مطالعه ملّی- عرضی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت آمیز در سطح کلان

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22108/jas.2020.118976.1776

چکیده

هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی موانع مؤثر بر وقوع جرائم خشونت آمیز در سطح کلان است. در این راستا، با طرح یک تئوری تلفیقی، شناخت سازوکار علّی وقوع نتیجه مدنظر قرار گرفت. روش مطالعه، رویکرد تطبیقی کیفی بوده و از رهیافت منطق فازی استفاده شد. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد وقوع نتیجه در مجموع موارد مثبت نشان داد که شروط حاکمیت قانون، فرصت شغلی، فرصت اقتصادی و کارائی دولت به تنهایی شروط کافی وقوع نتیجه‌اند. غیاب دو شرط برابری اقتصادی و فرصت شغلی، در بین مجموعه موارد منفی نیز، نشان از اهمیت نظری و تجربی این دو شرط در تبیین خشونت در سطح کلان است. در علّیت عطفی و ترکیبی، معادله نهایی پژوهش حاضر نشان داد که ترکیب شروط فرصت اقتصادی، سرمایه رابطه‌ای، مردمسالاری، پاسخگویی دولت، کارائی دولت، حاکمیت قانون و فرصت فرهنگی از قدرت تبیینی بالایی در ارتباط با وقوع نتیجه مورد نظر برخوردارند و این ادعا در تبیین نتیجه در هر دو مجموعه موارد مثبت و منفی(یعنی کشورهائی که در آنها میزان خشونت کم است و همچنین کشورهائی که میزان خشونت در آنها زیاد است) صادق است. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، آن است که برابری اقتصادی لزوماً در همه موارد با نتیجه همراه نیست. چه بسا با تنظیم ساختاری کارا، نابرابری اقتصادی لزوماً موجد جرائم خشونت آمیز نباشد. لذا نتیجه تا حد زیادی مجموعه عللی زمینه مند داشته و به ترکیب عوامل بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A cross-national study of the factors influencing Violent Crimes at Macro Level

نویسنده [English]

  • rasoul abbasitaghidizaj
Assistant prof department of history and sociology, faculty of human science, university of mohaghegh ardabili,Ardabil, iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a sociological explanation for the occurrence of violent crimes at macro level. In this regard, by designing a consolidated theory, the recognition of the causal mechanism of the occurrence of the result was considered. The study method was a qualitative comparative approach and was usedfrom fuzzy logic approach. The results of the necessary and sufficient conditions indicated that the conditions of rule of law, unemployment, economic opportunity, and government efficiency alone are sufficient conditions for the outcome. The absence of the two conditions of economic equality and job opportunity, among the negative set of cases, illustrates the theoretical and empirical importance of these two conditions in explaining macro-level violence. In the combined causality, the final equation of the present study showed that The combination of conditions economic opportunity, relational capital, democracy, government accountability, government efficiency, rule of law and cultural opportunity have high explanatory power over the outcome. And this claim holds true for both positive and negative (ie, countries where violence is low and countries where violence is high). The important point to note is that economic equality is not necessarily associated with the outcome in all cases. Probably, with effective structural adjustment, economic inequality does not necessarily lead to violent crimes. Therefore, the result largely depends on the combination of factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • violence
  • Balanced Opportunities
  • Governance Quality
  • Social Grammar
  • Fuzzy Logic