیوعِ فساد را دارند. از نظر آنها، در ده سال اخیر، روند اختلاس در سطح جامعه افزایش یافته است، امّا در میزان ارتشاء و پارتی‌بازی تغییری صورت نگرفته است. بعلاوه، میزانِ ادراک از فسادِ مردان به طور معناداری بیش از زنان بود. بر اساس گرایش‌های سیاسی نیز در وضعیّت شاخصِ ادراک از فساد تفاوت معناداری وجود داشت. شاخصِ ادراک از فساد، با متغیّرهای آگاهیِ سیاسی، مصرف رسانه‌ای و جهت‌گیری ارزشیِ مدرن، ارتباط مثبت و معنادار، و با پایگاه اقتصادی- اجتماعی، ارتباطی غیرمعنادار داشت. در نهایت، بر اساس مقدار بتا در تحلیل مسیر، مشخص شد که متغیّرِ آگاهیِ سیاسی، بیشترین نقش را در تبیین شاخصِ ادراک از فساد دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption Perception
  • Media Consumption
  • Political Awareness
  • Political Orientation
  • Modernism