بررسی عوامل موثر بر مشارکت‌ زنان روستایی در مدیریت مصرف آب در شهرستان میناب

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 بندرعباس-دانشگاه هرمزگان-دانشکده علوم انسانی-گروه علوم اجتماعی

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان

3 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه هرمزگان

10.22108/jas.2020.113678.1530

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در مدیریت مصرف آب خانگی در شهرستان میناب است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را زنان روستایی از چهار روستای شهرستان میناب (روستاهای تنبک ونصیرایی و باغگلان و گورزانگ) که در معرض خشکسالی بیشتری بوده اند، انتخاب شده اند. برای تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 300 نفر از زنان روستایی 15تا60 سال روستاهای فوق بصورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی انتخاب‌‌‌شده‌اند .ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.برای تعیین روایی تحقیق از روایی صوری استفاده شده است و جهت تعیین پایاییی تحقیق آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفته است. برای سنجش متغیر مشارکت ازرویکرد مشارکت عینی و ذهنی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای تاثیر گذار و تبیین کننده مشارکت زنان روستایی به ترتیب شامل حمایت سازمانی، ارزشها و هنجارهای سنتی و میزان درآمد هستند.نتایج نشان داد که حمایت سازمان هایی مانند شورا، دهیاری و .. تاثیر مثبتی بر مشارکت زنان دارند و ارشها و هنجارهای سنتی ، مانع جدی بر سر راه مشارکت زنان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Participation of Rural Women in Consumption Management House -hold Water in Minab

نویسندگان [English]

  • Hedayat Allah Nikkhah 1
  • mostafa zahirinia 2
  • Syedehaalam Kamali 3
1 Department of social science, Faculty of Humanity, University of Hormozgan
2 Department of Social Science, Faculty of Humanity, University of Hormozgan
3 Department of social science, Faculty of Humanity, University of Hormozgan
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the factors affecting the participation of rural women in household water consumption management in Minab County. The method of this research is descriptive-analytical and survey. The statistical population of this study was rural women from four villages of the city of Minab (Tonbak ,Nesieraye , Baggolan and Gorzang villages), which have been exposed to more drought, have been selected. To determine the sample size based on the Cochran formula, 300 rural women aged 15-60 years old were selected as multistage and random cluster sampling.
The data gathering tool was a questionnaire. Data was analyzed using SPSS software. For determining the validity of the research, formal validity was used and to determine the reliability of the research, Cronbach's alpha was used.
Objective and subjective participation approaches have been used to measure participation variables. The results of regression analysis showed that the influential and explanatory variables of rural women's participation were organizational support, traditional values and norms, and income, respectively. The results show that the support of organizations such as Shura, Dehyari, etc. have a positive impact on women's participation and traditional norms and values are a serious obstacle to women's participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Consumption
  • rural participation
  • women
  • Minab