تحلیل نقش میانجیگری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌های اجتماعی در بازار کار

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران، دانشکده ادبیات ، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران

2 مدیر گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، ایران.

3 دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22108/jas.2020.120755.1849

چکیده

با گسترش و عمومیت نظام آموزش عالی انتظار می‌رفت که شرایط اجتماعی دگرگون شود و فرصت برابر تحرک اجتماعی برای همگان میسر شود. این پژوهش با تبیین نظری و آزمون فرضیات مختلف در مورد تأثیر پس‌زمینۀ اجتماعی بر پذیرش در دانشگاه و سپس بر موقعیت شغلی افراد درصدد بررسی نقش میانجیگری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌های اجتماعی در بازار کار است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ شاغلین در بازار کار شهر اصفهان می‌باشند، که از سال 1385 به این سو از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس سمپل‌پاور 530 نفر برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که از یک طرف بین جایگاه فرد در نظام آموزش عالی و موقعیت شغلی فرد رابطه وجود دارد، و از سوی دیگر سرمایۀ اقتصادی، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی خانواده بر نوع قبولی فرد در دانشگاه تأثیر مثبت دارد؛ یعنی کسانی که از سرمایه‌های خانوادگی بالاتری برخوردار بوده‌اند از جایگاه بالاتری در نظام آموزش عالی برخوردار شده‌اند. نتایج تحقیق هم‌چنین نشان می‌دهد که اثر سرمایه اقتصادی بر موقعیت شغلی از طریق میانجیگیری نظام آموزش عالی می‌باشد، اما سرمایه فرهنگی هم به صورت غیر مستقیم و هم مستقیم بر موقعیت شغلی تأثیردارد. هرچند اثر سرمایه اجتماعی بر موقعیت شغلی معنادار نشد اما در یافتن شغل بسیار تأثیرگذار بوده است. در واقع پس‌زمینۀ اجتماعی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم بر موقعیت شغلی تأثیر می‌گذارد و نابرابری‌های اجتماعی از طریق نظام آموزشی بازتولید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Role of Mediation of Higher Education Stratification on the Reproduction of Social Inequality in the Labor Market.

نویسندگان [English]

  • zohreh rafiee 1
  • vahid ghasemi 2
  • Maghsod farasatkhah 3
  • ali hashemianfar 4
1 phd student sociology, litrreature faculty, Isfahan university. Isfahan.iran.
2 the administer of sociology, literature faculty. Isfahan university. Isfahan. Iran
3 Associate Professor the Institute for Research and Planning in Higher Education ,the Institute for Research and Planning in Higher Education . Tehran. Iran.
4 The Assosiatte professor of sociology. literature faculty. Isfahan university. Isfahan. Iran
چکیده [English]

With development and generality of higher education system it was expected that social conditions are transformed and the equal opportunity of social movement is facilitated. This research with theoretical explanation and testing of various hypothesis about the effect of family background on acceptance in university and then on career position of individuals is to survey Role of mediation Higher Education Stratification on the Reproduction of Social Inequality in the Labor Market. Statistical population of this research includes all the employed in labor market of Isfahan which from 1385 on have graduated from university. The sample volume was estimated 530 people through Sample Power SPSS. The results of the research showed that in one hand there is a relationship between individual status in higher education system and career position of individual and on the other hand economical capital, social capital and cultural capital of family have positive effect on the type of one`s acceptance in university i.e those who have enjoyed higher family capitals have possessed higher status in higher education system. The results also indicate that the effect of economical capital on career position is through mediation of higher education; but cultural capital have direct and indirect effect on career position. However the social capital have no effect on career position but have effect on finding a job. Whether directly or indirectly family capitals influence career position through mediation of individual status in higher education system and social inequalities are reproduced through education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • social reproduction
  • Cultural Capital
  • Social Capital
  • Economic Capital