کلیشه های جنسیتی در ایران بر پایه رویکرد اجتماعی و جمعیت شناختی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

دانشیار جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

10.22108/jas.2020.117540.1712

چکیده

باتوجه به نقش تعیین کننده جمعیت زنان در فرآیند رشد و توسعه جامعه، برخی از مهمترین الگوها و تعیین کننده های مرتبط با کلیشه های جنسیتی در ایران برپایه یک رویکرد فرهنگی اجتماعی و جمعیت شناختی در تحقیق حاضر موردتوجه و مطالعه قرار می گیرد. در این تحقیق، برای بررسی کلیشه های جنسیتی از مدل ترکیبی ماکیونس (2001) و تایلور (2002) استفاده شده است که مبتنی بر گویه های هفتگانه کلیشه های جنسیتی می باشد. بطور کلی، تجزیه و تحلیلهای تحقیق حاضر نشان داده است که در حدود یک سوم افراد مورد مطالعه دارای نگرش مثبت به کلیشه های جنسیتی هستند. بااینهمه، این الگوی کلی بطور چشمگیری تحت تاثیر سه دسته اصلی متغیرهای تعیین کننده شامل متغیرهای پایه جمعیت شناختی، مولفه های دینداری، و متغیرهای مرتبط با نقشهای جنسیتی است. در مجموع، نتایج تحقیق حاضر را می‌توان درچارچوب تئوری‌های نوگرایی و تغییرات بنیادین در نظام ارزش‌های جامعه تبیین کرد؛ بدین معنا که کلیشه های جنسیتی قویا تحت تأثیر رویکردهای نوگرایانه و مدرن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Socio - Demographic Approach on Gender Stereotypes in Iran

نویسنده [English]

  • Foroutan Yaghoob
Associate Professor Department of Social Sciences The University of Mazandaran
چکیده [English]

The population of women and gender equity play crucial role in growth and development. In this line, the present study examines the major patterns and determinants associated with attitudes towards gender stereotypes in Iran from a socio-cultural and demographic perspective. It employs the combined model developed by Macionis (2001) and Tylor (2003) in order to measure gender stereotypes. The discussion is based on a survey conducted in rural and urban areas of Ahvaz, Babolsar, Bojnord, GonbadKavos, Mahmoudabad, and Hamadan. The sample includes 3667 males and females aged 15 years old and over. Generally speaking, the results of this analysis show that about a third of the respondents have positive attitudes towards gender stereotypes. However, this general pattern is substantially affected by three major groups of determinants: demographic variables, religiosity, and gender attitudes. In sum, the main patterns observed in this analysis can be explained by theories of modernization and changing values, suggesting that attitudes towards gender stereotypes are strongly associated with modern and liberal approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Gender Stereotypes
  • social attitude
  • Iran